Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 17.6.2016

Evaluering: Det finländska utvecklingssamarbetet i Östeuropa och Centralasien 2014–2017

Evalueringen utfördes med tanke på att utrikesministeriet ska lära sig av sina erfarenheter och kunna planera det framtida samarbetet, men också för att öka översiktligheten och redovisningsskyldigheten. Målet med evalueringen var att granska samarbetets resultat och eventuella svagheter när det gäller hur effektivt Finland har lyckats stödja utvecklingssträvanden i Östeuropa och Centralasien. I de huvudsakliga målländerna Kirgizistan och Tadzjikistan granskades särskilt hur programsamarbetet genomförts.

De viktigaste resultaten av evalueringen

Det finska utvecklingssamarbetet i Östeuropa och Centralasien (2014–2017) strävar efter att stödja inkluderande och grön ekonomi samt att stärka ländernas demokrati och människors utveckling på deras egna villkor. I evalueringsrapporten konstateras det att det finska utvecklingssamarbetet har förlöpt enligt partnerländernas egna utvecklingsplaner och att samarbetet har varit ytterst ändamålsenligt för mottagarna i dessa länder.

Enligt rapporten har i synnerhet de projekt som de finländska myndigheterna genomfört i Kirgizistan och Tadzjikistan bidragit med finländskt mervärde som gagnat bägge parter. FN-organen är kända för att vara kompetenta och kostnadseffektiva, men deras projekt anses ofta komplicerade och stundvis alltför ambitiösa. Även svårigheter i omgivningen orsakar svårigheter, såsom ekonomiska problem och problem i det regionala samarbetet.

I evalueringen konstateras det att utvecklingssamarbetets effektivitet har förbättrats tack vare partnerländernas starka ägarskap och tack vare det aktiva samarbetet som pågått mellan olika projekt.

Bärande tanke och rekommendationer

I evalueringen konstateras det att de allmänna målen, tyngdpunkterna och samarbetssektorerna i det finländska utvecklingssamarbete som pågår i Östeuropa och Centralasien är ändamålsenliga. I fortsättningen borde det utarbetas en förändringsteori för programmet, där de olika kontakterna och synergieffekterna mellan projekten framkommer tydligare. I fortsättningen bör det fästas större uppmärksamhet vid att stärka kapaciteten inom olika delområden och vid att följa bästa praxis.

I evalueringen fästs också uppmärksamhet vid ministeriets minskande anslag och personalresurser, och ministeriet uppmanas att utnyttja expertisen hos rådgivarna vid den utvecklingspolitiska avdelningen, att lägga ut verksamhet och att samarbeta med övriga biståndsgivare.

Detta dokument

Uppdaterat 17.6.2016

Takaisin ylös