Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Maailman kauppajärjestö

Monenkeskiset WTO:n piirissä tapahtuvat kauppaneuvottelut ovat pitkään olleet Suomen ja EU:n kauppapolitiikan peruselementtejä. Suomessa päävastuu WTO-neuvotteluista on ulkoministeriöllä.

WTO toimii jäsenten välisenä kauppaneuvottelufoorumina ja voimassa olevat WTO-sopimukset on solmittu jäsenmaiden välisillä neuvottelukierroksilla.

Tällä hetkellä meneillään on Dohan kierros.

Dohan kauppaneuvottelukierros

Vuonna 2001 käynnistetyissä Dohan kierroksen neuvotteluissa pyritään sopimaan, miten tuotteiden markkinoillepääsyä helpotetaan alentamalla tulleja tai poistamalla kauppaa rajoittavia asioita eri talouden sektoreilla.

Sen lisäksi pyritään sopimaan sääntöjä siitä, miten kauppaa vääristäviä tukia alennetaan. Dohan kierroksella erityisessä asemassa on kehitysmaiden markkinoillepääsyn helpottaminen.

Dohan kierroksen neuvotteluissa keskeiset sektorit, joilla tuotteiden markkinoillepääsystä ja säännöistä keskustellaan, ovat maatalous, teollisuustuotteet ja palvelusektori.

Näiden lisäksi neuvotteluja käydään laajasta joukosta muita aiheita, kuten kehityskysymykset, maantieteelliset merkinnät ja alkuperäsäännöt.

Neuvotteluissa oltiin lähellä yhteistä ratkaisua vuonna 2008, mutta keskustelut epäonnistuivat pääasiassa maatalouden ja teollisuustuotteiden markkinoillepääsyä koskevista erimielisyyksistä johtuen.

WTO:n ministerikokouksessa vuonna 2013 päästiin tärkeä askel eteenpäin WTO:n jäsenten onnistuttua sopimaan muutamista Dohan kierroksen aiheista. Kansainväliselle kaupalle ja yrityksille merkittävin sopimus oli sopimus kaupan menettelyiden helpottamisesta (Agreement on Trade Facilitation, TF).

Sopimus astuu voimaan, kun kaksi kolmasosaa WTO:n jäsenistä on sen ratifioinut. TF-sopimuksella pyritään nopeuttamaan tullausta, vähentämään tarpeetonta paperityötä ja karsimaan muodollisuuksia sekä lisäämään tiedonsaantia ja ennakoitavuutta.

Se voi vähentää kaupan käynnin kustannuksia maailmanlaajuisesti noin 10–15 prosenttia.

Samalla ministerikokouksessa sitouduttiin laatimaan työohjelma jäljellä olevien kysymysten käsittelemiseksi ja kierroksen päättämiseksi.

Työohjelmassa tulisi päästä yhteisymmärrykseen markkinoillepääsyn helpottamisesta etenkin maatalouden ja teollisuustuotteiden osalta. Maatalouden osalta kyse on tullien alennusmenetelmistä sopimisesta, mutta lisäksi tulee sopia muun muassa maataloustukien alennusperiaatteista ja kehitysmaille annettavista poikkeusoikeuksista.

Teollisuustuotteiden markkinoillepääsy (NAMA, non-agricultural market access) muodostaa toisen keskeisen osakokonaisuuden kauppaneuvottelukierroksella. Tällä hetkellä neuvotteluissa eteenpäin pääseminen vaatii sitä, että osapuolet pääsevät sopuun tavasta, jolla neuvotteluosapuolet leikkaavat, eli poistavat tai madaltavat nykyisiä tullitasojaan.

Tähän voidaan käyttää erilaisia matemaattisia laskukaavoja, tai laskukaavoja voidaan täydentää erilaisilla suorilla markkinoillepääsypyynnöillä ja -tarjouksilla tietyissä tullinimikkeissä. Neuvotteluiden aiemmissa vaiheissa on pohdittu erilaisia laskukaavoja, jotka eivät kuitenkaan ole johtaneet läpimurtoon.

