Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finlands utvecklingssamarbete i

Tanzania

Tanzania är Finlands långvarigaste partnerland inom utvecklingssamarbetet och största mottagare av utvecklingsmedel. Tanzanias ekonomi har vuxit snabbt under hela 2000-talet och de fattigas andel har också sakta minskat. Tanzania klarar av att finansiera en allt större andel av statens utgifter med egna skattemedel. Trots tillväxten behöver Tanzania fortfarande också bistånd. Landet hör till världens minst utvecklade länder och kring 30 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom. Finlands bilaterala stöd till Tanzania var ca 36 miljoner euro år 2014.

Tanzania har ställt upp som mål att vara ett medelinkomstland 2025. Landets rikliga naturtillgångar och de stora gasfyndigheterna i landets havsområden stöder landets strävanden för att minska fattigdomen och bli oberoende av utomstående hjälp. Det utländska stödets andel av landets budget har sjunkit med över 40 procent sedan år 2005, till ca 20 procent år 2015. I budgeten för 2015/2016 är målsättningen att utvecklingssamarbetets andel ska vara under sju procent.

Tanzanias ekonomi hör till de snabbast växande i världen. Tillväxten har möjliggjorts bland annat av de höga råvarupriserna på världsmarknaden. I framtiden kommer samarbetet mellan Finland och Tanzania att i allt högre grad kunna övergå till handel och ekonomiskt samarbete.

Till utmaningarna för utvecklingen hör en ojämn regional utveckling – särskilt den långsamma utvecklingen på landsbygden – samt den kraftiga befolkningstillväxten och den bristfälliga infrastrukturen. Samtidigt skapar den växande befolkningen och urbaniseringen enorma utvecklingsmöjligheter.

Tanzania kommer att kunna dra nytta av sina gastillgångar först om ca tio år. Utmaningen för landets regering och det utländska biståndssamfundet är att få den offentliga förvaltningen, beskattningssystemen, affärsmiljön, infrastrukturen och basservicen i sådant skick att inkomsterna från naturresurserna kommer att minska fattigdomen på ett jämlikt sätt.

Tansanian tietoyhteiskunta
En videoworkshop som ordnats av TANZIC-projektet för att utveckla informationssamhället. Bild: TANZICT

Millenniemålen i Tanzania

Tanzania har uppnått millenniemålet som gäller barns möjlighet att gå i grundskola. Landet har gjort stora framsteg inom utbildningssektorn och tillgången till grundläggande utbildning har förbättrats.

Landet håller också på att uppnå millenniemålen som handlar om barndödlighet, jämställdhet och minskandet av HIV och andra smittsamma sjukdomar.

Barndödligheten har sjunkit betydligt. Antalet undernärda barn har också gått ner, men inte tillräckligt för att millenniemålet ska uppnås.

Samarbetet utgår från Tanzanias utvecklingsplan

Utvecklingssamarbetet mellan Finland och Tanzania baserar sig på partnerskap och utgår från Tanzanias egen plan för tillväxt och utveckling. Finland och de andra biståndsgivarna samordnar sitt utvecklingssamarbete enligt en gemensamt överenskommen arbetsfördelning.

I Finlands landprogram för Tanzania fastställs att Finlands arbete fokuserar på god förvaltning och jämlik basservice, hållbar användning av mark och naturresurser samt ekonomisk tillväxt som är involverande, hållbar och skapar arbetsplatser.

En stor del av Finlands utvecklingssamarbete i Tanzania utförs genom bilaterala projekt i samarbete med Tanzanias regering. Finland är Tanzanias viktigaste samarbetspartner inom skogssektorn. Genom att finansiera projekt tillsammans med andra biståndsgivare kan Finland delta i diskussionen och påverkansarbetet tillsammans med regeringen. Under åren 2014–2015 är Finland ordförande för den grupp länder som ger budgetstöd till Tanzania.

Inom alla program främjas särskilt kvinnornas, ungdomarnas och minoriteternas mänskliga rättigheter. Avsikten är att de här utsatta grupperna ska bli aktiva medlemmar av samhället. Bekämpandet av klimatförändringen stöds som ett led i samarbetet kring naturresurserna och även inom annat sammarbete.

