Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Familjerättsliga ärenden


Vigsel till äktenskap

Om en vigsel ska förrättas av en utländsk myndighet bör man kontakta landets representation i Finland för att utreda vigselförfarandet och nödvändiga handlingar.

Finländska beskickningar kan inte förrätta vigslar. Vissa finländska präster i evangelisk-lutherska församlingen som arbetar utomlands har rätt att förrätta vigslar utomlands. I dessa fall sker vigseln i enlighet med finländsk lag och åtminstone den ena parten måste ha finskt medborgarskap. Magistraterna svarar på utlänningars frågor om vigslar i Finland.


Erkännande av faderskap

Beskickningarna och utrikesministeriet bistår Finlands sociala myndigheter i fall som gäller erkännande av faderskap om den som ska erkänna faderskapet eller barnets mor är bosatt i utlandet. Finlands beskickningar kan ta emot erkännandet. Socialmyndigheten ska skicka nödvändiga handlingar till utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden, tillsammans med en begäran om handräckning. Från enheten för konsulära ärenden vidarebefordras handlingarna till beskickningen.

Beskickningarna har inte längre befogenhet att ta emot erkännande av faderskap om hela familjen är bosatt utomlands och barnet är fött efter 1.2.2010. I sådana fall ska man vända sig till lokala myndigheter för att bekräfta faderskapet. Om barnet är fött före 1.2.2010 kan man välja om man vill sköta erkännandet av faderskapet på en beskickning eller hos lokala myndigheter.

Ett faderskapsbeslut som har gjorts i en annan stat, godtas i regel också i Finland utan särskild bekräftelse. Magistraterna bokför faderskapsförhållandet i folkbokföringssystemet utgående från det utländska beslutet, om det enligt magistraten fyller villkoren för erkännande.

I regel kan man skicka ett utländskt faderskapsbeslut direkt till magistraten i moderns hemkommun, beskickningarna fungerar alltså inte som förmedlande myndighet. Om man lämnar in en registrering över barnets födelse vid en beskickning, kan beskickningen också skicka ett utländskt faderskapsintyg som bilaga till registreringen till den magistrat som behandlar ärendet (magistraten i västra Finland, magistratenheten i Jakobstad). Beslutet ska vara auktoriserat i laga ordning (apostille/legalisering) och översatt.


Avtal om underhållsbidrag, om vårdnad och umgängesrätt

Från och med den 1 juni 2013 förmedlar utrikesministeriet och Finlands beskickningar inte längre avtal om underhållsbidrag från barnatillsyningsmännen till föräldrar bosatta utomlands för undertecknande. Barnatillsyningsmännen ska vara i direkt kontakt med den underhållsskyldiga föräldern. Hen kan ändå vara i kontakt med Finland beskickning om hen behöver hjälp i ärendet. Då ska den underhållsskyldiga själv ta kontakt med beskickningen och boka en tid för att underteckna avtalet om underhållsbidrag, men den underhållsskyldiga föräldern ska själv skicka tillbaka handlingarna till barnatillsyningsmannen.

Utrikesministeriet har översatt blanketter för avtal om underhåll, vårdnad och umgängesrätt till olika språk. Fråga efter blanketterna på enheten för konsulära ärenden. Också blanketter angående underhåll, vårdnad och umgängesrätt kan fortfarande fyllas i på en beskickning.

Utrikesministeriet tar reda på underhållsskyldiga personers adressuppgifter genom sina beskickningar. I framtiden kan barnatillsyningsmannen rikta adressförfrågningar direkt till ifrågavarande lands myndigheter, vilket försnabbar processen.

Utrikesministeriet har för barnatillsyningsmännens del tagit reda på kontaktuppgifterna till de ansvariga myndigheterna i vissa länder och dem får man via enheten för konsulära ärenden. Om den underhållsskyldiga bor i en stat som är med i de internationella överenskommelserna för att driva in underhållsbidrag över gränserna får man också adressuppgifterna genom landets justitieministerium.


