Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 19.9.2016

Hakuilmoitus: tuki vuonna 2017 kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin

Ulkoministeriö myöntää tukea kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin. Tavoitteena on, että kulttuurialan toimijoiden yhteistyöllä vaikutetaan ruohonjuuritasolla kohdemaan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja tasa-arvon ja demokratian edistämiseen.

Hakuaika 19.9.–31.10.2016

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 16.00, jolloin hakemusten on oltava perillä ulkoministeriön kirjaamossa.

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla kulttuurialan järjestö tai yhdistys, muut kulttuurialan toimijat sekä oppilaitokset Suomessa ja kohdemaassa.

Mihin tarkoitukseen tukea myönnetään?

Ulkoministeriön viestintäosasto myöntää tukea kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin, joiden avulla edistetään Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukaisia tavoitteita. Kulttuuriyhteistyöhankkeilla täydennetään Suomen kehityspolitiikan keinovalikoimaa ja laajennetaan sen vaikutusaluetta. Kulttuurialan toimijoiden yhteistyöllä, koulutuksella ja tiedonvaihdolla vaikutetaan ruohonjuuritasolla kohdemaan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä tasa-arvon ja demokratian edistämiseen.

Vuosi 2017 on satavuotiaan itsenäisen Suomen juhlavuosi. Juhlavuoden teema on "yhdessä". Tämän mukaisesti tuettavat hankkeet tulee rakentaa tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kulttuuriyhteistyön suositeltavia toimintamuotoja ovat työpajat ja muut kokemusten vaihtoon tähtäävät hankkeet. Hankevalinnassa painottuvat ne maat, joiden kanssa Suomi tekee tai on tehnyt merkittävää kehitysyhteistyötä, ja päätöksiä tehtäessä kuullaan Suomen edustustoja ko. maissa.

Avustettaville hankkeille katsotaan eduksi, että ne

  • lisäävät taiteen ja kulttuurin käyttöä osana muiden toimijoiden kehitysyhteistyötä
  • kehittävät taide- ja kulttuurilähtöistä kehitysyhteistyötä
  • tehostavat eri toimijoiden välistä yhteistyötä
  • huomioivat naisten ja miesten tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteistyöhön.

Tuen määrä

Kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin myönnettävä määräraha on tavoitteena jakaa noin 4-6 hankkeelle. Määrärahaa on jaettavana korkeintaan 220 000€. Alle 15 000€ avustuksia ei myönnetä.

Hanketta suunniteltaessa on tärkeätä tietää, että tälle tukimuodolle ei tämän hakukierroksen jälkeen ole tiedossa jatkoa.

Hakuohjeet

Hakijalla on oltava selkeä hankesuunnitelma, jossa tavoitteet ja kohderyhmät sekä Suomen kehityspoliittisten linjausten mukaiset vaikutukset on määritelty. Suunnitelmasta käy ilmi "yhdessä" –teeman mukaisesti paikalliset yhteistyökumppanit, jotka on mahdollisuuksien mukaan identifioitu yhteistyössä kohdemaassa olevan Suomen edustuston kanssa.

Haussa käytetään ulkoasiainministeriön hakemus- ja hankesuunnitelmalomakkeita. Hankkeen eri kustannuslajien pitää olla hankesuunnitelmassa selvästi eriteltyinä. Hakemuksen allekirjoittaa järjestön tai toimijan nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö / henkilöt.

Hakemuksen liitteenä tulee olla myös:

  • järjestön säännöt (jos hakijana järjestö)
  • kopio yhdistysrekisteriotteesta (jos hakijana yhdistys)
  • hankkeen kokonaisbudjetti

Ulkoasiainministeriön kulttuurihankkeisiin myöntämä tuki on valtionavustusta, jota voidaan myöntää esimerkiksi hankkeen toteuttajien matka- ja majoituskuluihin kohdemaassa, viisumi- ja päivärahakuluihin, työpajojen materiaalien hankinta-, kuljetus- ja varastointikuluihin sekä kohtuullisiin hallintokuluihin. Matkustuskulujen osalta tulee noudattaa valtion virkamiesten matkustussääntöjen ohjeita ja edullisuusperiaatteita.

Tukea ei voi käyttää esimerkiksi järjestön tai toimijan varsinaisen toiminnan hallintomenoihin ja palkkoihin/palkkioihin tai edustus- ja vieraanvaraisuuskuluihin, tai järjestöä itseään tai sen varsinaista toimintaa esitteleviin julkaisuihin tai verkkosivuihin.

Tuen myöntöprosessissa arvioidaan hakijan esittämiä erillisiä kulueriä yksityiskohtaisemmin.

Toimijan edellytetään rahoittavan hanketta vähintään 15 prosentin omarahoitusosuudella. Toimijan osuudesta rahallisen panoksen on oltava vähintään 7,5 prosenttia hankkeen kokonaiskuluista. Omarahoitusosuudesta osa, korkeintaan 7,5 prosenttia hankkeen kokonaiskuluista, voidaan kattaa perustelluista syistä vapaaehtoistyöllä tai palvelu- ja tavaralahjoituksilla.

Tässä haussa tuettava hanke tulee toteuttaa ja myönnettävä hanketuki pääsääntöisesti käyttää vuoden 2017 aikana, ja se nostetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä hankkeen koosta ja toteutusaikataulusta riippuen.

Hakemukset on toimitettava viimeistään 31. lokakuuta 2016 klo 16.00 osoitteeseen:

Ulkoasiainministeriön viestintäosasto,
PL 481, 00023 Valtioneuvosto
tai käyntiosoite Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki.

Kuoreen tunnus "Kehitysmaiden kulttuurihanketuki VIE-40". Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusten käsittely

Hakemuksen käsittely ministeriössä kestää noin kuusi viikkoa. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä. Päätöksen liitteenä on sitoumuslomake. Järjestön/toimijan on ennen tuen maksamista toimitettava ministeriölle sitoumuslomake sekä asiakirja, josta ilmenee keillä järjestön toimihenkilöillä on nimenkirjoitusoikeus.

Raportointi

Järjestön / toimijan on toimitettava raportti hankkeen toteutumisesta sekä tilitys ulkoasiainministeriön viestintäosastolle kahden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Raportoinnissa käytetään tätä tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Järjestön vastuuhenkilö allekirjoittaa hankkeen toimintaa koskevan raportin ja tilintarkastaja (vastuuhenkilö) raportin tilitystä koskevan osion.

Raportointilomake (rtf)

Lisätiedot

Yksikönpäällikkö Johanna Kotkajärvi puh. +358 295 351 383, sähköposti etunimi.sukunimi@formin.fi

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.9.2016

Takaisin ylös