Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Viennin ja kansainvälistymisen edistäminen

Ulkoministeriö ulkomaanedustustoineen valvoo ja edistää Suomen taloudellisia etuja ulkomailla. Maantieteellisesti laaja edustustoverkko tarjoaa yrityksille viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyviä julkisia palveluja yhteistyössä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa.

Kenelle palvelut on tarkoitettu

Ulkoministeriön Team Finland -palvelut on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden vienti- tai investointihankkeeseen liittyy suomalainen intressi. Sen edistämiseen voi sisältyä viennin lisäksi suomalaisten yritysten liiketoiminnan ja Suomeen suuntautuvan teknologian siirron ja investointien edistäminen.

Mistä palveluja on saatavilla

Helsingissä toimivan Suomen ulkoministeriön lisäksi on yritysten käytettävissä laaja edustustoverkko (suurlähetystöt, pääkonsulaatit ja konsulaatit). Se käsittää eri puolilla maailmaa noin 100 toimipistettä. Resurssien ja paikallisten olosuhteiden erojen takia palvelujen saatavuus ja kattavuus vaihtelee maasta riippuen.

Mitä palveluja ulkoasiainhallinto tarjoaa

Ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen

Ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttamista on esimerkiksi työ tullien ja tullien ulkopuolisten kaupan esteiden poistamiseksi. Yhdessä suomalaisten yritysten kanssa kartoitetaan kaupan esteitä ja toimitaan niiden poistamiseksi. Myös ministeri voi ottaa vientiyritysten kohtaamia ongelmia esille vaikka tavattaessa ulkomaiden korkeantason edustajia. Tarvittaessa ongelmien ratkaisemiseksi käytetään EU:n komission tukea. Markkinoillepääsykysymykset ovat keskeisessä osassa myös EU:n erilaisissa kauppaneuvotteluissa.

Viennin markkinoillepääsytyön lisäksi ulkoministeriö on lisäämässä resursseja tuonnin helpottamiseksi. Tavoitteena on varmistaa se, ettei tuonnille, erityisesti kehitysmaista Suomeen tulevalle tuonnille, aseteta tarpeettomia esteitä.

Suomalaisyritysten investointien suojelemiseksi on neuvoteltu investointisuojasopimuksia eri maissa. Tämän lisäksi ministeriö avustaa Invest in Finlandia investointien houkuttelemiseksi Suomeen.

Promootiotoiminta

Promootiotoiminnan avulla yrityksille avataan ovia auttamalla yhteyksien luomisessa asemamaan viranomaisiin ja yrityskenttään. Näiden arvovaltapalvelujen merkitys on monissa maissa merkittävä. Edustusto voi esimerkiksi järjestää sopimuksesta yrityksen promootiotilaisuuden tiloissaan.

Suurlähetystöjen ohjauksessa toimivat kunniakonsulit voivat myös auttaa yrityksiä tarvittavien liikeyhteyksien löytämiseksi. Suurlähetystöt voivat auttaa yrityksiä verkottumisessa.

Niin ministeri- kuin ylemmän virkamiestasonkin vierailuihin sisällytetään Team Finland -näkökulma (mukaan luettuna  kulttuurivienti) aina kun se on mahdollista. Ulkoministeriö ja edustustot osallistuvat molempiin suuntiin tehtävien virallisten vierailujen valmisteluihin ja ottavat yritysten toiveet huomioon. Yritysvaltuuskunnista huolehtii pääsääntöisesti Finpro. Vierailujen tuloksia yrityksille seurataan muun muassa ministerin kutsumien palautetilaisuuksien avulla.

Tietopalvelut

Tietopalveluiden myötä pyritään edustustoverkon asiantuntemus asemamaan poliittisesta ja taloudellisesta kehityksestä saattamaan myös yritysten käyttöön. Tietoa leviää myös maakuntamatkojen ja ulkoministeriössä järjestettävien seminaarien kautta. Myös Kauppapolitiikka-lehti sekä edustustojen asiantuntemukseen perustuva Maailman markkinat -julkaisu sisältävät maatietoa.

Ulkoministeriön kautta leviää myös tietoa yritysten käytössä olevista kehityspoliittisista instrumenteista. Ministeriön uutta liikekumppanuusohjelmaa hallinnoi Finnfund ja korkotukiluotoista saa tietoa Finnveran verkkosivuilta. Yhteistyössä Finpron hankeneuvontapalvelun (Project Advisory Services) kanssa välitetään tietoa kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten hankkeista. Varsinaisten kehitysmaiden lisäksi hankkeita on tarjolla myös Euroopassa, niin uusissa jäsenmaissa kuin vasta unioniin pyrkivissä maissa. Lähialueille suunnattaviin yritysten hankkeisiin on käytettävissä ulkoministeriön lähialuetuki.