Barnskyddsfrågor

Utrikesministeriet ger Finlands socialmyndigheter handräckning för att reda ut barns omständigheter i utlandet om ärendet inte hör till någon annan myndighets behörighet. I frågor som gäller barnskydd samarbetar utrikesministeriet med social- och hälsovårdsministeriet och Finlands barnskyddsmyndigheter.


Internationella bortföranden av barn

Det kan vara frågan om ett internationellt bortförande av barn om

 • barnet utan vårdnadshavarens tillstånd förts utomlands eller inte återlämnats därifrån efter besök hos den andra föräldern inom ramen för umgängesrätten
 • barnet har varit fast bosatt i Finland (nationaliteten har ingen betydelse)
 • barnet är under 16 år


Vilken myndighet som sköter bortförandet av ett barn bestäms enligt vilken stat barnet förts till.

Om barnet har bortförts till en stat som anslutit sig till Haagkonventionen om bortföranden av barn biträder justitieministeriet vid utredningen av bortförandet och ger anvisningar om utarbetande av en ansökan om återlämnande. Om barnet har förts till en stat som inte är part i Haagkonventionen biträder utrikesministeriet vid utredningen av bortförandet.

Om man inte känner till vart barnet förts eller om det är osäkert till vilken stat barnet förts bör man kontakta polisen på sin hemort. Polisen kan göra en vistelseortsefterlysning via centralkriminalpolisen.Internationella adoptioner

Personer bosatta i Finland som överväger en internationell adoption skall be om internationell adoptionstjänst av ett adoptionstjänstorgan. 

Man får information om internationell adoption vid tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Följande samfund erbjuder internationell adoptionstjänst:

 • Helsingfors stads socialnämnd
  Familjerättsliga ärenden/Adoption, Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors
  PB 8620, 00099 Helsingfors stad
  Tfn 09 310 5015 / växel
 • Interpedia rf.
  Stationskarlsgatan 4 B, 00520 Helsingfors, tfn (09) 2727 060 (växel)
 • Rädda barnen rf.
  Forsbyvägen 38, PB 95, 00601 Helsingfors, tfn 010 843 5000

När en utländsk adoption legaliserats i Finland får barnet finskt medborgarskap. Barnet får sitt pass från närmaste finländska beskickning. Utrikesministeriet ger närmare information om resehandlingar (Allmänhetstjänsterna, pass- och visumenheten).


Aktuellt


Surrogatmödraskap som genomförs utomlands och risker i anslutning till dessa

Surrogatmödraskap som grundar sig på assisterad befruktning är förbjudna i Finland. Även medicinska undersökningar och vård med surrogatmoderskap som syfte är förbjudna i Finland fastän moderskapet är tänkt att genomföras utomlands.

Till surrogatmödraskap som genomförs utomlands ansluter sig många risker och osäkerhetsfaktorer, vilka bl.a. gäller barnets och de tilltänkta föräldrarnas familjerättsliga ställning, överlämnandet av barnet och inträdet i Finland. Det råder också ovisshet om surrogatmoderns bakgrund, motiv och frivillighet när det gäller surrogatmoderskapet. Det är möjligt att det är frågan om utnyttjande av surrogatmodern och till och med ett förfarande jämförligt med handel med barn.

I Finland finns inga särskilda stadganden om surrogatmödraskap som genomförs utomlands. Föräldraskapet fastställs i Finland i enlighet med normala nationella stadganden fastän det skulle vara frågan om ett surrogatmoderskap.

Finländska myndigheter rekommenderar inte inledande av surrogatmödraskap utomlands. Varje ärende behandlas från fall till fall, och man kan inte ge några garantier för slutresultatet. Myndigheterna kan inte heller på förhand ta ställning till eller ge juridisk rådgivning i enskilda fall.

Bilaga:

pdf Surrogatmödraskap utomlands och riskfaktorer i anslutning till dessa 
16.12.2013 justitieministeriet | utrikesministeriet | social- och hälsovårdsministeriet 
(PDF på finska)

.

Takaisin ylös