Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 26.4.2016

TTIP-neuvottelut jatkuvat - 12. kierros pureutui sääntelykysymyksiin

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten vapaakauppaneuvottelujen kahdestoista kierros järjestettiin Brysselissä 22.-26.2.2016. Yhteisenä poliittisena tavoitteena on saattaa TTIP-neuvottelut päätökseen presidentti Barack Obaman kaudella vuoden 2016 loppuun mennessä. Työtä on kuitenkin vielä paljon jäljellä.

Tyynenmeren kumppanuussopimuksen TPP:n (Trans-Pacific Partnership) osapuolet  allekirjoittivat sopimuksen helmikuussa 2016. Yhdysvallat allekirjoitti sopimuksen, sopimuksen ratifiointi on kesken. Ratifiointiprosessin on arvioitu hidastavan TTIP-neuvottelujen etenemistä.

Kahdennellatoista neuvottelukierroksella ja sen tiimoilla käsiteltiin kattavasti eri neuvotteluaiheita, tällä kertaa myös investointisuojaa ja riitojenratkaisua. Neuvottelut keskittyivät erityisesti sääntelykysymyksiin ja sääntöaiheisiin.

Kolmastoista neuvottelukierros käydään Yhdysvalloissa New Yorkissa 25.-29.4.2016.

I. Markkinoillepääsy

Tavarakauppa

Tavarakaupan osalta EU ja Yhdysvallat jatkoivat neuvotteluita tullitarjousten pohjalta. Keskustelut painottuivat siihen, millaisiin tuotteisiin osapuolet haluaisivat soveltaa siirtymäaikoja tullien poistamisessa. Myös tavarakauppaa koskevasta sopimustekstistä jatkettiin keskusteluita etenkin vienti- ja tuontirajoituksista, uudelleenvalmistetuista ja korjauksen jälkeen palautetuista tuotteista sekä tavaroiden tulliluokittelusta.

Maataloustuotteet

Maataloustuotteiden osalta keskusteltiin myös maataloustekstistä ja kaupanesteistä. Osapuolet kävivät ensimmäistä kertaa kattavasti läpi ehdotukset maatalousluvuksi. EU muistutti tavoitteestaan sisällyttää viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevia säännöksiä maatalouslukuun. Säännökset pohjautuvat aikaisempiin sopimuksiin. Osapuolet jatkoivat myös keskusteluita kaupanesteistä.

Palvelut ja investoinnit

Palveluiden ja investointien osalta kierroksella keskusteltiin jälleen laajasti rajat ylittävistä palveluista, investointien vapauttamisesta, yritystoimintaan liittyvien henkilöiden liikkuvuudesta sekä eri palvelualoja koskevista säännöistä. Esillä olivat muun muassa rahoituspalveluita, posti- ja kuriiripalveluita, suoramyyntiä, televiestintää sekä sähköistä kauppaa koskevat säännöt. Lisäksi puhuttiin ammattipätevyyksien tunnustamisesta sekä lupa- ja lisenssimenettelyjä koskevista säännöistä. EU suunnittelee tuovansa pöytään lupa- ja lisenssimenettelyjä koskevan uuden tekstiehdotuksen ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.

Markkinoillepääsyn osalta käytiin vain lyhyt keskustelu, jossa palattiin joihinkin edellisillä kierroksilla auki jääneisiin kysymyksiin. Osapuolet totesivat jälleen julkisten palveluiden erityisaseman.

Julkiset hankinnat

EU ja Yhdysvallat vaihtoivat ensimmäisen kerran julkisten hankintojen markkinoillepääsyä koskevia tarjouksia 12. neuvottelukierroksella. Osapuolet kävivät keskusteluja sekä tarjouksien että julkisia hankintoja koskevan tekstiluonnoksen sisällöstä. Lisäksi keskusteltiin myös yhteisistä julkisia hankintoja koskevista tavoitteista, joista osapuolet ovat aiemmin korkean tason työryhmässä sopineet.

EU esitti Yhdysvalloille kysymyksiä muun muassa sen viimeaikaisista lainsäädäntöhankkeista sekä liittovaltion rahoitusehdoista osavaltioiden hankintoihin liittyen. EU katsoo näillä olevan vaikutusta eurooppalaisiin tarjoajayrityksiin Yhdysvaltain markkinoilla. Osapuolet haluavat parantaa pienten- ja keskisuurten yritysten asemaa julkisten hankintojen markkinoilla. EU pitääkin tärkeänä sitä, että eurooppalaiset yritykset saisivat ajankohtaista ja helposti löytyvää tietoa Yhdysvaltain osavaltioiden kilpailuttamista julkisista hankinnoista. Myös aiempaa helpompi pääsy Yhdysvaltain osavaltio- ja paikallishallintotason sekä erityisalojen julkisten hankintojen markkinoille olisi tärkeää. Julkiset hankinnat ovat erittäin sensitiivinen aihe Yhdysvalloille mm. sen kotimaisuutta suosivan lainsäädännön vuoksi. Neuvottelut julkisista hankinnoista jatkuvat seuraavalla huhtikuun neuvottelukierroksella.

