Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Frågor och svar om instrumentet för investeringsstöd till utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF)

Hur skiljer sig investeringsstödet från räntestödskrediter?

Investeringsstödet har utvecklats för att svara mot behovet av investeringar som stöder genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i utvecklingsländer. Med hjälp av det nya instrumentet kan man finansiera investeringar i de minst utvecklade länderna, medan räntestödskrediterna var bättre lämpade för lite rikare länder. Den ekonomiska kapacitet som finansieringen förutsätter kontrolleras med hjälp av Finnveras OECD-kreditvärdering, IMF:s bedömning av hållbar skuldsättning och genom utvecklingspolitiska helhetsbedömningar vid Finlands ambassader.

Inom ramen för det nya instrumentet ordnas utvärderingar av preliminära projektplaner två gånger per år. Detta ger företagen information redan i ett tidigt skede om investeringsstödet passar deras projekt.

Byggkostnader får utgöra max 20 procent av finansieringen. Minimiandelen som ska användas till att stärka den lokala kapaciteten och säkerställa investeringens hållbarhet har höjts till tio procent.

Hur garanterar det nya instrumentet utvecklingseffekter?

Projektens utvecklingseffekter bedöms ingående och är en grundförutsättning för att investeringsstödet ska beviljas. Utvecklingseffekterna stärks av att partnerländerna har ett starkt ägarskap i projektet och av att stödet riktas rätt: projekten ska hjälpa utvecklingsländerna uppnå både de globala målen för hållbar utveckling och målen i nationella utvecklingsplaner. Det görs en konsekvensbedömning av projekten beträffande de mänskliga rättigheterna, sociala aspekter och miljöeffekter. I utvärderingen anlitas utomstående experter och utrikesförvaltningens resurser för utvecklingssamarbete.

Maximinivån för byggkostnader minskar korruptionsrisken bland lokala underleverantörer, och minimiandelen för stärkande av den lokala kapaciteten förbättrar investeringens hållbarhet på lång sikt. 
 
Vad innebär det att det ska ingå finsk expertis i projekten som stöds genom investeringsstödet?

De företag som genomför projekt ska vara registrerade i Finland och projektens finländska innehåll ska vara på en nivå som statens specialfinansiär Finnvera godkänner. Nivån fastställs utifrån Finnveras aktuella normer. För närvarande innebär det i de flesta fall minst 1/3 finländsk insats.

Vilken storleks projekt kan få finansiering genom det nya instrumentet?

Projekten finansieras genom ett lån av en affärsbank till utvecklingslandets förvaltning. Bankerna beviljar på grund av transaktionskostnaderna inte lån på mindre än 5 miljoner euro, vilket därmed är den undre gränsen för projekten. Utrikesministeriets budget ställer en övre gräns på 30 miljoner euro.

Vad är typiska exempel på projekt som lämpar sig för investeringsstödet?

Genom instrumentet kan sådana projekt få finansiering som är lönsamma med tanke på nationalekonomin men företagsekonomiskt olönsamma för den som genomför det. Exempel på projekt där det med stor sannolikhet går att finna finländsk expertis för genomförandet är elektricitetstjänster för landsbygden, sol-, vatten och vindkraftverk i fattiga regioner, anläggningar för avtallshantering, vatten och avlopp, utbildning, utrustning inom sjuk- och hälsovården eller IKT-nät i glesbygder. Det behövs också specialkompetens om bland annat radar i kustbevakningen för att bekämpa piratism, logistiska lösningar, väderradar samt mudderverk för att öppna vattenrutter och främja fisket.

Detta dokument

Uppdaterat 19.12.2016

Takaisin ylös