Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Cybersäkerhet och cyberomgivningen 

Cyberomgivningen och cybersäkerheten har blivit viktiga delar av Finland utrikes- och säkerhetspolitik. Eftersom cyberhoten är oberoende av nationella gränser förutsätter stärkandet av cybersäkerheten i synnerhet internationellt samarbete. Denna internationella verksamhet samordnas av utrikesministeriet.

Utrikesministeriet koordinerar Finlands deltagande i det internationella cybersamarbetet. Foto: Grant Hutchinson/Flickr.com, cc by-nc-nd 2.0
Utrikesministeriet koordinerar Finlands deltagande i det internationella cybersamarbetet. Foto: Grant Hutchinson/Flickr.com, cc by-nc-nd 2.0

Med cyberomgivningen avses en digital, parallell verklighet som skapats av människan och som genom informationsteknologi, automatiserade styrsystem, internet och sociala medier på global nivå förenar människor och anordningar över nationella gränser.
Vardagliga, livsviktiga funktioner i vårt samhälle, såsom industrin, vatten- och energiförsörjningen, banksystemet, hälsovården och trafiken, är beroende av digitala nätverk.

Den snabba datatekniska utvecklingen och digitala globala nätverk, såsom internet och de sociala medierna som fungerar i det, har medfört stora möjligheter till ekonomisk tillväxt, innovationer, nyföretagande och företagstillväxt. De främjar även den sociala delaktigheten och demokratiutvecklingen.

De digitala nätverken är dock sårbara och med dem har det uppstått nya hot såsom cyberbrottslighet, cyberspionage, cyberangrepp och i värsta fall cyberattacker. 
För att stater, företag och enskilda medborgare ska kunna utnyttja möjligheterna i cyberomgivningen är det viktigt att säkerställa att dessa nätverk fungerar så tillförlitligt och säkert som möjligt.

Strategin för cybersäkerheten i Finland

Målet med strategin för cybersäkerheten i Finland är att svara på cyberhot, stärka samhällets totala säkerhet och säkerställa cyberomgivningens funktion under alla omständigheter.

Genom att följa de tio riktlinjer som presenteras i strategin kan Finland på nationell nivå hantera cyberomgivningens avsiktliga och oavsiktliga skadeverkningar samt åtgärda och återhämta sig från dem.

En av riktlinjerna är att Finland ska förstärka den nationella cybersäkerheten genom ett aktivt och effektivt deltagande i den diskussion och det samarbete som förs i ärendet på internationell nivå.

Denna internationella verksamhet samordnas av utrikesministeriet.

Verkställandet av strategin följs upp av Säkerhetskommittén.

Internationellt samarbete i cyberfrågor

Eftersom cyberhoten är oberoende av nationella gränser förutsätter stärkandet av cybersäkerheten i synnerhet internationellt samarbete.

Inom cybersäkerheten är ökat förtroende mellan staterna ett speciellt viktigt mål. Det eftersträvas genom en intensivare mellanstatlig diskussion om frågor som gäller cyberomgivningen såväl multilateralt, regionalt som bilateralt.

Diskussioner om cyberomgivningen förs bland annat inom FN, OSSE, EU, Europarådet, OECD, Nato samt inom ramen för organisationen för de amerikanska staterna OAS och Aseans regionala säkerhetsforum ARF.

Utrikesministeriet samordnar Finlands deltagande i det internationella samarbetet och deltar aktivt i den globala, regionala och bilaterala diskussionen om cyberomgivningen.

För Finland är i synnerhet EU en viktig aktör i cybersäkerhetsfrågor. EU har utarbetat flera gemensamma riktlinjer för cyberfrågor, bland annat Europeiska rådets slutsatser om EU:s cyberdiplomati som godkändes i februari 2015.

EU har som mål att främja att viktiga värderingar (bland annat mänskliga rättigheter och grundläggande fri- och rättigheter) förverkligas även i cyberomgivningen. I det internationella samarbetet betonar EU öppenhet, respekt för yttrandefriheten och skyddet för privatlivet samt en modell med flera aktörer där även intressegrupper tas med i den globala diskussionen.

I den internationella diskussionen främjar Finland ett systematiskt verkställande av den öppna informationsförmedlingen och yttrandefriheten samt betonar icke-diskriminering. Tillsammans med andra EU-länder anser Finland att konventioner och normer i fråga om internationell rätt även kan tillämpas i cyberomgivningen och att tolkningen av dem bör fördjupas i detta avseende.

Det pågår också ett intensivt nordiskt samarbete och samarbete mellan de nordiska länderna och de baltiska länderna i cybersäkerhetsfrågor. Som Natos fredspartner samarbetar Finland också med Nato i cybersäkerhetsfrågor.

Viktiga globala frågor är bland annat tillämpningen av internationell rätt och mänskliga rättigheter, såsom yttrandefrihet och skydd för privatlivet i cyberomgivningen, åtgärder som ökar förtroendet, hantering av internet, utveckling av cyberfunktionsförmågan samt ökad säkerhet i cyberomgivningen.

En av de stora utmaningarna är att finna en balans mellan å ena sidan de digitala nätverkens frihet och öppenhet och å andra sidan nätverkens säkerhet.

Takaisin ylös