Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Stöd till partnerskapsorganisationer

Denna sida uppdateras inte längre. Den senaste informationen kan hittas i sidan Programstöd till civilsamhällesorganisationer.

Partnerskapsorganisationernas andel utgör över hälften av finansieringen av organisationers utvecklingssamarbete. Partnerskapsorganisationerna kan söka programstöd för sitt utvecklingssamarbete.

Principer för stödet

Utrikesministeriet beviljar partnerskapsorganisationer statsunderstöd för genomförandet av deras program för utvecklingssamarbete. Organisationen ansvarar för detaljinnehållet i och genomförandet av programmet i enlighet med ministeriets och andras anvisningar och principer för användningen av statsunderstöd.

Kostnader som kan finansieras

Utvecklingssamarbetsstöd för partnerskapsorganisationer kan endast användas för genomförandet av samarbetsprogram som godkänts av utrikesministeriet. Genom stödet kan nödvändiga och rimliga kostnader för att genomföra programmet och dess komponenter finansieras. Den finländska organisationen är alltid ansvarig för att tillgångarna används på ett adekvat sätt.

Stöd kan också beviljas för följande kostnader:

  • nödvändiga verksamhetsutgifter, tjänster och nyttigheter som behövs i genomförandet

  • driftsutgifter som utgifterna för programmets lokaliteter, däribland hyra, elektricitet, vatten och andra fastighetskostnader samt utgifter som orsakas av service och underhåll

  • löneutgifter för personalen inklusive lagstadgade bikostnader, liksom även nödvändiga utgifter för utbildning, resor och motsvarande (resekostnader ersätts enligt statens resereglemente)

  • administrativa kostnader som programmet medfört för organisationen i Finland, t.ex. en andel av den administrativa personalens arbetsinsats, utgifter för post, telefon, kopiering och andra kontorsutgifter samt kostnader för medelanskaffning.


Anvisningar för att söka programstöd

Anvisningarna publiceras endast elektroniskt och kommer att uppdateras efter behov utifrån en dialog med partnerskapsorganisationerna. Eventuella ändringar tillkännages på dessa webbsidor.

Basinformationsanmälan

En ansökan som gäller den nya finansieringsperioden lämnas alltid in före utgången av augusti det sista året i den föregående perioden. Organisationen lämnar först elektroniskt in blanketten för basinformation via utrikesministeriets e-tjänst.

Organisationerna lämnar in basinformation årligen. Till blanketten bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument så som ändrade stadgar och föreningsregisterutdrag.

Basinformationen lämnas in endast en gång, även när organisationen under samma år som stödet beviljas ansöker om ett ytterligare statsunderstöd.

Rapportering

Frivilligorganisationer ska årligen rapportera hur programmet har genomförts och stödet använts.

Till ministeriet ska du lämna in följande dokument i anslutning till rapporteringen:

  • organisationens undertecknade bokslut (balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter, däribland verksamhetsberättelsen)

  • organisationens revisionsberättelse

  • granskningsberättelse av programmet, uppgjord och undertecknad av revisor, omfattande utlåtande om att ekonomirapporten har sammanställts i enlighet med utrikesministeriets villkor för stöd för utvecklingssamarbete och bestämmelserna om statsunderstöd (statsunderstödslagen 688/2001)

  • granskningsprotokoll (Management Letter).

Ansökan om ändring och kompletteringsanmälan

Ansökan om ändring av användningsändamål och överföring av statsunderstödet till följande år görs på denna blankett.

Kompletteringar av organisationens basuppgifter, ansökan om projektstöd och årsrapport görs på denna blankett.

Närmare information

Närmare information ger chefen för enheten för det civila samhället, Jyrki Nissilä, tfn 0295-351 205, e-post jyrki.nissila@formin.fi.

Kvalitetssystem

Ett utvecklingssamarbete av hög kvalitet är en förutsättning för att skapa en permanent positiv förändring. Partnerskapsorganisationerna har tillsammans fastställt kvaliteten på sitt utvecklingssamarbete och sammanställt en sammanfattning av de grundläggande faktorer som utgör kvaliteten:

Urvalskriterier för partnerskapsorganisationer

Som partnerskapsorganisation kan väljas en frivilligorganisation eller stiftelse som är registrerad i Finland, som har goda kunskaper om och erfarenhet av utvecklingssamarbete och som uppfyller urvalskriterierna för en partnerskapsorganisation (2012).

Som partnerskapsorganisationer har organisationer med god kapacitet för utvecklingssamarbete godkänts. Den förra ansökningsomgången för partnerskapsorganisationer avslutades i november 2013. De nya partnerskapsorganisationerna inledde programarbetet vid ingången av 2014.

En organisation som väljs till partnerskapsorganisation ska i sitt utvecklingssamarbete följa riktlinjerna, prioriteringarna och de genomgående målen i Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram samt statsunderstödslagen och den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (2010).

    Takaisin ylös