Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) undertecknades den 30 oktober 2016. Avtalet tillämpas till stora delar provisoriskt i handeln mellan EU och Kanada från och med den 21 september 2017.

Avtalet ger finländska företag inbesparingar och tillväxtmöjligheter. För Finlands export innebär det framsteg på många plan. Kanada är för Finland redan färdigt en naturlig handelspartner tack vare sitt nordliga läge, likadan värdegrund och sin tvåspråkiga parlamentariska demokrati.

Det är viktigt för Kanada att utveckla sina glesbygder och arktiska områden och här har Finland en möjlighet att erbjuda Kanada arktiskt kunnande till exempel när det gäller cleantech, meteorologi och IKT-lösningar. För små och medelstora finländska företag är det också lättare att ta sats till den jättelika marknaden i Förenta staterna just via Kanada.

Tullarna för samtliga industrivaror som har ursprung i Kanada eller en EU-medlemsstat kommer att avvecklas. De avvecklas antingen genast, eller alternativt inom tre, fem eller sju år från att avtalet har trätt i kraft. Genast när avtalet är i kraft kan så gott som alla industriprodukter exporteras tullfritt från EU-området till Kanada.

Finland exporterar särskilt maskiner för skogsindustrin, fordon planerade för att köra i snö samt medicinteknisk utrustning till Kanada. Enbart exporten av sådan maskinvara omfattade 2015 så gott som hälften av vår export till Kanada. Dessa varor var inte alls tullbelagda före avtalet, så de exporterande företagen och deras underleverantörer får fördelar exempelvis med avseende på tekniska handelshinder. Det kan uppstå inbesparingar till exempel av att dubbeltestningen minskar för vissa produkter.

Exporten till Kanada av finländska fartyg har varit liten, eftersom Kanada har tillämpat mycket höga tullar på upp till 15–25 procent beroende på typen av fartyg. Avtalet öppnar nya möjligheter för finländsk fartygskunskap på den kanadensiska marknaden när tullarna genom avtalet avvecklas efter en övergångstid på antingen tre eller sju år, beroende på fartygstyp.

Även om fordon till största delen redan nu är så gott som tullfria har Kanada dock på några fordonstyper en tulltariff på sex procent och också den kommer att avvecklas, beroende på fordonstyp, efter en övergångsperiod på tre, fem eller sju år. Exempelvis när det gäller fordon avsedda för varutransport är tullen för närvarande sex procent. Sådana lastbilar exporterades det 2015 för över 13 miljoner euro från Finland och de utgjorde följaktligen 3 procent av hela exporten till Kanada. Inom sin egen produktgrupp, fordon och transportutrustning, var fordonstypen i fråga den näst viktigaste exportprodukten. Slopandet av tullarna kommer således att medföra betydande besparingar i tullavgifter för fordonsexportörerna. På lastbilar på över 20 ton kommer en övergångsperiod på tre år att tillämpas och efter det är det helt tullfritt att exportera dem till Kanada.

Närmare uppgifter om övergångsperioderna för olika produktgrupper framgår av avtalstexten som finns att tillgå via en länk på Europeiska kommissionens webbplats.

Exporten av livsmedel underlättas

I och med avtalet slopar Kanada nästan 92 procent av sina tullar på jordbruks- och livsmedelsprodukter. Av tradition ligger tyngdpunkten i EU:s export till Kanada på förädlade livsmedel och särskilt i det avseendet ger avtalet avsevärda inbesparingar för europeiska exportörer. Finlands export av jordbruks- och livsmedelsprodukter till Kanada har varit relativt liten (ungefär 4,3 miljoner 2015) men det de slopade tullarna sparar in ger möjligheter till ökad och utvidgad export. När det gäller dagens exportprodukter ger avtalet inbesparingar till exempel för vodka och vissa konfektyrvaror och bageriprodukter.

Också EU avvecklar tullar på import från Kanada, med undantag för vissa känsliga produktgrupper där importen liberaliseras inom kvoter (nötkött, svinkött, sockermajs). Kött av fjäderfä, ägg och äggprodukter lämnas helt utanför avtalet.