Finland stöder också Tanzanias utveckling genom att finansiera multilaterala och regionala projekt. FN-organen och de internationella utvecklingsbankerna tilldelas allmänt bistånd. Tanzanias valsystem har fått stöd genom FN-organen. Den regionala integrationen och avregleringen av handeln har främjats genom Trade Mark East Africa och Östafrikanska gemenskapens partnerskapsfond.

Finländska icke-statliga organisationer stöder Tanzanias utveckling inom utbildningssektorn, hälsovården och arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Genom anslag för regionalt samarbete stöds civilsamhällets utveckling genom stöd till tanzaniska icke-statliga organisationers projekt. Finland har bland annat gett stöd till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.

Finlands utvecklingspolitiska samarbetspartner

Finlands mål:

 • Att stödja en ansvarsfull och genomskinlig förvaltning av inkomsterna från naturresurserna samt att statens inkomster används på ett sätt som gagnar alla tanzaniers välfärd.
 • Att stödja en hållbar användning av marken och naturresurserna samt markregistrering. En hållbar användning av naturresurser är viktigt både för att minska fattigdomen, för miljöskyddet och för att bekämpa klimatförändringen.

 • Att garantera att Tanzanias tillväxt är hållbar och att den skapar arbetsplatser för tanzanier. Finland arbetar för att förbättra affärsmiljön och öka produktiviteten.

 Finlands stöd:

 God förvaltning:

 • Allmänt budgetstöd: 22 miljoner euro 2013–2014 (Finland har gett Tanzania budgetstöd sedan år 2001)

 • Den offentliga ekonomiförvaltningens reformprogram PFRMP: 4,8 miljoner euro 2014–2017

 • Afrikanska institutet för hållbar utveckling: 12 miljoner euro 2013–2017

Naturresurser:

 • Stöd till privatskogsbruk: 19,5 miljoner euro 2012–2018
 • Hållbar mark- och miljövård på Zanzibar, SMOLE II: 9 miljoner euro 2009–2015

 • Nationella skogsprogrammet NFBKP II: 10,5 miljoner euro 2007–2015

 • Icke-statliga organisationers skogskampanj Mama Misitu: 2 miljoner euro 2010–2015

Involverande, sysselsättande och hållbar tillväxt:

 • Utveckling av Tanzanias informationssamhälle (TANZICT): 5,8 miljoner euro 2011–2015

 • Stöd till näringslivet på landsbygden i Lindi och Mtwara (LIMAS): 9 miljoner euro 2009–2015

 • Reparation av elnätet i Dar es Salaam: 26,5 miljoner euro 2010–2016

Regionala och multilaterala projekt:

 • Democratic Empowerment Project -valstöd genom UNDP: 1 miljon euro 2014

 • UN Women, stöd till kvinnors politiska deltagande: 1,5 miljoner euro 2014–2016

 • Trade Mark East Africa: 4 miljoner euro 2013–2016

 • Östafrikanska gemenskapens partnerskapsfond: 3 miljoner euro 2013-2015

Anslag för lokalt samarbete: 600 000 euro per år

 Resultat:

 • Utvecklingssamarbetet syns i Tanzanias fattigdomsstatistik. År 2007 levde 34 procent av hushållen under fattigdomsgränsen, år 2012 var andelen 28 procent. Det är en förbättring med sex procentenheter på fem år.

 • Genom budgetstödet har man kunnat påverka utvecklingen av de offentliga tjänsterna under 2000-talet. Undervisningens och bashälsovårdens tillgänglighet och infrastruktur har förbättrats. Genom stödet har också den offentliga ekonomiförvaltningen förnyats och man har gjort framsteg i arbetet mot korruptionen. Budgetstödets betydelse har visats i två evalueringar som behandlar åren 2005–2012.

 • Finlands stöd har påverkat skogspolitikens målsättningar och den allmänna medvetenheten om skogarnas betydelse. I Tanzanias handlingsplan för att bromsa klimatförändringen betonas skogarnas betydelse. Skogarna är också en viktig inkomstkälla för den offentliga ekonomin.

