Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finlands handelspolitik i Europeiska unionen

EU för en gemensam handelspolitik i förhållande till andra stater. Foto: Europeiska kommissionenEU för en gemensam handelspolitik i förhållande till andra stater.
Foto: Europeiska kommissionen

Handelspolitiken är ett av de områden där samarbetet mellan EU-länderna är mycket väl utvecklat. EU har en gemensam handelspolitik. I praktiken innebär det att EU utgör en tullunion med gemensamma tullavgifter.

 

Finlands intressebevakning i Europeiska unionen

Som medlem i Europeiska unionen sker Finlands handelspolitiska intressebevakning som en del av EU:s gemensamma handelspoltik. På det viset skiljer sig handelspolitiken från till exempel EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, att handelspolitiken så gott som till alla delar tillhör unionens exklusiva befogenhet. Exklusiv befogenhet gällande handelspolitiken betyder att kommissionen lägger fram gemensamma förslag angående handelspolitiken och förhandlar om avtal med tredje länder. Kommissionens roll syns också i att den för EU:s talan i Världshandelsorganisationen WTO.

Trots att kommissionens ställning i handelspolitiken är stark och synlig är det Europeiska rådet (EU:s toppmöte) som fattar de slutgiltiga besluten. Europeiska unionens råd (ministerrådet) som består av företrädare för medlemsstaternas regeringar fattar beslut om förhandlingsmandat och internationella avtal och olika slag av handelspolitiska åtgärder.

Kommissionen är förpliktigad att regelbundet konsultera medlemsstaterna. Därför kan medlemsstater, som Finland, aktivt påverka innehållet i handelspolitiken under olika skeden i processen.

Lissabonfördragets betydelse för handelspolitiken

Lissabonfördraget som trädde i kraft i december 2009 utvidgade unionens befogenheter när det gäller utländska direktinvesteringar och handeln med tjänster. Genom Lissabonfördraget hör handelspolitiken i princip helt till unionens exklusiva befogenhet.

Den största förändringen gäller Europaparlamentets ökade deltagande i handelspolitiken. Det innebär bland annat att förhandlingar om frihandelsavtal och handelspolitisk lagstiftning nu behöver godkännande av både Europeiska unionens råd och parlamentet.

Den handelspolitiska beslutsprocessen

Ärenden som har att göra med handelspolitik bereds centraliserat i ministerrådets handelspolitiska kommitté, HPK (Trade Policy Committee TPC, tidigare 133‐kommittén). Alla medlemsstater är representerade i HPK som sammanträder en gång i veckan i Bryssel.

Fastän kommittén till sin natur är rådgivande har den en central roll i unionens handelspolitiska beslutsfattande. Alla viktiga handelspolitiska frågor behandlas i HPK. Trots att möjligheten att fatta beslut med kvalificerad majoritet finns är en strävan efter konsensus utmärkande för det handelspolitiska beslutsfattandet.

Finlands handelspolitiska intressebevakning sköts som en del av EU:s gemensamma handelspoltik. Foto: Europeiska kommissionenFinlands handelspolitiska intressebevakning sköts som en del av EU:s gemensamma handelspoltik. Foto: Europeiska kommissionen

Vid sidan om den egentliga handelspolitiska kommittén sammanträder kommittén också regelbundet i olika expertgrupper (t.ex. för tjänster och investeringar). De handelspolitiska lagförslagen, såsom handelspolitiska skyddsåtgärder, behandlas i rådets arbetsgrupp för handelsfrågor. Frågan om handelspolitiska skyddsåtgärder diskuteras också i kommissionens antidumpningskommitté.

EU:s handelspolitiska agenda är mycket omfattande både geografiskt och till innehållet. Förhandlingarna som förs inom WTO är regelbundet på HPK:s dagordning. Vid sidan om de multilaterala förhandlingarna har EU också ett omfattande nätverk av regionala och bilaterala handelsarrangemang, som utvecklas parallellt med det multilaterala systemet. EU:s bilaterala relationer till de viktigaste handelsparterna, såsom USA, Ryssland, Kina, Indien, Brasilien och Japan, spelar en viktig roll i EU:s handelspolitik.

Beredningen av Finlands ståndpunkter

Finlands ståndpunkter i den handelspolitiska kommittén bereds i den handelspolitiska beredningssektionen som är underställd kommittén för EU-ärenden och består av representanter för olika förvaltningsområden. Beredningen har en mindre och sammansättning som sammanstäder oftare än den större sammansättningen. I den större sammansättningen ingår förutom statsförvaltningen och representanter för olika intressentgrupper. Vid behov kan Finlands ståndpunkt tas upp i kommittén för EU-ärenden, som består av ministeriernas kanslichefer eller deras ställföreträdare, och i sista hand behandlas de i regeringens EU-ministerutskott.

Takaisin ylös