Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 30.9.2017

Finanssipakotteet

Mali

Neuvoston 30.9.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1775 ja asetuksella (EU) 2017/1770 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 5.9.2017 hyväksymä päätöslauselma 2374 (2017), jolla mahdollistetaan rajoittavien toimenpiteiden kohdistaminen pakotekomitean nimeämiin henkilöihin ja yhteisöihin, joiden katsotaan muodostavan uhan Malin rauhalle, turvallisuudelle ja vakaudelle. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Libya

Neuvoston 30.9.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1776 jatketaan kolmeen henkilöön kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden soveltamista kuuden kuukauden ajan 2.4.2018 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)

Syyria

Neuvoston 27.9.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1754 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1751 muutetaan päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa luettelossa mainittuihin neljään henkilöön ja yhteen yhteisöön liittyviä tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Ukrainan tilanne

Neuvoston 16.9.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1561 jatketaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 15.3.2018 saakka. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätöksellä ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1549 poistetaan neljä henkilöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevasta luettelosta ja muutetaan eräiden luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen perustelulausumia ja tunnistetietoja. Lisäksi luettelosta poistetaan kolmea krimiläistä satamayhteisöä koskevat merkinnät ja lisätään luetteloon niiden emoyhtiö. Päätöksellä ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1547 mahdollistetaan toimivaltaisen viranomaisen luvalla varojen luovuttaminen luetteloon lisätylle satamayhtiölle, jos luovutus liittyy tiettyihin säädöksissä määriteltyihin yhtiön tarjoamiin palveluihin.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)
Asetus (pdf)

Pohjois-Korea

Neuvoston 16.9.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1562 ja asetuksella (EU) 2017/1548 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 5.8.2017 hyväksymä päätöslauselma 2371 (2017). Yhteisyritysten perustaminen pohjoiskorealaisten tahojen kanssa kielletään samoin kuin lisäinvestointien tekeminen olemassa oleviin yhteisyrityksiin. Säädöksillä täsmennetään, että varainsiirtoja ja pankkien toimintaa koskevia rajoituksia sekä pohjoiskorealaisten pankkien puolesta toimivien henkilöiden karkottamista koskevia säännöksiä sovellettaessa rahoituslaitoksina on pidettävä pankkien lisäksi kaikkia rahoituspalveluja tarjoavia yhteisöjä.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Neuvoston 16.9.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1573 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1568 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 11.9.2017 hyväksymä päätöslauselma 2375 (2017) siltä osin kuin sillä lisättiin yksi henkilö ja kolmen yhteisöä rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Neuvoston 1.9.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1512 lisätään päätökseen (YUTP) 2016/849 uusi liite V Pohjois-Korean kiellettyihin ohjelmiin yhteydessä olevista Pohjois-Korean hallituksen tai Korean työväenpuolueen yksiköistä, joiden varat on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) mukaisesti jäädytettävä ja joille on lisäksi kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Päätös (pdf)

Neuvoston 27.8.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1504 ja asetuksella (EU) 2017/1501 säädetään poikkeuksesta varojen luovuttamisen kieltoon, jota sovelletaan YK:n turvallisuusneuvoston 5.8.2017 nimeämiin kahteen yhteisöön Korean National Insurance Companyyn (KNIC) ja Foreign Trade Bankiin (FTB). Varojen ja taloudellisten resurssien luovuttaminen näille yhteisölle on sallittua silloin, kun kyseiset varat ja taloudelliset resurssit on tarkoitettu yksinomaan Pohjois-Koreassa sijaitsevan diplomaatti- tai konsuliedustuston virallisiin tarkoituksiin tai Yhdistyneiden kansakuntien toteuttamaan tai sen kanssa koordinoituun humanitaariseen avustustoimintaan. 

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Neuvoston 11.8.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1459 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1457 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 5.8.2017 hyväksymä päätöslauselma 2371 (2017) siltä osin kuin sillä lisättiin yhdeksän henkilöä ja neljä yhteisöä rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

ISIL (Daesh) ja al-Qaida-järjestö 

Komission 30.9.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1773 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 22.9.2017 tekemä päätös muuttaa viittä kohtaa luettelossa niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 17.9.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1571 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.9.2017 tekemä päätös poistaa yksi luonnollinen henkilö luettelosta niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Neuvoston 16.9.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1560 jatketaan ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan kohdistuvien EU:n autonomisten rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.10.2018 saakka.

Päätös (pdf)

Komission 2.9.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1516 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 27.8.2017 tekemä päätös muuttaa yhtä kohtaa luettelossa niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 25.8.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1500 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 18.8.2017 tekemä päätös lisätä yksi kohta luetteloon niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 20.8.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1488 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 9.8.2017 tekemä päätös muuttaa yhtä kohtaa luettelossa niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Pohjois-Korea

Neuvoston 16.9.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1562 ja asetuksella (EU) 2017/1548 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 5.8.2017 hyväksymä päätöslauselma 2371 (2017). Lyijyn ja lyijymalmin sekä merenelävien tuonti Pohjois-Koreasta kielletään. Pakotekomitean nimeämien alusten päästäminen satamaan kielletään ja tarkennetaan, että nimettyjen alusten vuokraaminen on kiellettyä.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Libya

Neuvoston 11.8.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1458 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1456 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 2.8.2017 tekemä päätös lisäämällä yksi alus päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä V ja asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä V olevaan luetteloon aluksista, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Alukselta on evättävä pääsy satamaan eikä alus saa lastata, kuljettaa tai purkaa lastia.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Mali

Neuvoston 30.9.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1775 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 5.9.2017 hyväksymä päätöslauselma 2374 (2017), jolla mahdollistetaan rajoittavien toimenpiteiden kohdistaminen pakotekomitean nimeämiin henkilöihin, joiden katsotaan muodostavan uhan Malin rauhalle, turvallisuudelle ja vakaudelle. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Libya

Neuvoston 30.9.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1776 jatketaan kolmeen henkilöön kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden soveltamista kuuden kuukauden ajan 2.4.2018 asti.  Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Syyria

Neuvoston 27.9.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1754 muutetaan päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa luettelossa mainittuihin neljään henkilöön liittyviä tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Ukrainan tilanne

Neuvoston 16.9.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1561 jatketaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 15.3.2018 saakka. Päätöksellä poistetaan neljä henkilöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevasta luettelosta ja muutetaan eräiden luetteloon merkittyjen henkilöiden tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Pohjois-Korea

Neuvoston 16.9.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1573 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 11.9.2017 hyväksymä päätöslauselma 2375 (2017) siltä osin kuin sillä lisättiin yksi henkilö rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Neuvoston 11.8.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1459 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 5.8.2017 hyväksymä päätöslauselma 2371 (2017) siltä osin kuin sillä lisättiin yhdeksän henkilöä rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)


Päivitetty 29.9.2017

Takaisin ylös