Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 9.2.2018

Utrikesministeriet har beviljat programstöd för civilsamhällesorganisationer 2018–2021

Utrikesministeriet har beviljat 206,8 miljoner euro för civilsamhällesorganisationers (CSO) utvecklingssamarbetsprogram 2018–2021. Programstödet har beviljats 22 organisationer som utför omfattande utvecklingssamarbete i flera olika länder.

Programmens storlek varierar från 5,4 miljoner till 350 000 euro per år. Stödmottagarna i programmens storleksordning: Kyrkans utlandshjälp, Finska missionssällskapet, Fida International, Plan Finland, Finlands Röda Kors, Crisis Management Initiative (CMI), Finlands Fackförbunds Solidaritetscenter SASK, Kepa, Rädda barnen, Finlands World Vision, Abilis-stiftelsen, Kansainvälinen Solidaarisuus-säätiö, WWF Finland, Finlands Flyktinghjälp, Samverkan inom funktionsnedsättning, Medborgarorganisationernas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS, Rättvis handel, Folkrörelsernas samarbetsstiftelse Siemenpuu, Partiernas internationella demokratisamarbete Demo, Dagsverke, EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys och Frikyrklig Samverkan.

Alla 22 organisationer har också tidigare fått programstöd av utrikesministeriet. Hälften av organisationerna får nu mer stöd än tidigare, sex organisationers stöd hålls på samma nivå som 2017 och fem organisationers programstöd minskar jämfört med nivån 2017. Inte ett enda program beviljades hela den summa som ansökts. Det totala anslaget för programstödet var på samma nivå som 2017.

En mångfald av teman

Civilsamhällesorganisationerna är viktiga partner för utrikesministeriet i arbetet för att nå Finlands utvecklingspolitiska mål. I flera av målländerna har civilsamhällets utrymme krympt och organisationernas arbete har blivit svårare. Organisationssamarbetet stärker civilsamhället i utvecklingsländerna.

”Organisationerna är verksamma i regioner och inom områden där offentliga eller privata aktörer inte når fram. Ofta är det de allra mest utmanande miljöerna. Verksamheten fokuserar också på de mest utsatta befolkningsgrupperna” konstaterar Riitta Oksanen som är biträdande chef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning.

Av det arbete som finansieras genom programstödet utförs två tredjedelar i länder som räknas till de minst utvecklade. Geografiskt fokuserar programmen på Östafrika, där de största samarbetsländerna är Uganda, Kenya, Etiopien, Somalia, Tanzania och Sydsudan. Också Sydasien, Sydostasien och Mellanöstern uppmärksammas.

Tematiskt tar sig programmen an mycket varierande utvecklingsfrågor. De fokuserar på arbets- och inkomstmöjligheter, på utbildning och hälsovård. I många av programmen ligger fokus på flyktingar och de samhällen som tar emot flyktingar i utvecklingsländer. Verksamheten tar sig också an migrationens grundläggande orsaker: fattigdom, allmän utsiktslöshet och katastrofresiliens. I många av de organisationer som får programstöd finns det expertis om konfliktlösning och demokratifrämjande. Genom programmen främjas också hållbar förvaltning av naturresurser. Avsikten är att beakta klimatförändringen i all verksamhet.

I stödbesluten beaktades de utvecklingspolitiska teman som just CSO:erna kan bidra till. Det gäller till exempel kvinnors och flickors rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, människorättsförsvarare och olika minoriteters rättigheter, konfliktlösning och demokratifrämjande.

Genomförda reformer

Utlysningen av programstöd genomfördes för första gången så att alla organisationer som fått programstöd tidigare sökte på samma gång. Programperioden som tidigare var tre år har nu förlängts till fyra. Stödformens mål och urvalskriterier har uppdaterats i samarbete med organisationerna.

I den kvalitetsmässiga bedömningen av ansökningarna granskades programmets mål och ändamålsenlighet med tanke på de utvecklingspolitiska målen, verksamhetsmiljö, verksamhetspraxis och aktörer, programmets resultatstyrning, kommunikation, administration och budget. I helhetsbedömningen beaktades tidigare erfarenheter, basen för den egna finansieringsandelen samt programhelhetens förhållande till målen och de befintliga medlen. Som bakgrundsmaterial användes dels organisationernas egna rapporter och utvärderingar, dels den av utrikesministeriet beställda utomstående utvärdering, som granskade organisationernas resultatstyrningssystem och program.

Programstödet är utrikesministeriets viktigaste stöd till CSO:ers utvecklingssamarbete. Det är ett behovsprövat specialunderstöd för att genomföra program för utvecklingssamarbete. Programstödet kan sökas följande gång 2021 och då kommer utlysningen att vara öppen för alla CSO:er.

Utöver programstödet beviljar utrikesministeriet också statsunderstöd för små och medelstora organisationers projekt samt för kommunikation och global fostran i Finland. Utrikesministeriet stöder också finländska CSO:ers nationella finansieringsandel av EU-projekt.

Programstödsmottagare och bebiljat stöd 2018-2021

pdfProgramstödsmottagare och beviljat stöd 2018-2021
 

Frågor och svar om utlysningen av programstöd 2017:

pdfFrågor och svar om utlysningen av programstöd 2017

Takaisin ylös