Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Handels- och investeringshinder

Utrikesministeriet erbjuder tjänster till företag för att hantera handelshinder. För att handelshinder ska bekämpas så effektivt som möjligt är det viktigt att utrikesministeriet för en kontinuerlig dialog med företagen.

Företagen kan rapportera om sina planer angående internationalisering och om handelshinder de stöter på genom att fylla i blanketten nedan och skicka den per e-post till adressen tradebarrier(a)formin.fi eller per telefon (029) 535 1133.

pdfRapportera om era planer angående internationalisering och om handelshinder (PDF)

För att kunna fylla i blanketten behövs programmet Adobe Reader.

Till handelshinder räknas åtgärder av både myndigheter den privata sektorn som begränsar marknadstillträdet för varor. Handelshinder kan utgöras t.ex. av

  • höga tulltariffer,
  • ineffektiva eller obefogade import, export- eller tullformaliteter som höjer kostnaderna
  • tekniska bestämmelser som diskriminerar utländska företag eller produkter
  • ett bristfälligt skydd av industriell äganderätt och upphovsrätt
  • brist på transparens inom regleringen.

Det lämpligaste redskapet för att eliminera ett enskilt handelshinder väljs ut efter att själva hindret analyserats genomgående. Problem kan lösas bland annat genom direkta bilaterala metoder, t.ex, under ministerledda resor för främjande av export och internationalisering, genom Europeiska kommissionen eller genom multilateralt samarbete. Flera av dessa tillvägagångssätt kan också användas samtidigt. Inom arbetet med handelshinder får utrikesministeriet stöd av sitt breda representationsnätverk, genom vilket det är möjligt att utöva direkt bilateralt inflytande. Ofta ombeds den europeiska kommissionen att behandla problemet samtidigt, så att budskapet förs fram effektivt.

Bilateralt påverkansarbete sker ofta inom ramarna för avtal som EU har undertecknat med tredje länder, samt problemlösningsmekanismer inom ramarna för dem. Finland har också bilaterala avtal med samarbetsmekanismer för handelshinder med länder som inte är medlemmar i EU – till exempel Finlands och Rysslands ekonomiska kommission . Multilateralt samarbete för att avlägsna handelshinder sker inom Världshandelsorganisationen WTO. Europeiska kommissionen för medlemsstaternas talan inom WTO i enlighet med de handelspolitiska mål de ställt upp.

Hur identifieras ett handelshinder?

De bästa förutsättningarna att eliminera handelshinder finns då det går att påvisa brott mot någon internationell överenskommelse, till exempel en WTO-bestämmelse eller spelregler uppgjorda inom bilaterala frihandelsavtal. Ifall det handlar om investeringar kan problemet lösas effektivast om Finland har ett avtal om främjande och skydd av investeringar med ifrågavarande land.

Vid identifiering av handelshinder kan följande frågor utnyttjas. Frågorna baserar sig på grundprinciperna inom internationella handelspolitiska avtal:

Icke-diskriminering:

Innebär åtgärderna en likvärdig behandling av utländska och inhemska produkter, investeringar och aktörer?

Proportionalitet:

Används sådana åtgärder som begränsar handeln så litet som möjligt, då man beaktar de politiska mål som ligger bakom åtgärderna? Kunde samma mål uppnås genom andra medel som är mindre handelsbegränsande?

Internationell praxis:

Motsvarar åtgärderna till sina grundprinciper och till sitt fullbordande allmänt vedertagna praxis inom internationell handel? Avviker den i väsentlig utsträckning från existerande internationella standarder?

Förbud mot kvantitativa restriktioner:

Tillämpas kvantitativa restriktioner eller import- eller exportförbud?

Kapitalets fria rörlighet:

Kan investeringsrelaterade kostnader fritt överföras länder emellan?

Transparens:

Har detaljerna och instruktionerna beträffande åtgärderna offentliggjorts tillräckligt klart och i tillräckligt god tid, så att den privata sektorn getts möjlighet att anpassa sin verksamhet efter dem?

Mera information:

Myndigheter som i Finland ansvarar för handelshinder är utrikesministeriet samt arbets- och näringsministeriet. Inom arbetet med handelshinder ansvarar utrikesministeriet för den allmänna koordineringen och för handeln med länder utanför EU. Arbets- och näringsministeriet står för frågor berörande den inre marknaden, och följaktligen handeln inom EU.

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer, enheten för marknadstillträde
Tfn (029) 535 1133
PB 413, 00023 Statsrådet
e-post: tradebarrier(a)formin.fi

Handelshinder på EU- och EES-områdets inre marknad:

Arbets- och näringsministeriet
Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor, SOLVIT-gruppen
Tfn 0295064928
PB 32, 00023 Statsrådet
e-post: solvit(a)tem.fi

Takaisin ylös