Edustustot vastaavat kaupallis-taloudellisiin kyselyihin yhteistyössä Finpron paikallisen edustajan kanssa. Finpron paikallisella edustajalla on ensisijainen vastuu yrityskyselyihin vastaamisessa. Mikäli Finpro ei ole asemamaassa edustettuna, edustusto vastaa itse tai ohjaa tiedustelijan eteenpäin. Useassa tapauksessa Finpron verkkopalvelut ovat käyttökelpoisia

Millä muilla keinoilla edustustot voivat auttaa yrityksiä     

Suomi-promootio

Edustustot jakavat Suomea koskevaa tietoa asemamaassa eri tahoille ja kehittävät eri tavoin Suomen tunnettuutta ja arvostusta. Sillä on tätä varten tiedotusmateriaalia (esitteet, videot ja niin edelleen), usein myös asemamaan omalla kielellä. Materiaalia voidaan käyttää myös yritysten hankkeiden edistämiseen erikseen sovittavalla tavalla. Kätevästi materiaalia löytää thisisFINLAND-verkkosivuilta.

Konsulipalvelut

Edustustot voivat auttaa ulkomailla toimivia yrityksiä tai ulkomailla asuvia ja matkustavia yritysedustajia myös konsuli- ja neuvontapalveluilla eri tavoin. Näistä palveluista löytyy lisää tietoa esimerkiksi edustustojen verkkosivuilta.

Palveluja koskevat rajoitukset?

Ulkomaanedustuksen toimipisteet eivät pääsäntöisesti itse tuota konsulttipalveluja eivätkä tee markkinaselvityksiä tai -analyysejä. Tätä työtä tekevät muun muassa Finpro ja muut vastaavat joko koti- tai ulkomaiset toimijat tai konsultit.

Palvelujen kustannukset yrityksille?

Yleisperiaatteena on, että edustustojen tarjoama julkinen Team Finland -toiminta on maksutonta yrityksille. Jos toiminnasta aiheutuu edustustolle selkeitä ja eriteltäviä ylimääräisiä kustannuksia (muun muassa matkustus- ja hotellikulut, ateriatilaisuudet, tulkkauspalvelut, tutkimus-, selvitys- ja asiantuntijatehtävät ja niin edelleen), peritään kulut palvelun pyytäjältä soveltaen valtion maksuasetusta.

Esimerkiksi promootiotilaisuuksien järjestämisestä aiheutuu yleensä myös joko osittain tai kokonaan perittäviä kustannuksia muun muassa vuokrien ja tarjoilujen kattamiseksi. Puhtaasti yksityisen yrityksen promootiotilaisuudesta peritään maksu kaikkia kustannuksia vastaavasti, mutta kun yritys on mukana edustuston järjestämässä yleistä Team Finland -työtä tukevassa tapahtumassa, voidaan kustannusten jaosta sopia.

Huom! Konsulipalvelut ovat yleensä maksullisia.

Ulkoministeriö ja erityisesti sen kauppapoliittinen osasto sekä eri maantieteellisistä alueista vastaavat alueosastot neuvovat osaltaan yrityksiä viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Alueosastoilla on syvällinen tuntemus alueensa maista. Alueosastot myös kehittävät, valvovat ja ohjaavat näissä asioissa Suomen edustustojen toimintaa.

Team Finland -toiminta:

Ulkoasiainneuvos Eero Suominen
Team Finland -koordinaattori
puh. 0295 351 838

Osastosihteeri Sirpa Taskinen-Pleshak 
Avustava vastuuvirkamies, Team Finland
puh. 0295 351 779

Kaupan ja investointien esteet:

Markkinoillepääsy-yksikkö
puh. 0295 350 631, 0295 351 463
sähköposti: tradebarrier@formin.fi

Kaupan ja investointien esteistä voi ilmoittaa suoraan ulkoministeriön markkinoillepääsyasioiden yksikköön: Ilmoita kansainvälistymissuunnitelmista ja kaupanesteistä. Ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Toimenpiteisiin kaupanesteen poistamiseksi ryhdytään yritykseltä saadun suostumuksen jälkeen.

Takaisin ylös