Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Vapenkontroll och nedrustning

'The 52nd IAEA General Conference in Austria 30 September 2008' (IAEA:s bildarkiv)"The 52nd IAEA General Conference in Austria 30 September 2008" (IAEA:s bildarkiv)

Genom samarbete inom vapenkontroll uppnås förutom juridiskt bindande avtal även politiskt bindande handlingsprogram, deklarationer och uppförandekoder.

Syftet med vapenkontroll är att begränsa antalet vapen och vapenhantering genom bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang. Nedrustningen syftar till att avskaffa hela vapenkategorier.

Begreppen överlappar ofta varandra, och avtalen och arrangemangen kan samtidigt ha såväl en vapenkontroll- som en nedrustningsdimension.

Spridning av massförstörelsevapen och deras bärare är ett allvarligt hot mot internationell säkerhet, och frågor som rör massförstörelsevapen spelar en framträdande roll i det multilaterala vapenkontrollsamarbetet. När det gäller konventionella vapen ägnas internationell uppmärksamhet särskilt åt projekt som hänger nära samman med internationell humanitär rätt.

Utöver juridiskt bindande avtal har det internationella samarbetet inom vapenkontroll också resulterat i politiskt bindande handlingsprogram, deklarationer och uppförandekoder. De kompletterar delvis redan existerande avtal, men delvis är de en kompensation då det inte varit möjligt att nå enighet kring juridiskt bindande arrangemang. För tillfället finns det till exempel inga juridiskt bindande internationella avtal som reglerar tillverkning av, handel med och spridning av små vapen, men problem som små vapen orsakar har ändå tacklats med hjälp av politiskt bindande handlingsprogram. Sommaren 2010 startade FN en process för att bereda ett internationellt vapenhandelsfördrag.

Vapenkontrollavtalen kompletteras av internationellt exportkontrollsamarbete. Samarbetet har blivit tätare under de senaste åren och dess roll har blivit större i kampen mot terrorism. 

Takaisin ylös