Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utvecklingssamarbetets möjligheter för företag

Finlands utvecklingssamarbete erbjuder företagen många möjligheter.

Finnfund finansierar företagsverksamhet

Finnfund beviljar långvarig finansiering för ansvarsfull, privat företagsverksamhet i utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi.

Finnfund är en utvecklingsfinansieringsbolag där finska staten är majoritetsägare. Den erbjuder företag långvarig riskfinansiering och investeringslån för lönsamma projekt i utvecklingsländerna och Ryssland.

Finnfund har som mål att främja utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera sådan privat företagsverksamhet som är ansvarsfull och lönsam. Utöver den ekonomiska lönsamheten betonas i finansieringen också investeringarnas positiva konsekvenser för utvecklingen och miljön. Finnfund kapitaliseras årligen med cirka 10 miljoner euro ur anslagen för utvecklingssamarbete. Utöver detta ökar Finnfunds rörelsevinst dess kapital. År 2016 omfattade Finnfunds nya finansieringsbeslut 152 miljoner euro, och värdet på placeringsportföljen 356 miljoner euro.

Mer information om Finnfunds verksamhet finns på Finnfunds egna webbsidor.

PIF stöder investeringar i utvecklingsländernas offentliga sektorer

Investeringsstödet för utvecklingsländer (PIF) stöder sådana investeringar i utvecklingsländernas offentliga sektorer som uppfyller FN:s mål för hållbar utveckling och som utnyttjar finländsk expertis och teknik.

Investeringsprojekten ska grunda sig på mållandets egna nationella utvecklingsbehov, och mållandet har det huvudsakliga ansvaret för de totala kostnaderna för projektet. Genom instrumentet stöder man med utvecklingssamarbetsmedel investeringsprojektets inköpspris och räntan på exportkrediten för finansierandet av projektet, vilket avsevärt minskar utvecklingslandets utgifter för investeringen.

Närmare uppgifter om PIF-programmet och om ansökan om stöd samt ansökningstider finns här.

Följande utlåtandeomgång för konceptpapper ämnade för Investeringsstödet för utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF) stänger 17.9.2018. Konceptpappren skall riktas till utrikesministeriet och skickas med e-post till pif@formin.fi. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte.

Finnpartnership hjälper företag att knyta kontakter i utvecklingsländerna

Finnpartnerships partnerskapsprogram hjälper finländare och företag i utvecklingsländer att hitta nya affärsmöjligheter och samarbetspartners. Programmet finansieras årligen med cirka 4 miljoner euro ur anslagen för utrikesministeriets utvecklingssamarbete. Programmet förvaltas av Finnfund. 

Stöd för företagspartnerskap kan ansökas för planerings-, utvecklings- och utbildningsfaser i sådan verksamhet som riktar sig till utvecklingsländer och som syftar till långvarigt kommersiellt samarbete och som är avsedd att vara företagsekonomiskt lönsam. Även icke-statliga organisationer och läroanstalter kan ansöka om stöd för väsentliga stödfunktioner för företagspartnerskapsprojekt.

Ytterligare information om verksamheten och utbudet finns på Finnpartnerships webbsidor.

BEAM beviljar stöd för innovationsutveckling

BEAM, dvs. Business with Impact, är Tekes och utrikesministeriets gemensamma program. Syftet med det är att hjälpa finländska företag och andra aktörer satsa på innovationer som bidrar till att lösa utvecklingsutmaningarna i världen. Innovationerna kan bestå av nya produkter, tjänster, affärsformer, tekniska lösningar och sociala innovationer.

Syftet är att samtidigt skapa ny, hållbar affärsverksamhet på marknaden i Finland, i andra industriländer och i utvecklingsländerna.

Programmet har inga begränsningar beträffande branschen. Genom programmet finansieras bland annat finländska företags, icke-statliga organisationers och universitets utvecklande av och pilotförsök med innovationer. För att innovationerna ska få finansiering ska de främja välfärden i utvecklingsländerna samt finländska företags internationella affärsverksamhet. Till de länder som kan få stöd hör alla de länder som enligt OECD/DAC är berättigade till bistånd, utom Kina.

BEAM är ett femårigt program som omfattar cirka 50 miljoner euro. Programmet inleddes år 2015. Den ena hälften av finansieringen kommer från Tekes och utrikesministeriet och den andra hälften från de aktörer inom privata sektorn som deltar i programmet.

Närmare uppgifter om programmet och om ansökan om stöd finns på Tekes webbsidor.

Det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet stärker utvecklingsländernas förmåga att bedriva handel

Det är de privata sektorerna i utvecklingsländerna som skapar merparten av framtidens arbetsplatser och ekonomiska tillväxt. Det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet (Aid for Trade, AfT) är ett internationellt initiativ med syftet att förbättra utvecklingsländernas förutsättningar att ta del av världshandeln och dess fördelar.

Stödet riktas till exempel till utveckling av produktionskapacitet, stärkande av inrikes- och utrikeshandel, främjande av verksamhetsmiljöer för företagsamhet och näringsliv och för uppbyggande av ekonomisk infrastruktur.

Den privata sektorns roll inom utvecklingen

Mera information om den rollen privata sektorn spelar för utveckling hittar du här.

pdfFinland stöder hållbart företagande i utvecklingsländer (pdf, 2 sidor)

 

Takaisin ylös