Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utvecklingssamarbete ger resultat

Finland har förmåga och möjlighet att hjälpa. I Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete ligger fokus på områden som är centrala för att minska fattigdom och främja hållbar utveckling och där Finland har specialkunnande.

Målet är att utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet ska ge hållbara resultat som har positiva samhälleliga verkningar på lång sikt. Utveckling är dock summan av många faktorer. Utvecklingssamarbetet är bara ett medel för att få till stånd en förändring.

Rent vatten och ordentliga toaletter till miljontals människor

Finland har sedan 1980-talet bedrivit utvecklingssamarbete inom vatten- och sanitetssektorn bland annat i Nepal, Vietnam, Kenya och Etiopien. Åren 2011–2015 har sammanlagt 2,4 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 2,7 miljoner människor fått ordentliga toaletter tack vare projekt som Finland stöder.

Finland har redan länge bedrivit utvecklingssamarbete inom vattensektorn i Nepal. Foto Milma Kettunen
Finland har redan länge bedrivit utvecklingssamarbete inom vattensektorn i Nepal. Foto Milma Kettunen

Med hjälp av det finländska samarbetet inom vattensektorn främjas en god förvaltning av vattenresurser, lokala myndigheters tjänsteproduktion och lokalsamhällenas delaktighet.

I Etiopien har Finland utvecklat en modell för vattenprogram som tryggar en hållbar verksamhet. Etiopien står för hälften av finansieringen och byarna sparar ihop den grundplåt som behövs. För en byinvånare kostar en brunn och en toalett ca 10 euro. Resten finansieras ur Finlands vattenprogram. Etiopierna bygger och underhåller brunnarna själva.

I Nepal har sanitära anläggningars, dvs. ordentliga toaletters, utbredning varit anmärkningsvärt effektiv. År 2014 hade nästan 70 procent av Nepals befolkning sanitära anläggningar medan siffran år 2001 bara var 27 procent. När man inser nyttan med toaletter byggs de både i hem och i skolor, och huvudsakligen med egna pengar – inte med Finlands eller Nepals skattemedel. Den högre hygiennivån har minskat barndödligheten: dödligheten bland barn under 5 år har sjunkit till en tredjedel sedan 1990.

Läs mer om Finlands utvecklingssamarbete i Nepal.

Flickor och pojkar till skolan

Utbildning ökar människornas möjligheter att bli medvetna om sina rättigheter, hantera sina liv, få arbete och öka sitt välmående och sin utkomst. Genom utvecklingssamarbetet har Finland understött barns och ungas rätt till utbildning t.ex. i Etiopien och Moçambique.

Utvecklingen av den grundläggande utbildningen i Etiopien har varit en framgångssaga. På mitten av 1990-talet inledde endast en fjärdedel av barnen grundskolan. Nu inleder 95 procent av de etiopiska barnen första klassen som sjuåringar. Detta uppnåddes genom att göra skolgången avgiftsfri, bygga fler skolor och öka lärarutbildningen.

Tillsammans med flera övriga biståndsgivare finansierade Finland ett utvecklingsprogram för undervisningskvaliteten i Etiopien 2009–2013. Finland stödde projektet med 19,9 miljoner euro.

Resultaten är lovande:

 • En ny läroplan och över 78 miljoner nya läroböcker i skolorna.
 • Ca 92 000 nya behöriga lärare enligt de nya kraven.
 • Över 31 000 skolor har dragit nytta av skolspecifik finansiering.
 • Flickornas andel av eleverna som slutför grundskolan har vuxit tydligt.

Läs mer om Finlands utvecklingssamarbete i Etiopien.

Finland har understött ett program för att utveckla undervisningens kvalitet i Etiopien. Foto Kirsi Pere
Finland har understött ett program för att utveckla undervisningens kvalitet i Etiopien. Foto Kirsi Pere

Utbildningsnivån i Moçambique har skjutit rejält i höjden under de senaste tio åren.

 • I dag börjar 90 procent av barnen i grundskolan. Jämfört med 2004 är det mer än hälften fler som går i skola.
 • Flickors skolgång har ökat mest.
 • Skolnätet har växt i rask takt, vilket har gagnat i synnerhet flickor.
 • Det finns flera lärare än tidigare och den regionala ojämlikheten i utbildningen har minskat.
 • Det finns klart flera lärare med lärarutbildning än tidigare.

Finland utvecklar också undervisningens kvalitet och modersmålsundervisningen, vilket förbättrar inlärningsresultaten.

Läs mer om Finlands utvecklingssamarbete i Moçambique.

Utvecklingssamarbetet skapar marknader, arbete och kontakter

Finland har stärkt förutsättningarna för ekonomisk verksamhet och utrikeshandel i många utvecklingsländer. Man har utvecklat affärsmiljöerna, produktionen och de ekonomiska grundstrukturerna, inklusive tillgången till energi och informationssamhället.

Köpmannen Siraje Nisron i Etiopien. Foto Milma Kettunen
Köpmannen Siraje Nisron i Etiopien. Foto Milma Kettunen

Med Finlands stöd 2014 har

 • ca 36 500 nya direkta arbetsplatser skapats, av vilka 43 procent är för kvinnor
 • över 25 000 indirekta arbetsplatser skapats
 • över 16 000 unga fått yrkesutbildning
 • över 50 000 hushåll i södra och östra Afrika fått tillgång till rena energitjänster.

