Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
 

Internationella organisationer och utvecklingsfinansieringsinstitut

Inom den internationella utvecklingspolitiken är Finland en större aktör än vad landets storlek förutsätter. Tack vare multilateralt utvecklingssamarbete kan Finland stödja utveckling också i länder där vi inte har någon representation.

Finlands verksamhet i internationella organisationer är multilateralt utvecklingssamarbete. Det kan till exempel gälla FN eller institutioner för utvecklingsfinansiering som Världsbanken. Det internationella miljösamarbetet och klimatfinansieringen är också former av multilateralt samarbete. År 2015 använde Finland totalt 540 miljoner euro till multilateralt utvecklingssamarbete.

Multilateralt samarbete är en väsentlig del av Finlands utvecklingspolitik

Det multilaterala samarbetet erbjuder Finland en viktig kanal när man vill påverka hur utvecklingsfinansieringen styrs och att förhållandena i utvecklingsländerna förbättras. Samtidigt får vi tillgång till kunnande, forskningsresultat och samarbetsmöjligheter.

Finland finansierar multilaterala aktörers verksamhet och bedriver mycket påverkande arbete med dem. Finansieringen består av medlemsavgifter och allmänna bidrag, utvecklingsbankers finansieringsandelar samt av tematiskt, regionalt eller landspecifikt understöd. Tillsammans med de andra medlemsländerna påverkar Finland vad medlen ska användas till.

Kanaler för politisk påverkan är bland andra FN:s generalförsamling, FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC, organisationers och finansieringsinstituts förvaltningsråd, olika bilaterala möten och besök samt utvecklingsbankernas lånefonders tilläggsfinansieringsförhandlingar.

Är 2013 var Finland ordförande för UNICEF:s styrelse. Det gav oss möjlighet att driva teman som är viktiga för Finland så som mänskliga rättigheter, barnskydd, jämställdhet mellan könen och effektiva arbetssätt.

Under Finlands ordförandeskapsperiod slogs målsättningar och uppföljningsmätare för UNICEF:s humanitära bistånd fast.

I det praktiska arbetet har Finland påverkat bland annat hur barn med specialbehov uppmärksammas och studiemiljöers barnvänlighet.

Finland samarbetar med UNICEF i Afghanistan, Etiopien, Nepal, Zambia, Somalia och Zimbabwe.

Finland deltar också i utvecklingen av organisationernas tillvägagångssätt. Vi understryker särskilt strategisk planering av verksamheten, likaså effektivitet, öppenhet, koordinering med de övriga aktörerna samt utvärdering av resultaten.

Finlands insatser i jämställdhetsfrämjande FN-organ är betydande

Finland satsar speciellt på FN-organ som främjar jämställdhet mellan könen och miljömässigt hållbar utveckling samt minskar på ojämlikhet.

Finlands prioriteter inom FN-verksamheten:

 • FN:s jämställdhetsorganisation UN Women: Vi arbetar för att våld mot kvinnor förebyggs samt för kvinnors roll inom fredsbyggnad, ekonomisk utveckling och beslutsfattande. Med sin allmänna finansiering på 14 miljoner euro (2015) hör Finland till organisationens största och mest inflytelserika finansiärer.
 • FN:s befolkningsfond UNFPA: Vi betonar påverkande arbete gällande sexuell och reproduktiv hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter. Med 33,5 miljoner euro i allmänfinansiering (2015) hör Finland till organisationens största finansiärer.
 • FN:s barnfond UNICEF: Våra tyngdpunkter ligger på flickors utbildning och barnskydd. År 2015 finansierade Finland UNICEF med 20 miljoner euro.
 • FN:s utvecklingsprogram UNDP: Vi betonar särskilt att demokratisk förvaltning och rättsstaten främjas, samt att kriser förebyggs och återhämtning sker. År 2015 uppgår Finlands allmänna finansiering till drygt 15 miljoner euro.
 • FN:s miljöprogram UNEP: Vårt viktigaste mål är att UNEP:s ställning förstärks som ansvarig instans och koordinator för miljöfrågor i FN-systemet, verkställandet och uppföljningen av de kommande hållbara utvecklingsmålen inbegripna. Med sin allmänna finansiering på 6 miljoner euro (2015) är Finland en beaktansvärd finansiär och opinionsbildare.
 • Dessutom stödjer vi Världshälsoorganisationen WHO, FN:s hiv/aidsprogram UNAIDS, FN:s program för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNPRPD), FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNODC och FN:s organ för bostäder (UN-Habitat).

FN spelar en viktig roll vid utarbetandet och uppföljningen av globala utvecklingsmål. Gemensamma mål har visat sig vara en effektiv metod för att sporra regeringar till åtgärder.

Helsingfors är också en FN-stad

I Helsingfors verkar WIDER-institutet, som är en del av FN-universitetet, och som bedriver ekonomisk utvecklingsforskning. Finland finansierar WIDER-institutet med 2 miljoner i allmänt stöd år 2015. WIDER producerar forskningsresultat om globala utmaningar för den hållbara utvecklingen, som är värdefulla när beslut om utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete ska tas. I Helsingfors verkar också FN:s HELCOM-sekretariat, som skyddar den marina miljön i Östersjön, och den internationella migrationsorganisationen IOM:s regionkontor.

