Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Anmälan om handelshinder

Utrikesministeriet erbjuder företag tjänster för att hantera och eliminera handelshinder. För att handelshinder ska kunna avlägsnas så effektivt som möjligt är det viktigt att Utrikesministeriet för en kontinuerlig dialog med företagen.

Till handelshinder räknas sådana åtgärder av både myndigheter och den privata sektorn som begränsar marknadstillträdet för varor. Handelshinder kan utgöras till exempel av

  • höga tulltariffer
  • ineffektiva eller obefogade import-, export- och tullformaliteter som höjer kostnaderna
  • tekniska föreskrifter som diskriminerar utländska företag eller produkter
  • ett bristfälligt skydd av industriell äganderätt och upphovsrätt
  • brist på transparens inom regleringen.

Hur identifieras handelshinder?

De bästa förutsättningarna att eliminera handelshinder finns då det går att påvisa brott mot någon internationell överenskommelse, till exempel en WTO-bestämmelse, eller spelregler uppgjorda inom bilaterala frihandelsavtal.

Ifall det handlar om investeringar kan problemet lösas effektivast om Finland har ett avtal om främjande och skydd av investeringar med landet i fråga.

För att identifiera handelshinder kan man utnyttja frågorna nedan. Frågorna baserar sig på grundprinciperna inom internationella handelspolitiska avtal.

Icke-diskriminering

Innebär åtgärderna en likvärdig behandling av utländska och inhemska produkter, investeringar och aktörer?

Proportionalitet

Används sådana åtgärder som begränsar handeln så litet som möjligt, då man beaktar de politiska mål som ligger bakom åtgärderna? Är det möjligt att uppnå samma mål med andra medel som är mindre handelsbegränsande?

Internationell praxis

Motsvarar åtgärderna till sina grundprinciper och till sitt genomförande allmänt vedertagen praxis inom internationell handel? Avviker den väsentligt från gällande internationella standarder?

Förbud mot kvantitativa restriktioner

Tillämpas kvantitativa restriktioner på import eller export av varor eller import- eller exportförbud?

Fri rörlighet för kapital

Kan investeringsrelaterade kostnader fritt överföras från ett land till ett annat?

Transparens

Har detaljerna och instruktionerna om åtgärderna offentliggjorts tillräckligt klart och i tillräckligt god tid, så att den privata sektorn har beretts tillfälle att anpassa sin verksamhet efter dem?

Anmäl handelshinder

Företagen kan redogöra för sina planer om internationalisering och för sådana handelshinder de stött på genom att fylla i den blankett som öppnas via länken nedan. En anmälan om handelshinder kan också göras per e-post på adressen tradebarrier(a)formin.fi eller per telefon på numret (029) 535 1133.

För att kunna fylla i blanketten behövs programmet Adobe Reader.

Hösten 2012 genomförde utrikesministeriet tillsammans med andra Team Finland-organisationer en enkät om de utmaningar finska företag råkat på i sin internationalisering och utrikeshandel.

Ytterligare information

I Finland är utrikesministeriet samt arbets- och näringsministeriet de myndigheter som svarar för frågor som rör handelshinder.

Utrikesministeriet svarar för den allmänna samordningen av arbetet mot handelshinder och för handeln med länder utanför EU.

Utrikesministeriet
Avdelningen för ekonomiska externa relationer, enheten för marknadstillträde
Tfn (029) 535 133
PB 413, 00023 Statsrådet
E-post: tradebarrier(a)formin.fi

Arbets- och näringsministeriet svarar för frågor som rör den inre markaden, det vill säga handel med EU-länder.

Arbets- och näringsministeriet
Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor, inremarknadspolitik och företagslagstiftning (SOLVIT),
Tfn (029) 506 4928
PL 32, 00023 Statsrådet
E-post: solvit(a)tem.fi

Takaisin ylös