Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 2.11.2017

Hallitukselta esitys konsulipalvelulain muuttamisesta

Valtioneuvosto antoi 2. marraskuuta 2017 eduskunnalle esityksen laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta. Lakimuutos selkeyttäisi sitä, millaista apua ja millaisin menettelyin Suomen kansalaiset ovat oikeutettuja saamaan toiselta EU:n jäsenmaan edustustolta EU:n ulkopuolella sellaisessa maassa, jossa Suomella ei ole omaa edustustoa.

Vastaavasti laki määrittää Suomen edustustojen velvollisuuden avustaa muiden EU-jäsenmaiden kansalaisia maissa, joissa heillä ei ole omaa edustustoa.

Konsulipalvelulain muutoksella saatetaan voimaan Euroopan unionin neuvoston niin kutsuttu konsulisuojeludirektiivi (EU) 2015/637. Direktiivin keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiot antavat EU:n ulkopuolella konsuliapua omaa edustustoa vailla oleville EU:n kansalaisille samoin edellytyksin kuin omille kansalaisilleen.

Konsulipalveluja ovat muun muassa avustaminen pidätys- tai vangitsemistilanteissa, apu rikoksen uhriksi tai vakavaan onnettomuuteen joutuneelle sekä hätämatkustusasiakirjojen myöntäminen.

Lakimuutoksella säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden EU- maiden kansalaisille annettavan konsuliavun sisällöstä sekä menettelyistä, joita palvelunantajan on noudatettava.

Muutos myös mahdollistaisi toisen EU-jäsenmaan kansalaisen avustamisesta aiheutuneiden kulujen takaisinperinnän siltä EU-maalta, jonka kansalaista Suomi on avustanut. Vastaavasti ulkoministeriö olisi velvollinen korvaamaan kulut sille EU-jäsenvaltiolle, joka on avustanut Suomen kansalaista tai Suomessa pysyvästi asuvaa ulkomaalaista. Ulkoasiainministeriö voisi myös periä edellä mainitut kulut konsulipalvelua saaneelta henkilöltä.

Muutos ei vaikuta Suomen ulkomaanedustustojen omille kansalaisilleen tai Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille antamien konsulipalvelujen sisältöön.

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.11.2017

Takaisin ylös