Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA

USA och EU håller på och förhandlar om ett handelsavtal som skulle täcka hälften av världens bruttonationalprodukt. Finlands målsättning med partnerskapsavtalet för handel och investeringar mellan EU och USA är att tillträdet till marknaden för de europeiska företagen ska förbättras, detta genom att handeln med varor och tjänster frigörs samt genom att USA:s offentliga anskaffningar i större utsträckning öppnas för konkurrens.

Förhandlingarna om det ambitiösa transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inleddes sommaren 2013. Målet är en omfattande och ömsesidig liberalisering av handeln som går längre än WTO:s överenskommelser.

Avsikten är att underlätta särskilt små och medelstora företags tillträde till marknaden.

Det ingår tre helheter i avtalet: marknadstillträde, regleringsfrågor och icke-tariffära hinder samt globala bestämmelser.

Ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar upphäver eller förändrar inte automatiskt EU:s direktiv och förordningar. I förhandlingarna befattar man sig inte i med den strikta EU-lagstiftningen angående till exempel hormoner, som finns till för att skydda människors och djurs hälsa och välfärd, miljöns och konsumenternas intressen.

Avsikten med förhandlingarna är inte att försvaga existerande standard utan att avskaffa tullar och onödig byråkrati. När det gäller säkerhet, konsumentskydd och miljö görs inga kompromisser.

I förhandlingarna har man som mål att framskrida med stram tidtabell, men man har inte uppställt någon tidsfrist för när förhandlingarna ska avslutas. För 2014 planeras fem förhandlingsrundor. Med all sannolikhet strävar man till att avsluta förhandlingarna under Obamas presidentperiod.

Vad är Finlands målsättning?

För Finland är det viktigt att förbättra marknadstillträdet inom handeln med varor och tjänster samt offentliga upphandlingar. Det är också viktigt att tullförfarandena förenklas och att de tekniska handelshindren minskar.

När de gäller offentliga upphandlingar bedöms de mest lovande sektorerna för tillväxt vara IT- och kommunikationssektorn, varor och tjänster kopplade till energi- och miljökunnande, hälsovårdssektorn och infrastruktursektorn.

Under hela förhandlingsrundan fäster Finland särskild uppmärksamhet vid öppenhet och insyn. Utrikesministeriet ordnar öppna diskussionsmöten om förhandlingarna med jämna mellanrum. Tid och plats meddelas skilt.

Finlands målsättning med partnerskapsavtalet för handel och investeringar mellan EU och USA är att tillträdet till marknaden för de europeiska företagen ska förbättras, detta genom att handeln med varor och tjänster frigörs samt genom att USA:s offentliga anskaffningar i större utsträckning öppnas för konkurrens.

Multilaterala förhandlingar har alltid prioriterats av Finland. Eftersom världshandelsorganisationen WTO:s Dohanrunda dragit ut på tiden har de bilaterala och regionala avtalens betydelse ökat. Regionala och bilaterala arrangemang kompletterar WTO-avtalen.

Du kan skicka frågor och kommentarer rörande förhandlingarna till mary-anne.nojonen@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 10.5.2015

Takaisin ylös