Även finländska företag drar nytta av utvecklingen av affärs- och investeringsmiljön.

Läs mer om handelsrelaterat utvecklingssamarbete och stödformer inom den privata sektorn.

Friskare mödrar

Finland har tillsammans med organisationen Marie Stopes främjat afghanska mödrars hälsa sedan 2003.

Finland har främjat afghanska kvinnors hälsa. Foto Laura Rantanen
Finland har främjat afghanska kvinnors hälsa. Foto Laura Rantanen

År 2014

 • utnyttjade 170 000 kvinnor och 122 000 män organisationens familjeplaneringstjänster
 • förhindrades 96 000 oplanerade graviditeter och 41 000 farliga aborter

 • har mödradödligheten minskat tack vare att yrkeskunnig personal har kunnat närvara vid förlossningar.

Jämlikheten och utbildningsmöjligheterna har ökat markant i Afghanistan under de senaste 14 åren. År 2001 gick endast cirka en miljon afghanska barn i skola, år 2014 var antalet över 8,3 miljoner barn, varav cirka 40 procent var flickor.

Läs mer om Finlands utvecklingssamarbete i Afghanistan.

Jämnare inkomstfördelning

I Zambia understöder Finland ett program som erbjuder bastrygghet till de fattigaste och minskar de stora inkomstskillnaderna i landet. Cirka 190 000 familjer får inkomstöverföringar.

Tack vare bastryggheten

 • har de allra fattigaste zambiernas livskvalitet ökat
 • har familjerna pengar till mat och hälsovård, kläder till barnen och bostadsreparationer
 • är barnen friskare och går mera i skola
 • har jordbrukets produktivitet och mängden boskap ökat
 • har den lokala ekonomin fått ett uppsving
 • har arbetslösheten minskat.
En zambisk jordbrukare visar chili som han har odlat. Bild Hanna Öunap
En zambisk jordbrukare visar chili som han har odlat. Bild Hanna Öunap

Läs mer om Finlands utvecklingssamarbete i Zambia.

Hållbart skogsbruk

I dag finns det endast lite naturskog i gott skick i Vietnam. En del av skogarna förstördes i Vietnamkriget. Andra orsaker till avskogningen är illegal avverkning, skogsbränder och röjning av skog för jordbruk.

Med Finlands stöd har bland annat

 • systemet för skoglig information och därtill hörande tillämpningar utvecklats. Med hjälp av dem fås systematisk och verifierbar information som stöder en hållbar användning och skydd av skogarna och som behövs för beslutsfattandet inom skogsförvaltningen.
 • förekomsten av utrotningshotade arter och behovet av att skydda skogsområden i centrala Vietnam kartlagts.
I Vietnam har systemet för skoglig information utvecklats med stöd från Finland. Foto Juho Paavola
I Vietnam har systemet för skoglig information utvecklats med stöd från Finland. Foto Juho Paavola

Läs mer om Finlands utvecklingssamarbete i Vietnam.

Påverkan genom internationella organisationer

Inom den internationella utvecklingspolitiken är Finland en större aktör än vad landets storlek förutsätter. Genom FN-organisationer och internationella finansinstitut stöder Finland utvecklingen också i sådana länder där vi inte har någon representation.

Finland främjar barnens ställning i världen bland annat genom Unicef. Bild Hanna Öunap
Finland främjar barnens ställning i världen bland annat genom Unicef. Bild Hanna Öunap

År 2013 var Finland ordförande för UNICEF:s styrelse. Det gav oss möjlighet att driva teman som är viktiga för Finland så som mänskliga rättigheter, barnskydd, jämställdhet mellan könen och effektiva arbetssätt.

Under Finlands ordförandeskapsperiod slogs målsättningar och uppföljningsmätare för UNICEF:s humanitära bistånd fast.

I det praktiska arbetet har Finland påverkat bland annat hur barn med specialbehov uppmärksammas och studiemiljöers barnvänlighet.

Finland samarbetar med UNICEF i Afghanistan, Etiopien, Nepal, Zambia, Somalia och Zimbabwe.

Läs mer om Finlands arbete i internationella organisationer och utvecklingsfinansieringsinstitutioner.

Minröjning räddar liv och främjar ekonomisk utveckling

Finland har understött humanitär minröjning och upplysningsarbete i Somaliland genom organisationen HALO Trust sedan 2003. Finlands understödde verksamheten med 2 625 000 euro år 2015.

Minröjare arbetar i Somaliland. Foto HALO Trust
Minröjare arbetar i Somaliland. Foto HALO Trust

Minröjning räddar liv, förbättrar lokalsamhällens livskvalitet, främjar ekonomisk utveckling och stöder fredsbyggande. Marken som minerats på grund av kriget mellan Somalia och Etiopien och Somalias inbördeskrig är ett hinder för till exempel boskapsuppfödning och jordbruk. Minfälten försvårar också byarnas kontakt till centrala handelsplatser.

Med Finlands stöd har hittills:

 • över 1 400 hektar röjts på minor
 • över 4 300 minor och över 247 000 projektiler oskadliggjorts på 350 minfält.

HALO bedömer att Somaliland kommer att vara färdigröjt 2017.

Läs mer om Finlands humanitära arbete.

Takaisin ylös