Avtalskapitlet om sanitära och fytosanitära åtgärder ger förutsebarhet och gör jordbruks- och livsmedelshandeln mellan länderna smidigare. När det gäller djur och animaliska produkter ska den skada på handeln minimeras som kan uppstå på grund av djursjukdomar bland annat genom att den andra partens regionaliseringsåtgärder erkänns och exportanläggningarnas godkännandeförfaranden förenklas. Inom växthälsan byggs det upp ett nytt produktgodkännandeförfarande för växter, frukter och grönsaker.

Närmare uppgifter om de olika produktgruppernas övergångsperioder framgår av avtalstexten.

Ursprungsreglerna avgör om en produkt omfattas av CETA-avtalet

Med ursprungsregler (Rules of Origin) avses de regler som bestämmer på vilken grund en produkt kan kallas ”europeisk” eller ”kanadensisk”. Syftet med ursprungsreglerna är att förhindra att produkter som importeras från tredjeländer indirekt drar nytta av avtalet.  EU och Kanada har tillämpat mycket olika ursprungsregler. Det orsakade inte några större problem i avtalsförhandlingarna, men man blev tvungen att ta till kompromisser med avseende på vissa produkter eller sektorer som är viktiga för bägge parter där reglerna avvek mycket från varandra. Närmare uppgifter om ursprungsreglerna och undantagna produkter finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Produkttestningen underlättas

CETA underlättar exporten till Kanada för finländska företag, särskilt för små och medelstora företag, bland annat genom att dubbeltestningen av produkter minskar. Detta beror på att EU och Kanada har avtalat om att godkänna varandras så kallade intyg om överensstämmelse för flera produkter, såsom elektriska och elektroniska apparater och radioapparater, maskiner och maskinkomponenter, mätinstrument, hetvattenpannor och lustjakter. För dessa produkter räcker det med att produkten som exporteras från EU till Kanada testas i en testningsanläggning i EU enligt kanadensiska regler och tvärtom. Detta sparar både tid och pengar för företagen.

Inom bil- och läkemedelssektorn slopas handelshinder sektorsvis

Avtalet möjliggör också ett ökat samarbete mellan EU:s och Kanadas regleringsmyndigheter. Syftet med samarbetet är att förbättra regleringens standard och att slopa onödiga handelshinder. Den höga nivån på skyddet av hälsa, säkerhet och miljö i EU sjunker inte. De produkter som importeras till EU måste också framöver uppfylla EU:s krav.

Nya möjligheter inom tjänster

Tjänster står för ca 70 procent av Finlands ekonomi. De privata tjänsternas andel av Finlands totalproduktion är ca 40 procent. Finländska företag har internationellt sett en betydande och konkurrenskraftig kompetens särskilt inom områden såsom informationsteknik, experttjänster av olika slag och ingenjörskunskap. En betydande del av Finlands tjänsteexport består faktiskt av IT-tjänster och IT-lösningar samt av plattformer och programvara samt olika tjänster för affärslivet, däribland sakkunnig- och planeringstjänster. Avtalet tar upp såväl gränsöverskridande tjänster, företagsetablering och andra investeringar som inresevillkor i samband med företagsverksamhet. Avtalet innehåller också konkurrensfrämjande regler som gäller vissa områden, exempelvis telekommunikation, som utgår från EU:s egen regleringspraxis.

Avtalet kommer att jämna ut konkurrensförutsättningarna i Kanada när Kanada inte längre kan ändra sin lagstiftning så att den diskriminerar eller begränsar utländska aktörer mera än i dagsläget, om Kanada inte separat har förbehållit sig rätten att göra det. Genom avtalet stabiliseras affärsvillkoren i Kanada. För finländska företag öppnar sig större möjligheter bland annat inom olika sakkunnigtjänster, ingenjörs-, miljö- och IT-kompetens eller inom muddring och trafiktjänster.

Avtalet är det första där Kanada också på delstatsnivå anger sina kvantitativa krav och krav som diskriminerar utländska aktörer. Sådana är bland annat kravet på medborgarskap och bostadsort för medlemmar i företagens styrelser samt begränsningar beträffande högsta belopp för utländskt ägande till exempel inom telekommunikation, gruv-, energi- eller skogsindustri. Avtalet innehåller också en lista över gällande lagar på olika områden. Avtalet ökar följaktligen transparensen, vilket underlättar de finländska företagens export och import av tjänster till och från Kanada samt företagsetablering eller investeringar i Kanada. Det kan också anses som ett betydande enskilt element i avtalet att Kanada förbinder sig till att inte kontrollera investeringar under 1,5 miljarder kanadensiska dollar eller att underställa dem ett separat tillstånd. Det tidigare tröskelvärdet var 354 kanadensiska dollar.