Institutioner för utvecklingsfinansiering är fönster mot globalt kunnande

Institutionerna för utvecklingsfinansiering – eller utvecklingsbankerna – ägs av flera länder och erbjuder utvecklingsländerna lån på mjuka villkor, understod i gåvoform och tekniskt bistånd.Deras primära uppgifter är att minska på fattigdomen och verka för hållbar utveckling.

Traditionellt har finansieringen kanaliserats via utvecklingsländernas offentliga sektorer. Idag stödjer finansieringsinstitutionerna allt mer den privata sektorns verksamhet.Finansieringen styrs bland annat till att förbättra företags verksamhetsförutsättningar.

Världsbanken är Finlands största kanal för offentligt bistånd efter EU. I Finland är det finansministeriet som har det huvudsakliga ansvaret för Världsbanksärenden. Finlands representant i förvaltningsrådet är finansministern. Som biträdande representant fungerar utvecklingsministern. Här kan du läsa mera om Världsbankens och Finlands verksamhet:

Finland verkar också aktivt iregionala institutioner för utvecklingsfinansiering, det vill säga inom Afrikanska, Asiatiska och Latinamerikanska utvecklingsbankerna samt i Nordiska utvecklingsfonden och Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD.

Tyngdpunkterna i Finlands verksamhet:

 • Afrikanska utvecklingsbankgruppen AfDB: Vi förespråkar inkluderande tillväxt och grön ekonomi i Afrikas länder. Största delen av Finlands finansiering kanaliseras till de fattigaste länderna i Afrika.
 • Asiens utvecklingsbankgrupp AsDB: Till de målsättningar som vi påverkar hör att stödja bankens arbete för inkluderande tillväxt och ren energi.
 • Latinamerikanska utvecklingsbankgruppen IDB: Vi betonar bland annat att samarbetsländernas utvecklingsbehov bemöts, att man lyssnar till det civila samhället och att planeringssystemen på landsnivå utvecklas.
 • Nordiska utvecklingsfonden NDF: Finland är en av NDF:s huvudfinansiärer. NDF främjar målsättningar som är förenliga med Finlands utvecklingspolitiska program, med andra ord hållbar användning av naturresurser, miljöskydd och klimathållbarhet i utvecklingsländerna. Verksamheten utgår i hög grad från nordiskt kunnande om utvecklings- och klimatfrågor.
 • Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD: Våra tyngdpunkter ligger på att småningom koncentrera verksamheten till de minst utvecklade länderna och bräckliga stater, samt till klimatanpassning och jämställdhetsfrågor i allt arbete som fonden utför.

I de internationella finansieringsinstituten tas besluten genom gruppröstning. I Världsbanken hör Finland exempelvis till samma röstningsgrupp som övriga Norden och de baltiska länderna. I Afrikanska utvecklingsbanken agerar Finland tillsammans med Norge, Sverige, Danmark och Indien.

Under åren 2013-2016 är det Finland som har koordinationsansvaret i bägge grupperna och som representerar röstningsgruppen i bankens styrelse. Det ger Finland mycket större möjligheter att påverka.

Finland finansierar också bilateralt samarbete med finansieringsinstituten. Då är medlens användning bunden till användningen av de finska resurserna och kunnandet.

Med internationellt miljösamarbete förstärks miljöfunktioner i utvecklingsländer

Finland stödjer internationella miljöorganisationers och -fonders verksamhet. Målet är att utveckla multilaterala miljöavtal och miljösamarbete samt säkra att avtalsåtagandena verkställs.

Med samarbete förstärker man utvecklingsländernas egna miljöåtgärder. Det är särskilt viktigt för länder som har små administrativa resurser. Hållbar hantering och användning av naturresurser har bevisligen stor betydelse för att utvecklingsländerna ska kunna utvecklas fredligt.

Finlands verksamhets tyngdpunkter är:

 • Gröna klimatfonden GCF: Finlands målsättning är att via fonden stödja kolsnål och klimathållbar utveckling i utvecklingsländerna.
 • Den globala miljöfonden GEF verkar som offentlig finansieringskanal för fem miljöavtal, bland annat (klimatförändringen, naturens mångfald, ökenspridning, långlivade organiska föreningar, kvicksilver). Finland betonar att jämställdhetsaspekten och den privata sektorns samarbete bör främjas, samt GEF:s ställning som central miljöfond.
 • FN:s miljöprogram UNEP och organ för bostäder, UN-Habitat.

De internationella organisationernas verksamhet följs upp och utvärderas

Man följer upp hur multilaterala aktörer använder sina medel och uppnår resultat både genom organisationernas egna mekanismer och via utomstående aktörer.

Finland är medlem av biståndsgivarnas nätverk MOPAN (Multilateral Organizations Performance Assessment Network) som evaluerar resultaten och effektiviteten i internationella organisationers verksamhet. MOPAN främjar dialogen mellan finansiärerna och den gemensamma utvecklingen av multilateral verksamhet.

Finländskt kunnande till multilaterala aktörers nytta

Sedan år 1965 har Finland finansierat biträdande experter och volontärer som har tjänstgjort i FN-organisationerna och vid internationella institut för utvecklingsfinansiering. Unga EU-experter har finansierats sedan 1995. År 2015 uppgår Finlands stöd till denna verksamhet till 9,5 miljoner euro.

Programmens syfte är att förstärka FN:s handlingskapacitet, utöka antalet finländska utvecklingssamarbetskunniga samt särskilt att främja finländares rekrytering till internationella organisationer.

Takaisin ylös