II. Sääntely

Sääntelyn yhdenmukaisuus ja sääntely-yhteistyö

Sääntelyn yhdenmukaisuuden osalta neuvotteluja jatkettiin sääntely-yhteistyöstä ja hyvistä sääntelykäytännöistä. EU antoi molemmista asiakokonaisuuksista uudet ehdotukset ennen 12. neuvottelukierrosta. Tavoitteena on jatkaa keskusteluja jo ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.

Tekniset kaupanesteet

Teknisten kaupanesteiden osalta käsiteltiin muun muassa 1) viranomaisten menettelytapoja silloin, kun nämä valitsevat standardeja teknisten määräysten tueksi, 2) standardointielinten välistä yhteistyötä ja 3) toisen osapuolen standardien käyttöä uusissa standardeissa. EU ja Yhdysvallat sopivat siitä, että ne yhdistävät muun muassa standardisointiin ja vaatimusten mukaisuuden arviointiin liittyviä tekstiehdotuksiaan jatkoneuvotteluja varten.

Terveys- ja kasvinsuojelu

Osapuolet jatkoivat keskustelua terveys- ja kasvinsuojelutoimista (SPS, sanitary and phytosanitary measures) keskittyen alueellistamisen peritaitteeseen, tarkastuksiin, sertifiointiin ja antibioottiresistenssiin. Keskustelu painottui tekstien analysointiin ja selostamiseen. Kierroksella sovittiin, että keskusteluita jatketaan myös kierrosten välissä.

Sektorit

Sektoreiden osalta neuvotteluja käytiin kaikista yhdeksästä sektorista.

Lääkkeiden osalta keskusteltiin hyvän tuotantotavan GMP-tarkastuksista (Good Manufacturing Practices, GMP), geneerisistä valmisteista (sisältävät saman määrän vaikuttavaa ainetta samassa annosmuodossa kuin alkuperäisvalmisteet), lääkepakkauksissa olevista turvaominaisuuksista (Common Standards for Unique Identifiers) sekä mahdollisuudesta vaihtaa luottamuksellista tietoa sääntelyviranomaisten välillä.

Kosmetiikan osalta jatkettiin keskusteluja siitä, miten yhteistyötä voisi lisätä kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi. Kosmetiikan ainesosien riskiarviointiin liittyen osapuolten lähestymistavat eivät ole lähentyneet viime neuvottelukierroksesta. Keskustelua vaihtoehdoista eläinkokeille (Alternatives to Animal Testing, ATMs) jatkettiin.

Tekstiileissä keskustelua käytiin kuitunimien merkinnöistä, hoito-ohjemerkinnöistä, paloturvallisuustesteistä sekä yhteistyöstä muiden kuin sääntelyyn liittyvien liiketoimintastandardien edistämisessä.

Ajoneuvoihin liittyvä keskustelu jatkui säädösten turvallisuusnäkökulmista erityisesti mahdollisesta sääntelyn samanarvoisuudesta ja harmonisoinnista. Lisäkeskusteluja tarvitaan yhä.

Lääkinnällisten laitteiden osalta EU:n asiantuntijat jatkavat kansainvälisen lääkinnällisten laitteiden yhtenäisen auditointiohjelman (Medical Device Single Audit Programme, MDSAP) tarkkailua. Keskustelut jatkuvat myös yhteensopivista tietokannoista lääkinnällisten laitteiden jäljittämiseksi (Unique Device Identification, UDI) ja lääkinnällisten laitteiden hyväksymistä varten käytettävien hakulomakkeiden yhdenmukaistamisesta (Regulated Product Submission, RSP).

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian osalta osapuolet jatkoivat tietojenvaihtoa EU:ssa ja/tai Yhdysvalloissa ajankohtaisista aloitteista liittyen muun muassa e-terveyteen, salaustekniikkaan, e-merkintöihin ja yhteistyöhön markkinavalvonnassa.

Koneiden ja laitteiden osalta jatkettiin keskustelua siitä, miten sääntely-yhteistyön osa-alueita identifioidaan. EU korosti jälleen tämän sektorin tärkeyttä.

