Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Puheet, 11.4.2017

Ulkoministeri Soinin puhe hybridiosaamiskeskuksen perustamistilaisuudessa

Ulkoministeri Timo Soinin puhe Eurooppalaisen hybridiosaamiskeskuksen perustamisasiakirjan allekirjoitustilaisuudessa, Helsinki 11.4.2017.

Alkuperäinen puhe englanniksi

Me Suomessa olemme ylpeitä siitä, että Helsinkiin perustetaan eurooppalainen hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus. Olemme ylpeitä erityisesti kahdesta syystä. Keskuksen perustaminen merkitsee ensinnäkin konkreettista parannusta EU:n jäsenvaltioiden ja Nato-liittolaisten valmiuksiin vastata hybridiuhkiin. Toiseksi, keskus tehostaa huomattavasti EU:n ja Naton välistä yhteistyötä, jolloin hybridiuhkien haasteet kohdataan yhdessä.

Hybridiuhkien torjunta on eurooppalainen prioriteetti. Valtioiden ja yhteiskuntien kestokyky on yksi Euroopan unionin globaalin ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategian pilareista. Vuonna 2016 hyväksytyn yhteisen kehyksen myötä EU on jo perustanut EU:n hybridianalyysikeskuksen, jonka tehtävänä on analysoida hybridiuhkiin liittyvää tietoa. Lisäksi unioni on ryhtynyt toimiin strategisen viestinnän, kriittisen infrastruktuurin suojaamisen, energiaturvallisuuden ja muiden kestokyvyn parantamisen kannalta tärkeiden alojen vahvistamiseksi. Seuraava askel on eurooppalaisen osaamiskeskuksen perustaminen. Keskuksella tulee olemaan merkittävä rooli, kun edistetään strategin tason ymmärrystä hybridivaikuttamisesta ja kehitetään toimintamalleja.

Hybridiuhkien torjunta on myös transatlanttinen prioriteetti, joka perustuu EU:n ja Naton yhteisiin tavoitteisiin ja toimiin. Myös EU hyötyy Natossa tehtävästä työstä, joka perustuu järjestön hybridistrategiaan ja sitoumukseen parantaa kestokykyä. Viime joulukuussa EU ja Nato kannustivat yhdessä jäsenvaltioitaan ja liittolaisiaan osallistumaan tänään perustettavan osaamiskeskuksen työhön. Olemme vakuuttuneita, että osaamiskeskuksesta tulee merkittävä EU:n ja Naton välisen yhteistyön foorumi hybridiuhkien torjunnassa.

Suomen hallitus on päättänyt sijoittaa osaamiskeskuksen Helsinkiin ja vastata merkittävästä osasta keskuksen kustannuksista. Olemme kutsuneet laajan joukon valtiota osallistumaan osaamiskeskukseen suunnitteluun ja perustamiseen. Miksi osaamiskeskus on meistä niin tärkeä?

Hybridiuhista ja hybriditaktiikoista on tullut yksi merkittävimmistä turvallisuusuhista ja yksi tärkeimmistä turvallisuusalan yhteistyön kohteista Euroopassa. Hybriditoiminnasta on tullut pysyvä osa eurooppalaista turvallisuusympäristöä. Hybridikeinoja on käytetty Euroopassa niin voimapolitiikassa kuin sotilaallisissa konflikteissa. Käytössä on yhä enemmän pakottavia ja turvallisuutta vaarantavia toimia, joilla pyritään häiritsemään, hankaloittamaan ja estämään päätöksentekoprosesseja. Vaaleihin on puututtu epämääräisin keinoin. Pakolaiskriisin aikana hybridivaikuttamisen keinoja ovat käyttäneen niin valtiolliset kuin valtiosta riippumattomat toimijat. Pakolaisvirtojen ohjaamista voidaan käyttää poliittiseen painostukseen; ja hybriditoiminnan toteuttajat pyrkivät radikalisoimaan heikommassa asemassa olevia yhteiskunnan jäseniä sijaistoimijoikseen.

