Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvottelut

Yhdysvallat ja EU neuvottelevat kauppasopimuksesta, joka kattaisi puolet maailman bruttokansantuotteesta. Neuvottelut kunnianhimoisesta transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta alkoivat kesällä 2013.

Tavoitteena on WTO-sitoumuksia pidemmälle menevä, laaja-alainen ja vastavuoroinen kaupan vapauttaminen. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyä halutaan parantaa. Sopimus sisältää kolme kokonaisuutta: markkinoillepääsyn, sääntelykysymykset ja tullien ulkopuoliset esteet sekä globaalit säännöt.

Suomelle on keskeistä markkinoillepääsyn parantaminen tavarakaupassa, palveluissa ja julkisissa hankinnoissa sekä tullimenettelyjen helpottaminen ja kaupan teknisten esteiden vähentäminen. Julkisissa hankinnoissa lupaavimpana kasvualueina pidetään tieto- ja viestintäsektoria, energia- ja ympäristöosaamiseen liittyviä tuotteita ja palveluita, terveydenhoitoalaa ja infra-sektoria.

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus ei automaattisesti kumoa, mitätöi eikä muuta EU:n direktiivejä ja asetuksia. Neuvotteluissa ei puututa tiukkaan EU:n lainsäädäntöön, joka koskee esimerkiksi hormoneja tai on olemassa ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tai ympäristön ja kuluttajien etujen suojelemiseksi.

Neuvottelujen tarkoituksena ei ole heikentää standardeja vaan poistaa tullit ja tarpeeton byrokratia. Turvallisuuden, kuluttajansuojan ja ympäristöasioiden suhteen ei tehdä kompromisseja.

Suomi pitää tärkeänä, että avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota koko neuvottelujen ajan. Ulkoministeriö järjestää neuvotteluista tasaisin väliajoin avoimia kuulemistilaisuuksia, joiden ajankohdista tiedotetaan erikseen.

Voit lähettää kysymyksiä ja kommentteja koskien neuvotteluita: mary-anne.nojonen@formin.fi

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvotteluihin liittyviä kommentointipyyntöjä ja neuvotteluihin liittyviä uutisia ja tiedotteita:

Takaisin ylös