Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Investeringsstöd för utvecklingsländer

Investeringsstödet för utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF) hör till Finlands utvecklingspolitiska finansieringsinstrument. Syftet med instrumentet är att stödja sådana investeringar i utvecklingsländernas offentliga sektor som främjar FN:s mål för hållbar utveckling och utnyttjar finländsk teknik och expertis. Den nya stödformen ersätter de tidigare räntestödskrediterna.

Följande utlåtandeomgång för konceptpapper ämnade för Investeringsstödet för utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF) stänger 17.9.2018. Konceptpappren skall riktas till utrikesministeriet och skickas med e-post till pif@formin.fi. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte.

Investeringsprojekten ska basera sig på mållandets nationella utvecklingsbehov och mållandet bär huvudansvaret för projektets totala kostnader och ordnandet av finansieringen. Med hjälp av instrumentet stöds investeringsprojektets inköpspris och ränta med medel för utvecklingssamarbete så att kostnaderna för investeringen minskar märkbart för utvecklingslandet. Utrikesministeriet ansvarar för beviljandet av PIF-finansieringsstöd. Finlands officiella exportgarantianstalt Finnvera ansvarar för sin del för beviljandet av köparkreditgaranti för investeringskrediten. Understödet förutsätter tydliga utvecklingseffekter.

PIF-investeringsstödet hör till de Team Finland-instrument som administreras av utrikesministeriet. Stödet ska användas i samarbete med andra Team Finland-aktörer.

Enligt FN:s investeringsrapport för 2014 bör det i utvecklingsländerna investeras omkring 3 300–4 500 miljarder dollar per år för att de globala målen för hållbar utveckling ska kunna uppnås före 2030. Med hjälp av det nya instrumentet deltar Finland i att svara mot behovet av investeringar.

Principer för stödet:

Investeringsstödet för utvecklingsländer baserar sig på lagen om räntestödskrediter till utvecklingsländer (1114/2000), statsrådets förordning (1253/2000), lagen om statliga exportgarantier (422/2001) samt OECD:s bestämmelser om exportkrediter.

Med hjälp av det nya instrumentet kan man finansiera investeringar i den offentliga sektorn i de minst utvecklade länderna (Least Developed Coutntries, LDC), länder med låg inkomstnivå (Low-Income Countries, LIC) och lägre medelinkomstländer (Low and Middle Income Countries, LMIC), som uppfyller villkoren för Finnveras exportkreditgaranti.

PIF-investeringskrediterna är så kallade blandkrediter, vilka är en kombination av utvecklingsfinansiering och exportkrediter. En förutsättning för att få PIF-finansiering är att en finsk aktör deltar i genomförandet av projektet. För investeringen ska utvecklingslandet uppta ett lån som garanteras av Finnvera av en kommersiell bank och utrikesministeriet betalar räntan på lånet och en del av köpesumman så att den gåvobiståndsandel på 35–50 procent som förutsätts av OECD för offentligt stödda exportkrediter uppfylls.

PIF-projekten ska vara ekonomiskt, samhälleligt och miljömässigt hållbara och de ska passa ihop med mållandets egna utvecklingsprogram. Instrumentet används för investeringar som främjar målländernas åtgärder för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Stödet kan beviljas för investeringar i t.ex. social-, vattenvårds-, energi- och cleantech-sektorn eller andra områden där utvecklingssamarbete är möjligt. Projekten ska vara i linje med Finlands utvecklingspolitik (bl.a. riktlinjerna som gäller rättighetsperspektiv och resultatinriktning).

Hur gå till väga?

Projektets syfte och basuppgifter kan i förberedelseskedet presenteras för utrikesministeriet i form av en preliminär projektplan. Den preliminära projektplanen kan läggas fram av ett finskt företag som har intresse att genomföra projektet, en aktör inom den offentliga sektorn i mållandet, ett finansinstitut som har intresse att finansiera projektet eller ett företag i mållandet eller ett tredje land.

Utrikesministeriet meddelar årligen på sin webbplats de tidpunkter då projektplaner kan lämnas in för behandling och utlåtande.

Utlåtandeomgång för år 2017 stängdes 1.10.2017.

Exportören eller kreditinstitutet lämnar in ansökan om köparkreditgaranti till Finnvera . Ansökningar och information om köparkreditgaranti finns på Finnveras webbplats.

Utrikesministeriet bedömer projektets genomförbarhet, övervakar upphandlingsförfarandet och fattar beslut om beviljandet av PIF-stöd. Finnvera garanterar riskerna i anslutning till krediterna.

Finländska kreditinstitut eller andra kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som beviljats koncession kan vara kreditbeviljare. När det gäller beviljandet av kredit efterföljs OECD:s principer om exportkreditkonsensus. Enligt dem kan kredit beviljas sådana projekt som är företagsekonomiskt olönsamma.

Ett projekt är företagsekonomiskt olönsamt om kredittagaren inte får så stora inkomster genom själva projektet att kredittagaren kan betala de kostnader som är förenliga med villkoren för kommersiella krediter. Ett projekt kan också vara olönsamt om det inte går att få kommersiell finansiering för det.

Anvisningar som gäller finansieringsinstrumentet Investeringsstöd för utvecklingsländer (på engelska):

pdfPublic Sector Investment Facility Guidance Notes (PDF 370 kb, 52 sidor)

Detta dokument

Uppdaterat 27.4.2018

Takaisin ylös