Hybridistrategioilla testataan yhteiskuntiemme sisäistä yhteenkuuluvuutta ja sietokykyä. Niillä pyritään kääntämään yhteiskuntiemme vahvuudet heikkouksiksi, ja niissä käytetään aseina yhteiskuntiemme parhaita puolia: demokratiaa, avoimuutta, vapaata tiedonvaihtoa, sanavapautta ja taloudellisen toiminnan vapautta. Tähän uhkaan vastataksemme tarvitsemme sekä valtiollista että yhteiskunnallista kestokykyä sekä kokonaisvaltaista turvallisuusajattelua. Hybridiuhkien torjunta kytkeytyy pitkälti kansalliseen pääomaan. Hybridiuhille haavoittuvuus kuitenkin yleensä ylittää valtioiden rajat. Uskomme, että hybridiuhkien torjumiseksi tarvitaan myös koordinoituja EU:n ja Naton tason toimia. Kokemusten jakamiseen ja niistä oppimiseen perustuva yhteistyö lähentäisi kansallisia toimintalinjoja, oppeja ja käsitteitä.

Uskomme, että Suomella on annettavaa tällaiseen monikansalliseen yhteistyöhön hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn parantamiseksi. Myös Suomeen kohdistuu hybridivaikuttamista. Joudumme esimerkiksi puuttumaan informaatiokampanjoihin ja vahingoittamispyrkimyksiin kybermaailmassa. Haavoittuvuustekijöitämme testataan jatkuvasti. Jopa tämän hybridiosaamiskeskuksen perustamiseen on liittynyt yrityksiä sekoittaa ja hämmentää asioita.

Tällaisten haasteiden edessä luotamme kansalliseen vahvuuteemme: suomalaiseen kokonaisturvallisuuden malliin, joka perustuu kaikki hallinnonalat kattavaan politiikkaan. Varautuminen Suomessa perustuu poikkihallinnolliseen yhteistyöhön sekä valtion, liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan väliseen yhteistyöhön.

Tulemme jatkamaan toisen maailmansodan jälkeen luomamme mallin kehittämistä. Yhteiskuntamme kestokyvyn vaaliminen on tärkeä osa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaamista Suomessa.

Olemme nyt perustamassa eurooppalaista hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskusta, johon kaikki EU:n jäsenvaltiot ja Nato-liittolaiset ovat tervetulleita osallistumaan. Keskuksesta tulee hybridiosaamisen solmukohta. Sen analyysien ja selvitysten myötä tulemme ymmärtämään paremmin hybridiuhkia ja yhteiskuntiemme haavoittuvia kohtia. Sen tuella myös kehitämme yhteiskuntiemme hybridiuhkiin varautumista ja siviili- ja sotilasalan kykyä torjua näitä uhkia.

Osaamiskeskus tekee strategisen tason analyyseja, konsultoi ja kouluttaa sekä edistää poikkihallinnollista yhteistyötä teemaverkostoissa. Keskus voisi myös toimia EU:n ja Naton yhteisten karttaharjoitusten foorumina. Sen tehtävänä on myös koota alan toimijoita ja tutkijoita yhteen kehittämään selkeää hybridiuhkien käsitekehystä. Toivomme, että Helsinkiin perustettava keskus on tiiviissä yhteistyössä myös muiden hybridiuhkien torjunnan kannalta oleellisten osaamiskeskusten kanssa ja erityisesti Naton Baltiassa sijaitsevien osaamiskeskusten kanssa.

Suomi haluaa kiittää Latviaa, Liettuaa, Puolaa, Ruotsia, Saksaa, Yhdistyneitä kuningaskuntia ja Yhdysvaltoja, jotka päättivät olla etulinjassa ja lähettivät Helsinkiin delegaationsa allekirjoittamaan hybridiosaamiskeskuksen perustamisasiakirjan. Uskomme, että muut EU:n jäsenvaltiot ja Naton liittolaiset seuraavat esimerkkiänne. Meillä on koossa hieno joukko maita, joilla on valtava määrä toisiaan täydentävää kokemusta ja osaamista hybridiuhkien torjunnan alalla. Joukossa on arktisen alueen maita pohjoisesta ja Välimeren alueen maita etelästä. Joukossa on maita Atlantin molemmilta puolilta. Se tapa, jolla nämä maat ovat sitoutuneet tämän ainutlaatuisen yhteistyöfoorumin perustamiseen vahvistaa uskoani siihen, että keskuksen toimintaan osallistuvien maiden omistajuus tulee olemaan jatkossakin vahva.

Toivomme ja uskomme, että EU:n toimielimet sekä Naton sihteeristö osallistuvat aktiivisesti osaamiskeskuksen toimintaan. Keskuksen toimintaan osallistuvien maiden tarkoituksena on tarjota EU:n ja Naton väliseen yhteistyöhön yhteinen foorumi. Hybridiuhkien torjunnassa EU ja Nato tarvitsevat toisiaan. Yhtenäisyytemme ja menestyksemme ovat toisistaan riippuvaisia.

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.4.2017

Takaisin ylös