Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Uppehåll i förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA

Förhandlingarna mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) inleddes 2013 och fördes under drygt tre år i sammanlagt 15 förhandlingsrundor.

Förhandlingarna stannade upp när Donald Trump blev president. Precis innan president Trumps ämbetsperiod började offentliggjorde EU-kommissionen och Förenta staterna en gemensam bedömning av hur TTIP-förhandlingarna hade framskridit. Sammanfattningsvis hade förhandlingarna framskridit i olika takt inom olika områden.

Det finns 15 konsoliderade, det vill säga gemensamma, texter, men det finns dubbelt fler förhandlingsområden i TTIP. EU kom med textförslag om så gott som alla områden, varav vissa är offentliga handlingar som kan läsas på kommissionens webbplats. Till förslagen hör en förklarande text.

Tullerbjudandena gäller nu 97 procent av alla varor. De känsligaste produkterna, till exempel jordbruksprodukter, har man inte ännu förhandlat om. Det krävs också fortsatta diskussioner om företagens tillgång till offentliga upphandlingar. När det gäller marknadstillträdet är tjänstehandeln en stor fråga som partnerna hade väldigt olika syn på.

Inte aktuellt med fortsatta förhandlingar

För att föra partnerna närmare varandra krävs fortsatta förhandlingar åtminstone inom följande områden: sanitära och fytosanitära åtgärder, öppenhet i standardiseringsförfaranden, onödiga testningar, det i offentligheten mycket debatterade investeringsskyddet , tvistlösningsmekanismen och skyldigheter som gäller miljöskydd och rättigheter i arbetslivet.

Längst kom man i förhandlingarna om små och medelstora företag, tull- och handelsförfaranden och konkurrenspolitiken. När det gäller regleringsfrågor gjorde man framsteg på det tekniska planet under 2016.

EU och Förenta staterna har också gjort stora framsteg när det gäller ett separat avtal för läkemedelssektorn.

Finlands ståndpunkt gällande TTIP-förhandlingarna är oförändrad: vi önskar fortfarande ett ambitiöst och balanserat avtal med Förenta staterna. I detta skede verkar det emellertid inte finnas förutsättningar för att återuppta förhandlingarna.

Ytterligare information:
Marja Kuosmanen, ambassadråd, avdelningen för externa ekonomiska relationer, utrikesministeriet, tfn 0295 350 110

Detta dokument

Uppdaterat 23.1.2018

Takaisin ylös