CETA kan också jämna vägen för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer. Till skillnad från Finland har Kanada alltjämt flera reglerade yrken, där utlänningar inte kan vara verksamma, om yrkesutövarens kvalifikationer inte har erkänts där. Avtalet inbegriper ett ramverk för förhandlingar om ett mera detaljerat framtida avtal där det byggs upp en mekanism för ömsesidiga erkännanden av yrkeskvalifikationer.

Inresa i samband med företagsverksamhet

Internationell affärsverksamhet kan förutsätta att anställda, experter eller företagsledningen tillfälligt flyttar till och arbetar i en annan stat. Avtalet minskar befintliga hinder.

I avtalet åtar sig parterna att i regel utan behovsprövning eller arbetstillstånd tillåta inresa för företagsintern flytt, för specialister, företagsbesökare och vissa specialister som inom vissa sektorer kommer till landet på projektbasis. Parterna åtar sig att tillåta vistelse i upp till 3 år, beroende på syftet.

Stabilare affärsvillkor för investeringar och skydd för immateriella rättigheter

För finländska företagare säkerställer avtalet en stabil verksamhetsmiljö och förbättrar den rättsliga funktionssäkerheten i Kanada. Genom avtalet förbättras transparensen och förutsägbarheten i nationella lagstiftningsåtgärder. Finländska och kanadensiska företag ställs i princip i jämbredd. Kanada åtar sig att inte diskriminera finländska investerare. Vidare garanteras finländska investeringar en lika bra behandling som tredjeländers investeringar och finländska investeringar diskrimineras inte i förhållande till kanadensiska.

Skyddet av innovationer, varumärken och upphovsrätter är ofta centralt för ett företags affärsverksamhet. Kanada åtar sig att tillhandahålla finländska företag ett motsvarande skydd av immateriella rättigheter som för närvarande gäller i EU. Framöver kommer också skyddet av vissa inom EU skyddade geografiska beteckningar för livsmedel att utsträckas till att omfatta Kanada.

Den offentliga upphandlingen öppnas

Värdet på Kanadas årliga offentliga upphandling är över 30 miljarder euro. Kanada har inte tidigare öppnat sina offentliga upphandlingar i denna utsträckning för tredje parter, särskilt vad avser upphandlingar på regional och lokal nivå. Finländska företag kan alltså framöver inom ramen för tröskelvärdet i euro delta i upphandlingsförfarandet förutom på förbundsstatsnivå också på regional- och lokalnivå i Kanada, där utvidgningen av varu- och tjänsteupphandlingskategorin ger finländska företag allt flera möjligheter. Marknadstillträdet har underlättats bland annat när det gäller upphandling av kollektivtrafiken i Ontario och Quebec samt muddringstjänster på förbundsstatsnivå. Det blir nu lätt för finländska företag att få uppgifter om kommande offentliga upphandlingsförfaranden i Kanada när de sammanförs på en och samma webbplats. I konkurrensutsättningen behandlas finländska företag lika jämlikt och icke-diskriminerande som kanadensiska företag. Det är också möjligt att söka ändring i ett upphandlingsbeslut.

Hållbar utveckling och miljö

Klimatförändringen och minskade utsläpp är i viktig ställning i Kanadas miljöpolitik. Också i CETA åtar sig parterna att följa miljömålen. Detta innebär till exempel nya export- och samarbetsmöjligheter för finländska företag med arktisk och cleantechkompetens.

I CETA betonas vidare en hållbar användning av naturresurser och ett åtagande om samarbete för att minska olaglig skogsavverkning och olagligt fiske.  Detta främjar handeln med hållbara skogs- och fiskprodukter.

pdfMer information om fördelarna

pdfHur kan företag dra nytta av EU:s handelsavtal

Detta dokument

Uppdaterat 13.10.2017

Takaisin ylös