Nyt tavoitteena on löytää yksinkertaisempi laskukaava, joka mahdollistaisi neuvotteluiden päätökseen viemisen. Lisäksi pyritään sopimaan joistakin tullienulkopuolisten kaupanesteiden (usein käytetään nimitystä NTB:t, non-tariff barriers) ratkaisemisesta.

Kauppaneuvottelukierroksen päätökseen saaminen olisi tärkeää. Kierroksen päättäminen vahvistaisi yhteisten globaalien kaupansääntöjen pohjaa ja mahdollistaisi myös monenkeskisen kauppaneuvotteluagendan päivittämisen uusilla aiheilla.

WTO:n riitojenratkaisujärjestelmä

WTO:n jäsen voidaan viedä riitojenratkaisuelimeen (Dispute Settlement Body), mikäli se rikkoo tai sen epäillään rikkovan jotakin WTO-sopimusta.

Järjestelmä perustuu WTO:n riitojenratkaisusopimuksessa (Dispute Settlement Understanding) määrätyille käsittelysäännöille ja on kolmeportainen: jos konsultaatioissa ei päästä ratkaisuun, riita-asia voidaan viedä paneeliin ja paneeliratkaisu vielä valituselimen ratkaistavaksi.

Sopimusrikkomukset tulee perustella ja todistaa artiklakohtaisella tarkkuudella. Riitatapauksiin voivat ilmoittautua kolmansiksi osapuoliksi sellaiset jäsenet, joilla on huomattava intressi riidan lopputulokseen, ja niillä on mahdollisuus tulla kuultavaksi prosessissa.

EU-maiden osalta koko EU:ta edustaa riitatapauksissa komissio.

Riitojenratkaisuelin perustaa paneelin, joka muodostuu kolmesta tapauskohtaisesti valittavasta panelistista. Paneelin tulee antaa asiassa päätös, ellei kantaja ole pysäyttänyt prosessia paneelin perustamisen jälkeen.

Myös valituselimen tulee ottaa asia käsiteltäväksi, jos jompikumpi osapuoli on ilmoittanut riitojenratkaisuelimelle valittavansa paneeliratkaisusta.

Historiallisesti noin 70 prosentista kaikista paneelien käsittelemistä riidoista on valitettu, mutta muutaman viimeisen vuoden aikana käytännössä kaikki riidat ovat päätyneet valitusmenettelyyn. Valituselin koostuu seitsemästä pysyvästä jäsenestä, joista kolme käsittelee kutakin valitusta kerrallaan.

Valituselimen tehtävänä on paitsi tulkita WTO-sopimusten määräyksiä, myös luoda oikeuskäytäntöä.

Koko prosessi konsultaatioista mahdolliseen valitusvaiheeseen kestää normaalisti noin 12–15 kuukautta. Tavoiteaikataulu voi kuitenkin venyä esimerkiksi silloin, kun useampi WTO-jäsen pyytää paneelin perustamista samassa asiassa.

Niin ikään valituselimen viimeaikainen ruuhkautuminen on johtanut käsittelyaikojen pidentymiseen.

Paneelin ja valituselimen raportit hyväksytään riitojenratkaisuelimessä. Ratkaisut ovat sitovia eli riidan hävinneen osapuolen on pantava täytäntöön paneelin tai valituselimen päätökset kansallisesti osapuolten sopiman määräajan (yleensä 10–15 kuukautta) kuluessa.

Riitojenratkaisuelin valvoo päätösten täytäntöönpanoa. Myös täytäntöönpanon toteutus voidaan riitauttaa ja viime kädessä järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden myös vastatoimiin, joskin riitojenratkaisussa kannustetaan molempien osapuolten kannalta suotuisan sopuratkaisun löytämiseen.

Takaisin ylös