Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Vireillä olevat ihmisoikeussopimukset

Ihmisoikeussopimusten ratifioinnista, allekirjoittamisesta ja vireillä olevista hankkeista

Suomi on osallistunut aktiivisesti useiden ihmisoikeussopimusten ja niiden valinnaisten pöytäkirjojen neuvotteluihin. Suomi pyrkii edistämään oikeuksien tarjoaman suojan mahdollisimman korkeaa tasoa. Sopimusten kansallista voimaansaattamista valmistellaan usein poikkihallinnollisissa työryhmissä.

Yhdistyneet kansakunnat

 • Kidutuksen ja muun epäinhimillisen, halventavan tai julman kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen yleissopimukseen tehdyllä valinnaisella pöytäkirjalla perustettiin kansainvälisenä ennaltaehkäisevänä valvontajärjestelmänä kidutuksen vastaisen komitean alakomitea, joka tekee sopimusvaltion alueella vierailuja paikkoihin, joissa voidaan pitää vapautensa menettäneitä henkilöitä. Lisäksi sopimusvaltiot velvoitetaan perustamaan tai nimeämään yksi tai useampi kansallinen valvontajärjestelmä kidutuksen ehkäisemiseksi asianomaisessa valtiossa. Valinnaista pöytäkirjaa koskeva hallituksen esitys (HE 182/2012 vp.) annettiin eduskunnalle joulukuussa 2012 ja eduskunta hyväksyi sen helmikuussa 2013. Ratifioimiskirja talletetaan keväällä 2014. Valinnainen pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua ratifioimiskirjan tallettamisesta.
 • Hallituksen esitys taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (HE  74/2012 vp) hyväksymisestä annettiin eduskunnalle elokuussa 2012 ja eduskunta hyväksyi sen helmikuussa 2013. Ratifioimiskirja talletetaan talletettiin 31.1.2014. Valinnainen pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona ratifioimiskirja talletettiin eli 30.4.2014. Valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilö- ja valtiovalitukset sekä tutkintamenettelyn yleissopimuksella turvattujen oikeuksien väitetyistä loukkauksista.
 • Tahdonvastaisesti kadonneiden henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta laaditaan hallituksen esitys kuluvan hallituskauden aikana. Yleissopimuksen ratifiointia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2014.
 • Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Yleissopimuksen valinnaisella pöytäkirjalla mahdollistetaan yksilövalitukset ja tutkintamenettely. Hallitusohjelman mukaisena tavoitteena on ratifioida yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tämän hallituskauden aikana. Yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö luovutettiin ulkoasiainministeriölle 17.1.2014.  Mietintö on toimitettu laajalle, helmikuun lopussa 2014 päättyvälle lausuntokierrokselle.

pdfVammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö 14.4.2014

pdfVammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö 31.12.2013

 • Yleiskokous hyväksyi joulukuussa 2011 lapsen oikeuksien yleissopimukseen tehdyn uuden valinnaisen pöytäkirjan, joka mahdollistaa yksilö- ja valtiovalitukset sekä tutkintamenettelyn yleissopimuksella ja sen valinnaisilla pöytäkirjoilla turvattujen oikeuksien loukkauksista. Suomi allekirjoitti valinnaisen pöytäkirjan helmikuussa 2012. Pöytäkirjan ratifiointivalmistelut ovat käynnissä. Ratifiointia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna 2014.
 • Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojaamista koskevan YK:n yleissopimuksen ratifiointiedellytysten tarkastelua tehdään määräajoin. Tällä hetkellä yleissopimuksen ratifiointia ei pidetä tarkoituksenmukaisena. Suomen lainsäädännössä ei erotella siirtotyöntekijöitä muista maahanmuuttajista. Heitä suojaavat samat perustuslailliset oikeudet ja Suomen ratifioimat ihmisoikeussopimukset kuin muitakin maahanmuuttajia.

Euroopan neuvosto

 • Neuvottelut Euroopan unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen saatiin päätökseen huhtikuussa 2013. Liittymissopimusluonnos on parhaillaan lausunnolla Euroopan unionin tuomioistuimessa.
 • Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 16.5.2013 Euroopan ihmisoikeussopimuksen viidennentoista (15) pöytäkirjan, jolla pyritään edelleen säilyttämään ja vahvistamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivuutta. Suomi allekirjoitti pöytäkirjan 24.6.2013. Ratifiointia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä 2014.
 • Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 10.7.2013 Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudennentoista (16) pöytäkirjan, jolla laajennetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivaltaa antaa neuvoa-antavia lausuntoja korkeimpien kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä. Näin pöytäkirjalla pyritään lisäämään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten vuorovaikutusta ja tehostamaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. Suomi allekirjoitti pöytäkirjan 2.10.2013. Ratifiointia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna 2014.
 • Yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus) on ensimmäinen naisten oikeuksia säätelevä eurooppalainen sopimus, jonka tarkoituksena on luoda kattava oikeudellinen kehys naisten suojelemiseksi väkivallan kaikilta muodoilta.Yleissopimuksen ratifioinnin edellyttämiä toimenpiteitä selvittänyt työryhmä jätti mietintönsä ulkoasiainministeriölle 28.3.2013. Tavoitteena on ratifioida yleissopimus kuluvan hallituskauden aikana.

pdfIstanbulin sopimuksen ratifiointia käsitelleen työryhmän mietintö 28.3.2013

pdfMietinnön ruotsinnos (PDF)

pdfMietinnöstä tehty lausuntotiivistelmä 26.9.2013

 • Yleissopimus ihmisen elinten laittoman kaupan vastustamisesta on tarkoitus saada  hyväksyttyä Euroopan neuvoston ministerikomiteassa vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämän jälkeen päätetään mahdollisen kudosten ja solujen kauppaa koskevan lisäpöytäkirjan laatimisesta. Mainitut sopimukset ovat luonteeltaan lähinnä rikosoikeudellisia, mutta niillä on myös vahva ihmisoikeusulottuvuus.
 • Ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen eli ns. Oviedon sopimukseen  laaditaan uutta lisäpöytäkirjaa mielenterveyshäiriöisten henkilöiden ihmisarvosta ja perusoikeuksista koskien tahdonvastaista hoitoa ja sijoittamista. Pöytäkirjaluonnoksen laatiminen on alkuvaiheessa Euroopan neuvoston DH-BIO-komiteassa, jonka sihteeristö seuraa Oviedon yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Muut

 • Suomi, Ruotsi ja Norja neuvottelevat yhdessä kunkin valtion saamelaiskäräjien kanssa pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta, jonka tavoitteena on kehittää saamelaisten asemaa alkuperäiskansana sekä vahvistaa ja lujittaa saamelaisten oikeuksia. Vuonna 2011 aloitetut neuvottelut on tarkoitus saattaa päätökseen viiden vuoden kuluessa. Neuvottelujen kehyksenä käytetään yhteispohjoismaisen asiantuntijaryhmän valmistelemaa sopimusluonnosta. 
Takaisin ylös