Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Det civila samhället är en viktig aktör och partner inom utvecklingssamarbetet

År 2015 stödde utrikesministeriet finländska frivilligorganisationer och stiftelser med sammanlagt cirka 113 miljoner euro. Vi finansierar bl.a. organisationernas utvecklingssamarbetsprojekt på olika håll i världen samt deras arbete med information och global fostran i Finland. Vi stöder också internationella frivilligorganisationer.

Genom frivilligorganisationernas verksamhet kan man nå också sådana befolkningsgrupper som det offentliga utvecklingssamarbetet inte alltid når. Foto: Milma Kettunen.Genom frivilligorganisationernas verksamhet kan man nå också sådana befolkningsgrupper som det offentliga utvecklingssamarbetet inte alltid når. Foto: Milma Kettunen.

Organisationerna främjar en hållbar utveckling ute i världen

Kring 300 finländska frivilligorganisationer är verksamma inom utvecklingssamarbetet. Organisationerna har projekt som stöds av utrikesministeriet i hundra utvecklingsländer på olika håll i världen. Frivilligorganisationerna uppmuntras att komplettera Finlands övriga verksamhet i de länder som är Finlands partnerländer inom det bilaterala utvecklingssamarbetet.

Målet med organisationernas utvecklingssamarbete är att främja uppnåendet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Verksamheten fokuserar ofta på grundläggande behov och rättigheter för de allra fattigaste i utvecklingsländerna – social utveckling, undervisning, hälsa, möjligheter till utkomst och landsbygdsutveckling.

Ett annat viktigt mål är att förstärka utvecklingsländernas civila samhällen. Idén är att stödja utvecklingsländernas egna organisationer för att de bättre ska kunna producera nödvändiga tjänster, påverka och informera. Detta stärker medborgarnas roll vid utvecklingen.

Här kan du bekanta dig med projekt och program som genomförs med Finlands utvecklingssamarbetsanslag. Konkret information om organisationernas utvecklingssamarbetsprojekt finns bäst tillgänglig på organisationernas egna sidor.

Organisationerna har en viktig roll i arbetet med information och global fostran i Finland

Organisationerna utför ett värdefullt arbete för att främja den offentliga debatten som gäller utvecklingsfrågor i Finland. På så sätt strävar man efter att förstärka det globala ansvaret, dvs. medborgarnas engagemang i de mänskliga rättigheterna och det demokratiska beslutsfattandet samt viljan att delta och arbeta för den globala utvecklingen.

Utrikesministeriet har stött frivilligorganisationernas informationsprojekt samt långsiktiga projekt för global fostran med cirka två miljoner euro årligen. Också en del av partnerskapsorganisationernas verksamhet fokuserar på information och global fostran.

Genom global fostran försöker man främja den globala solidariteten såväl på individ- som på gemenskapsplanet. I arbetet med global fostran uppmuntras organisationerna att samarbeta med skolor och andra aktörer inom undervisningssektorn.

Inom de projekt för information och global fostran som genomfördes 2013

  • behandlades bl.a. beskattning och kapitalflykt, stöd som är skadliga för miljön samt kvinnors, barns, flyktingars och minoriteters ställning
  • deltog över 270 000 personer i verkstäder, seminarier och evenemang på olika håll i Finland
  • utbildades över 11 000 lärare, 51 000 skolelever och 250 representanter för företag
  • uppgick antalet träffar i medierna som rörde de fyra stora informationsprojekten till över 11 miljoner.

Utrikesministeriet och frivilligorganisationerna samarbetar också med Utbildningsstyrelsen för att ge global fostran en synligare ställning i det finländska samhället och skolornas arbete.

Utrikesministeriet stöder både små och stora frivilligorganisationer

Utrikesministeriet har 16 partnerorganisationer som beviljas stöd för mångåriga utvecklingsprogram. Stödet garanterar en möjlighet för organisationerna att utföra ett långsiktigt arbete för att främja utvecklingen.

Tre specialfonder får stöd från utrikesministeriet till lokala organisationers arbete med mänskliga rättigheter, miljöfrågor och funktionsnedsättningar.

Utrikesministeriet beviljar små och medelstora organisationer projektspecifikt stöd.

Utrikesministeriet beviljar programstöd till Kepa rf som är en takorganisation för frivilligorganisationer som är intresserade av utvecklingsfrågor samt till EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys rf. Kepa och Kehys erbjuder finländska frivilligorganisationer utbildning och rådgivning samt utför påverkningsarbete.

FN-organisationer får verksamhetsunderstöd av utrikesministeriet för bl.a. arbete med information och global fostran:

Stöd också till internationella frivilligorganisationer

Genom Finlands anslag för utvecklingssamarbete stöder utrikesministeriet också de internationella frivilligorganisationernas (INGO) verksamhet. Organisationernas aktiviteter omfattar t.ex. påverkningsarbete, kampanjer och expertarbete för att främja de utvecklingspolitiska mål som Finland anser vara viktiga. Stödsummorna varierar från år till år.

År 2014 uppgick det beviljade stödet till sammanlagt 14,5 miljoner euro och det inriktades bl.a. på att förstärka den goda förvaltningen och demokratiutvecklingen i Afrika, att bygga fred i bräckliga stater samt att globalt främja de mänskliga rättigheterna.

I människorättsarbetet prioriterades genomförandet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, förstärkandet av kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter att delta, människorättsförsvararnas arbete samt främjandet av den sexuella och reproduktiva hälsan och de sexuella och reproduktiva rättigheterna.

Vi stöder icke-vinstbringande organisationer som är politiskt och administrativt oavhängiga av regeringarna. Organisationerna bör ha en stark sakkännedom, erfarenhet samt goda samarbetsrelationer till utvecklingsländerna.

Anslaget för lokalt samarbete förstärker utvecklingsländernas civila samhällen

Finlands beskickningar utomlands stöder lokala frivilligorganisationer med anslaget för lokalt samarbete (PYM).

Genom beskickningarnas PYM-projekt främjas bl.a. mänskliga rättigheter såsom ursprungsfolkens och de handikappades rättigheter, en hållbar användning av naturresurser, användning av förnybara energikällor, företagsamhet, utbildning och bekämpning av korruption. Bekanta dig med beskickningarnas PYM-projekt på deras webbplatser.

.

Takaisin ylös