Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 2.3.2018

Minister Virolainen litar på kvaliteten i och resultaten av civilsamhällesorganisationernas arbete

I det utvecklingspolitiska pusslet kompletterar alla delar varandra och civilsamhällesorganisationerna spelar där en viktig roll, betonade utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen. Ministern träffade organisationer som utför programarbete när den nya perioden inleddes.

I februari beviljade utrikesministeriet sammanlagt 206,8 miljoner euro i programstöd för åren 2018–2021 till 22 civilsamhällesorganisationer som utför utvecklingssamarbete.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen träffade företrädare för civilsamhällesorganisationer den 28 februari i Sjöekipaget. Biträdande avdelningschef Riitta Oksanen och enhetschef Jyrki Nissilä medverkade också. Foto: Hanna Päivärinta
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen träffade företrädare för civilsamhällesorganisationer den 28 februari i Sjöekipaget. Biträdande avdelningschef Riitta Oksanen och enhetschef Jyrki Nissilä medverkade också. Foto: Hanna Päivärinta

Programstödsperioden som tidigare var tre år har nu förlängts till fyra år, något som organisationerna länge har önskat. Alla organisationer som beviljas programstöd har ansökt om stödet samtidigt, vilket för sin del bidrog till en jämlik behandling av ansökningarna och förbättrade transparensen i processen.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen hoppas på en intensiv och öppen dialog mellan utrikesministeriet och det civila samhället. Hon tackade civilsamhällesorganisationerna för det arbete de utför och konstaterade att hon litar på kvaliteten i och resultaten av organisationernas arbete.

En rättfram dialog och ett smidigt samarbete mellan ministeriet och civilsamhällesorganisationerna är viktigt så att Agenda 2030, dvs. målen för hållbar utveckling, ska uppnås Minister Virolainen påpekade att man tagit Agenda 2030 på allvar i Finland, ända upp på regeringsprogram- och budgeteringsnivå.

”När jag nyligen deltog i EU:s utvecklingsministermöte märkte jag att man inte riktigt befinner sig i samma situation överallt inom EU”, sade Virolainen.

Arbetet för att förbättra kvinnors och flickors rättigheter, som har högsta prioritet i Finlands utvecklingspolitik, lyftes fram i ministerns anförande.

Virolainen berättade att hon själv har sett hur kvinnor och flickor i utvecklingsländerna på många sätt har svårare att avancera i samhället än män. Även män och pojkar behöver delta i arbetet för att hållbara resultat ska nås, för hela samhällets bästa.

Därtill betonade ministern att det är viktigt att låta allmänheten få ta del av  utvecklingssamarbetets resultat.

Nivån på ansökningarna fick beröm

Överinspektör Anu Ala-Rantala presenterade olika skeden i ansökningsomgången, motiveringar för besluten och kriterier för ett bra utvecklingssamarbetsprogram. Majoriteten av ansökningarna höll en god eller utmärkt nivå.

I programstödsvalen betonades sådana utvecklingspolitiska teman där organisationerna har en gedigen sakkunskap och erfarenhet.

Till dessa hör till exempel kvinnors och flickors rättigheter i synnerhet när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa samt förebyggande av våld mot kvinnor, konfliktlösning, grundorsaker till migration, unga och demokratiutveckling.

Goda ansökningar karaktäriseras av en tematisk inriktning, fokusering på organisationens egen kärnkompetens och kontakter till lokala samarbetspartner.

Nya arbetssätt intresserar

Verksamhetsledaren för organisationen Solidaritet, Miia Nuikka, framförde programstödsorganisationernas gemensamma anförande. I sitt tal gick hon igenom vilken betydelse civilsamhällesorganisationernas arbete har för medborgarna i utvecklingsländerna.

"Organisationerna hjälper människor att organisera sig och kräva sina rättigheter, om det så gäller flickors rättigheter till skolgång, en hållbarare användning av vattenresurser eller att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning."

Nuikka konstaterade att organisationerna gärna tar till sig ministerns önskan om en god dialog och att de under den nya programperioden ska fortsätta sitt täta samarbete med utrikesministeriet och beskickningarna. Många organisationer etablerar även partnerskap med företag och forskningsinstitutioner.

”Det är ingen överraskning för oss att de traditionella sätten att föra utvecklingspolitik är i omvälvning. Många av oss vill förnya oss och finna nya arbetssätt. Utgångspunkten är dock behoven hos civilsamhället i syd", säger Nuikka.

På evenemanget lyfte organisationsföreträdarna också fram bland annat behovet av samarbete över utvecklingspolitiska sektorgränser, arbetet för att bekämpa klimatförändringen, partiernas betydelse för förbättringen av kvinnors rättigheter och möjligheterna att öka finansieringen med hävstångseffekt.

Hanna Päivärinta

Skribenten arbetar som informatör på utrikesministeriets kommunikationsavdelning.

Takaisin ylös