Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Kaupan ja investointien esteet ja niihin vaikuttaminen 

Ulkoasiainministeriö tarjoaa yrityksille kaupanesteiden poistamiseen tähtäävää palvelua. Jatkuvan vuoropuhelun käyminen yritysten kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan toimia mahdollisimman tehokkaasti esteiden poistamiseksi.

 

Ulkoministeriö yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa kartoitti syksyllä 2012 suomalaisten yritysten kohtaamia haasteita kansainvälistymisessä ja kaupankäynnissä. pdfKansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys 2013

 

Alla olevalla lomakkeella voitte ilmoittaa yrityksenne kansainvälistymissuunnitelmista ja kaupanesteitä. Voitte ilmoittaa esteistä myös sähköpostitse osoitteeseen tradebarrier@formin.fi tai puhelimitse numeroon (029) 535 1133.

pdfIlmoita kansainvälistymissuunnitelmista ja kaupanesteistä (PDF)

Lomakkeen täyttäminen vaatii Adobe Reader -ohjelmiston asentamisen.
Adobe Reader -ohjelmiston voi ladata osoitteesta www.adobe.com ainakin seuraaviin henkilökohtaisten tietokoneiden käyttämiin käyttöjärjestelmiin Windows, Mac OS ja Linux.
iOS -käyttöjärjestelmää käyttäviin Applen iPad -tabletteihin Adobe Reader -ohjelmiston voi ladata Applen App Store:n kautta.
Android -käyttöjärjestelmää käyttäviin tabletteihin Adobe Reader -ohjelmiston voi ladata Google Play Store:n kautta.
Adobe Reader -ohjelmisto on ilmainen.

Kaupanesteitä ovat kaikki sellaiset viranomais- ja yksityissektorin toimet, jotka rajoittavat tuotteiden markkinoillepääsyä. Kaupanesteitä voivat olla esimerkiksi

  • korkeat tullitariffit,
  • tehottomat ja kustannuksia tarpeettomasti lisäävät tuonti-, vienti- ja tullimuodollisuudet,
  • ulkomaisia yrityksiä tai tuotteita syrjivät tekniset määräykset,
  • puutteellinen teollis- ja tekijänoikeuksien suoja tai
  • sääntelyä koskevan läpinäkyvyyden puute.

Sopivin väline yksittäisen kaupanesteen poistamiseksi valitaan tapauskohtaisesti ongelman yksityiskohtaisen analyysin jälkeen. Ongelmia voidaan ratkoa muun muassa suorin kahdenvälisin keinoin, esimerkiki ministerivetoisten vientiä ja kansainvälistymistä edistävien VKE-matkojen yhteydessä, Euroopan komission avulla ja monenkeskisen yhteistyön kautta. Useampaa väylää voidaan käyttää myös samanaikaisesti. Ulkoministeriö käyttää kaupanestetyössään apunaan laajaa edustustoverkkoa, jonka kautta suora kahdenvälinen vaikuttaminen mahdollistuu. Usein pyydetään Euroopan komissiota käsittelemään ongelmaa samanaikaisesti, jolloin viestin perille saaminen tehostuu.

Kahdenvälinen vaikuttaminen perustuu usein EU:n kolmansien maiden kanssa solmimiin sopimuksiin ja niissä luotuihin ongelmanratkaisumekanismeihin. Myös Suomella on sellaisia kahdenvälisiä sopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, joiden yhteistyömekanismeja voidaan käyttää hyödyksi kaupanesteiden selvittämisessä - tällaisesta esimerkkinä on muun muassa Suomen ja Venäjän välinen talouskomissio.

Monenkeskinen yhteistyö kaupanesteiden poistamiseksi tapahtuu Maailmankauppajärjestö WTO:ssa. Euroopan komissio hoitaa neuvottelut WTO:ssa EU:n jäsenvaltioiden asettamien kauppapoliittisten tavoitteiden pohjalta.

Miten tunnistaa kaupanesteen?

Parhaat mahdollisuudet kaupanesteiden poistamiseen on olemassa silloin, kun kaupanesteisiin liittyy jonkin kansainvälisen velvoitteen kuten WTO-määräysten tai kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa sovittujen pelisääntöjen rikkomus. Mikäli kyse on investoinneista, voidaan ongelmaan puuttua tehokkaimmin silloin, kun Suomella on kyseessä olevan maan kanssa investointien edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus.

Kaupanesteiden tunnistamiseksi voidaan käyttää seuraavia kysymyksiä, jotka perustuvat kansainvälisissä kauppapoliittisissa sopimuksissa oleviin perusperiaatteisiin:

Syrjimättömyys:

Kohteleeko kyseinen toimenpide ulkomaisia ja kotimaisia tuotteita, investointeja ja toimijoita syrjimättömästi?

Suhteellisuus:

Käytetäänkö kyseisessä toimenpiteessä sellaisia keinoja, jotka ovat mahdollisimman vähän kauppaa rajoittavia, kun otetaan huomioon toimenpiteen taustalla oleva politiikkatavoite? Voisiko kyseisen tavoitteen saavuttaa vähemmän kauppaa rajoittavin keinoin?

Kansainvälisten käytäntöjen mukaisuus:

Vastaako kyseessä oleva toimenpide perusperiaatteiltaan ja toteutukseltaan yleisesti kansainvälisessä kaupassa noudatettavaa käytäntöä? Poikkeaako se olennaisilta osiltaan mahdollisista olemassa olevista kansainvälisistä standardeista?

Määrällisten rajoitusten kielto:

Sovelletaanko tavaroiden tuontiin tai vientiin määrällisiä rajoituksia tai vienti- tai tuontikieltoja?

Varojen vapaa siirto:

Voidaanko investointeihin liittyviä maksuja siirtää vapaasti maahan ja maasta?

Transparenssi:

Ovatko kyseistä toimenpidettä koskevat yksityiskohdat ja toimintaohjeet julkaistu selkeästi ja tarpeeksi hyvissä ajoin, jotta yksityisellä sektorilla on ollut aikaa sopeutua niihin?

Lisätietoja 

Suomessa kaupanesteistä vastaavia viranomaisia ovat ulkoasiainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Ulkoasiainministeriö vastaa kaupanestetyön yleiskoordinaatiosta ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävästä kaupasta. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvat sisämarkkinakysymykset ja näin ollen kauppa EU-maiden kanssa.

Ulkoasiainministeriö
Taloudellisten ulkosuhteiden osasto, markkinoillepääsy-yksikkö
puh: (029) 535 1133
PL 413, 00023 Valtioneuvosto
sähköposti: tradebarrier@formin.fi


EU- ja ETA-alueen sisämarkkinaesteet:

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto, sisämarkkina ja yritysoikeusryhmä (SOLVIT),
puh: (029) 506 4928
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
sähköposti: solvit@tem.fi

Takaisin ylös