Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Övervakning och utvärdering av utvecklingssamarbetet

Utvecklingssamarbetet övervakas noggrant. Det är inte bara utrikesministeriet som följer upp hur målsättningarna nås och pengarna används utan också flera andra organisationer.

Utvecklingssamarbetet övervakas

Projekt och program övervakas i alla faser.

I planeringsfasen fastställs målsättningar och metoder. Samtidigt görs en bedömning av vilka risker som förekommer och hur de ska hanteras. Riskerna har ofta att göra med samhällets stabilitet, lokala partnerorganisationers kompetens eller med korruption.

Medan projekt eller program genomförs rapporterar de som utför arbetet till utrikesministeriet hur finansieringen används och om resultaten. Tjänstemän vid ministeriet och ambassaderna följer genom styrgrupper, projektbesök, mellanutvärderingar och regelbunden kontakt hur arbetet framskrider, hur pengarna används, vilka risker som finns och hur pålitlig rapporteringen är. Ministeriet låter också utomstående företag göra revisioner och granskningar av verksamheten. Då granskar experter inte bara bokföringen utan också praxis för intern övervakning och verksamhetens kvalitet.

När projektet eller programmet avslutas samlas alla resultat i en slutrapport till utrikesministeriet. Medel som blivit över återbetalas till ministeriet. Resultaten kan också utvärderas i efterhand genom en så kallad evaluering.

Övervakningen av multilateralt samarbete

FN:s utvecklingsorganisationer och de internationella utvecklingsbankerna har egna omfattande övervaknings- och granskningsmekanismer. De ser till att ekonomin och förvaltningen fungerar som den ska också i högriskmiljöer. Det ingår bland annat system för rapportering av missbruk, skydd av dem som rapporterar missbruk, planering av revision med beaktande av risker och utbildning av personal för att förebygga korruption och missbruk. Både interna och externa revisionsenheter och revisorer övervakar medelanvändningen. Effektiviteten och resultaten bedöms varje år genom rapporter och utvärderingar.

FN har en särskild byrå som ansvarar för revision och intern granskning och rapporterar till organisationens styrelse. Medlemsstaterna, inklusive Finland, övervakar användingen av medel genom att delta i utvecklingsorganisationernas styrelse som har den högsta beslutande makten. De interna revisionsrapporterna har varit offentligt tillgängliga på organisationernas webbplatser sedan 2012.

Utvecklingsbankernas användning av medel övervakas av olika enheter som arbetar mot korruption och missbruk. De undersöker misstankar om missbruk, övervakar upphandlingsprocesser och ger rekommendationer om bättre förfaranden. Utvecklingsbankerna samarbetar också sinsemellan för att hindra missbruk, till exempel genom att utbyta information om företag som gjort sig skyldiga till missbruk och genom att utfärda gemensamma sanktioner mot dem.

Evalueringar bedömer resultaten

Evaluering innebär att oberoende experter utvärderar utvecklingssamarbetet och utvecklingspolitiken. Då undersöks hur väl målen nåtts, om man gjort rätta saker och om arbetet varit effektivt. På basis av de styrkor och svagheter som experterna konstataterar ger de sedan rekommendationer om hur utvecklingssamarbetet kunde förbättras.

Utrikesministeriets enhet för evaluering (EVA-11) ansvarar för centraliserade beställningar av omfattande evalueringar som är viktiga för utrikesministeriet. Också andra enheter vid utrikesministeriet gör evalueringar där de utvärderar enskilda projekt i ett visst land eller med en viss organisation.

Intern revision ‒ ett verktyg för övervakning

Vid utrikesministeriet finns en enhet för intern revison som granskar verksamheten inom utrikesministeriet, vid ambassaderna och konsulaten. När utvecklingssamarbetet granskas undersöker man om övervakningen av projekt och program är tillräcklig och effektiv. Det bedöms också om de metoder som används garanterar att medlen används till rätt ändamål. På basis dessa bedömningar ger enheten rekommendationer om hur övervakningen och riskhanteringen kan förbättras och följer upp hur rekommendationerna omsätts i praktiken.

 Utvecklingspolitiska kommissionen övervakar och utvärderar

Utvecklingspolitiska kommissionen, som tillsätts av statsrådet, är ett rådgivande organ som består av representanter för riksdagspartierna, intresseorganisationer, det civila samhället och av forskare. Kommissionen övervakar och utvärderar Finlands verksamhet inom olika politikområden som påverkar utvecklingsländer. Kommissionen utvärderar utvecklingssamarbetets kvalitet och effektivitet och följer den offentliga utvecklingsfinansieringens nivå. Den bidrar också till debatten om utvecklingsfrågor i Finland.

Missbruk åtgärdas

Utvecklingssamarbetet utförs under svåra förhållanden – i länder där den offentliga förvaltningen inte fungerar, där människor lever i extrem fattigdom och korruptionen orsakar problem. De risker som arbetet involverar bedöms och övervakas noggrant, men ibland realiseras riskerna trots alla förbyggande åtgärder.

Alla som arbetar med utvecklingssamarbete har en skyldighet att meddela utrikesministeriet om de upptäcker eller misstänker missbruk. I juni 2014 tog ministeriet dessutom i bruk en elektronisk tjänst där vem som helst kan meddela om de misstänker missbruk av medel för utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet reder ut alla misstankar och felanvända medel återkrävs. Misstankar meddelas till Statens revisionsverk och vid behov görs också en anmälan till polisen.

Utrikesministeriet delges årligen kring 30 misstankar om missbruk av utvecklingsmedel. Oftast är det inte frågan om avsiktligt missbruk utan om fel i bokföringen eller rapporteringen. I de flesta fallen får man en tillräcklig utredning av den misstänkta eller så visar sig misstanken obefogad, eller så återbetalas medlen till utrikesministeriet utan återkrav. Under 2016 fattades beslut om att återkräva sammanlagt 151 131 euro.

Korruption bekämpas med utvecklingssamarbete

Med hjälp av utvecklingssamarbete stöds korruptionsbekämpning. God förvaltning kan bland annat främjas genom att man stärker parlamentets och myndigheternas övervakningsansvar och genom att man förbättrar tillgången till offentlig information och allmänhetens möjligheter att kräva information om utvecklingsprogrammens resultat och resurser.

Hösten 2012 publicerade utrikesministeriet en handbok mot korruption för alla som arbetar med utvecklingssamarbete. Boken ger verktyg för ett framgångsrikt utvecklingssamarbete också under svåra omständigheter.

Misstänker du missbruk av utvecklingsmedel?

Om du misstänker missbruk av utvecklingssamarbetsmedel, såsom korruption, förräderi eller annat förfarande som bryter mot villkoren för understöd, kan du anmäla om det via vår elektroniska tjänst.

.

Takaisin ylös