Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Klimatfonden Finland–IFC

Finland och Internationella finansieringsbolaget IFC (International Finance Corporation) grundar i oktober 2017 en gemensam klimatfond som stöder förnybar och ren energi och andra klimatprojekt i utvecklingsländer.

Finland kanaliserar totalt 114 miljoner euro till klimatfonden som ska verka i 25 år. Medlen investeras i klimatprojekt under de kommande fem åren.

Detta är Finlands största investering i internationellt klimatarbete. Genom investeringen håller Finland det löfte som gavs under klimatmötet i Paris, nämligen att styra en betydande del av sina utvecklingspolitiska investeringar till klimatåtgärder. Samtidigt skapas det en marknad för lösningar som har att göra med klimatförändringen i utvecklingsländer som inte annars lockar investeringar eller där det är svårt att investera på grund av krävande förhållanden eller en outvecklad marknad.

IFC, som hör till Världsbanksgruppen, möter Finlands finansiering genom att satsa eget kapital i alla projekt. Målet är att också locka betydande summor privat och offentligt kapital.

Förnybar energi i utvecklingsländer

Genom fonden görs endast investeringar i utvecklingsländer. Finansieringen ska inte enbart ge upphov till klimateffekter utan också utvecklingseffekter, till exempel fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter, och på så vis till minskad fattigdom. Den primära målgruppen är de minst utvecklade länderna, övriga låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Alla Finlands långvariga partner inom utvecklingssamarbetet utom Kenya hör till de minst utvecklade länderna.

IFC fattar investeringsbesluten utifrån villkor som fastställs tillsammans med utrikesministeriet, och rapporterar sedan årligen till utrikesministeriet om programmets resultat.

Genom programmet kan man bland annat finansiera lån, riskkapital och garantier åt företag i utvecklingsländer. Sektorer som kan få stöd är bland annat energieffektivitet, förnybar energi, hållbart skogsbruk och markanvändning, meteorologi, vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten. Genom projekt i Kanadas motsvarande IFC-program har man bland annat finansierat vattenkraft i Nepal, solenergi i Indien, avfallshantering i Nepal och Uganda och energieffektivitet i Bangladesh.

Samarbete med världens största finansiär av utvecklingsländernas privata sektor kan öppna nya möjligheter för finländska företag, där det finns mycket klimatexpertis och kunnande inom de sektorer som fonden är inriktad på. Finländska företags deltagande är emellertid inget krav för finansieringen, dvs. det är inte en bunden stödform.

Om den globala uppvärmningen ska hållas under 2 °C måste det i framtiden göras koldioxidsnåla investeringar som är hållbara med tanke på miljön i betydligt snabbare takt och större skala. Den offentliga finansieringen räcker inte för att täcka utgifterna. Genom investeringsbeslutet stöder Finland både klimatavtalet från Paris och de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Programmet ska bidra till FN:s globala mål som gäller matsäkerhet och hållbart jordbruk (mål 2), rent vatten och sanitet (mål 6), hållbar energi (mål 7) och klimatåtgärder (mål 13).

Frågor och svar om klimatfonden Finland-IFC:

Klimatfonden Finland–IFC QA

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 9.11.2017

Takaisin ylös