 • Det har gjorts framsteg när det gäller registreringen och användningen av mark. Genom stöd till den privata skogssektorn har 11 byar med sammanlagt över 16 000 invånare gjort upp markanvändningsplaner för 246 000 hektar. SMOLE-projektet på Zanzibar har utvecklat ett digitalt fastighetsregister, mätt upp 63 000 fastigheter och registrerat 3 500 av dem. Markanvändningsplaneringen stöds också av det nationella skogsprogrammet och projektet LIMAS.

 • De projekt som fått understöd av Finland har lyckats öka produktiviteten och antalet arbetsplatser inom skogssektorn.

  • Byarna kan få betydande inkomster genom planering av mark- och skogsanvändning. Registreringen av mark och fastigheter säkrar byarnas rätt till landet och skapar förutsättningar för den privata sektorns investeringar. De första byarna börjar få inkomster från försäljningen av virke tack vare LIMAS-projektet.

  • Kring 2 000 småbrukares och småföretagares affärsverksamhet har effektiverats tack vare LIMAS. Dessutom har en metod som bevarar jordens näringsämnen tagits i bruk på ett område på 240 hektar.

  • Det har inletts kvalitetssäkrad produktion av sättpotatis i Tanzania. Sättpotatisen av hög kvalitet har redan ökat produktiviteten på över 2 500 odlares åkrar. Företags- och forskningsverksamheten fortsätter på initiativ av jordbruksministeriet och privata sättpotatisproducenter när stödet från Finland tar slut 2015.

 • Exporten till länder utanför Östafrikanska gemenskapen ökar med över tio procent per år. En av orsakerna bakom den snabba tillväxten är Trade Mark East Africa som får stöd från Finland. Tiden det tar för varor att korsa gränsen har förkortats märkbart. Transporttiden för en container från Dar es Salaam till Kigali har förkortats med nio procent mellan 2011 och 2014.

 • Dar es Salaams elnät har förbättrats med stöd från Finland. Under 2014 byggdes grunderna för en övervakningscentral för elnätet, en transformator och kraftledningar. Personalen vid elbolaget Tanesco fick utbildning i hur anläggningarna används.

 • Innovationsverksamheten och företagandet har ökat med hjälp av vetenskaps- och teknologiministeriets TANZICT-program. Det har skapats ett samarbetsforum för startupföretag inom teknikbranschen i Dar es Salaam och runt om i Tanzania har det uppstått olika gemenskaper för aktörer inom teknikbranschen. Tillväxtföretag har understötts genom såddfinansiering. Företagarutbildningen vid Tanzanias universitet har också blivit bättre. Vid Iringas universitet ska man ta i bruk ett undervisningsprogram som baserar sig på det finska så kallade tiimiakatemia-konceptet.

 • Uongozi-institutet har utvecklats till en ansedd ledarskapsskola för tanzaniska ledare och institutet undervisar i olika teman som gäller hållbar utveckling.

Morogoro, Tansania
Morogoro, Tanzania. Bild: Venla Voutilainen.

Ekonomisk tillväxt för allas bästa

De rikliga naturtillgångarna och den snabba tillväxten gör det möjligt för Tanzania att utvecklas till ett medelinkomstland före 2025, så som landet ställt upp som ett mål i sin nationella utvecklingsplan. Urbaniseringen och den snabba befolkningstillväxten kan både påskynda och bromsa utvecklingen.

Det viktiga är att naturresurserna utnyttjas på ett ansvarsfullt och genomskinligt sätt som garanterar en jämlik fördelning av samhällets basservice. Finlands utvecklingssamarbete stöder Tanzanias förutsättningar att utvecklas så att tillväxten används för att minska fattigdomen.

Det finns flera risker kopplade till samarbetet mellan Finland och Tanzania. Riskerna i genomförandet av utvecklingssamarbetet handlar oftast om bristande kapacitet hos samarbetspartnern, brister i ekonomiförvaltningen och korruption. Riskhaneringen i program och projekt kräver noggrann planering och uppföljning, kontinuerligt lärande och snabb reaktionsförmåga.

En god förvaltning är avgörande och Finland stödjer detta i alla sina projekt. Samtidigt stöds förmågan hos civilsamhället, parlamentet och andra organisationer som främjar redovisningsskyldighet att övervaka regeringens handlande och användningen av offentliga medel.

Takaisin ylös