Kemian sektorin osalta osapuolet kävivät läpi edistymistä pilottiprojekteissa. Nämä liittyvät kemikaalien priorisointiin ja arviointiin sekä luokitteluun ja merkintöihin.

Kasvinsuojeluaineiden osalta osapuolet keskustelivat yhteisistä tavoitteista yhteistyön lisäämiseksi ja sääntelyn yhteensopivuuden parantamiseksi. Osapuolet tarkastelivat yhteneviä lähestymistapoja sääntelyssä sekä keskustelivat tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä kansainvälisissä järjestöissä (CODEX, OECD).

III. Globaalit säännöt

Investointisuoja

Kyseessä oli ensimmäinen neuvottelukierros, jossa pöydällä olivat sekä Euroopan unionin ehdotus että Yhdysvaltojen ehdotus. Keskustelut olivat rakentavia. Niiden pohjalta näyttää siltä, että tietyistä tavoitteista, kuten samanaikaisten riitojen estäminen ja perusteettomien kanteiden nopea hylkääminen, vallitsee yhteinen näkemys. Muilta osin vaihdettiin näkemyksiä osapuolten lähestymistavoista, jotka eroavat erityisesti riitojenratkaisun osalta. Näkemysten vaihtoa jatketaan seuraavalla kierroksella.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Teollis- ja tekijänoikeuksissa keskusteluja 12. neuvottelukierroksella jatkettiin siitä, millaisia osa-alueita sopimuksen tulevaan teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevään lukuun voisi sisältyä. Koska osapuolten IPR-ympäristöt (IPR, intellectual property rights) ovat kehittyneitä, katsotaan EU:ssa edelleen, ettei tulevassa sopimuksessa välttämättä ole tarkoituksenmukaista käsitellä kaikkia eri teollis- ja tekijänoikeusalan kysymyksiä, vaan voitaisiin keskittyä joihinkin osapuolten keskeisiksi katsomiin teemoihin, sekä sen ohella vahvistamaan osapuolten välistä yhteistyötä.

Yhdysvallat esitteli helmikuun neuvottelukierroksella ensimmäistä kertaa omia kirjallisia luonnoksiaan. Nämä kaksi ensimmäistä luonnosta ovat kansainvälisistä teollis- ja tekijänoikeusalan sopimuksista (niiden osalta EU antoi oman ensimmäisen luonnoksensa jo keväällä 2015) sekä yleisistä sopimusmääräyksistä. Osapuolet jatkoivat myös keskusteluja ja tiedonvaihtoa lainsäädäntöhankkeistaan ja niiden edistymisestä, vertailivat kauppasopimustensa sisältöjä sekä vaihtoivat myös tietoja kansainvälisiin sopimuksiin liittyen (osapuolten tilanteet liittyen Maailman henkisen omaisuuden järjestön Marrakeshin sopimukseen julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi, sekä Pekingin sopimukseen audiovisuaalisista esityksistä). Maantieteellisistä merkinnöistä käydyissä keskusteluissa osapuolten näkemykset ovat edelleen etäällä toisistaan.

Energia ja raaka-aineet

Osapuolet jatkoivat 12. neuvottelukierroksella rakentavia keskusteluja energiasta ja raaka-aineista. Päähuomio kierroksella kiinnittyi energiaan liittyviin aiheisiin, joista osapuolet vaihtoivat tietoja. EU muun muassa esitteli EU:n energiaunionin kehitystä, minkä lisäksi osapuolet esittelivät viimeisimpien loppuun saatujen kauppaneuvottelujensa tuloksia, Yhdysvallat TPP-sopimusta ja EU taas osaltaan EU:n ja Vietnamin kanssa valmistunutta kauppasopimusta. Yhdysvallat myös esitteli viimeisimpiä omia lainsäädännöllisiä muutoksiaan. Osapuolet myös jatkoivat edelleen keskusteluja siitä, voisivatko yleiset määräykset riittää energiaan ja raaka-aineisiin liittyvien teemojen osalta vai onko erillinen luku perusteltu. Edellisten ohella tarkasteltiin myös energiaa ja raaka-aineita koskevien kysymysten mahdollisia liittymäkohtia muihin sopimuksessa neuvoteltaviin lukuihin. EU tavoittelee edelleen sopimukseen erillistä energiaa ja raaka-aineita käsittelevää lukua, joskaan siitä ei edelleenkään ole yhteisymmärrystä.

Tullimenettelyt ja kaupan helpottaminen

Neuvotteluja tullimenettelyistä ja kaupan helpottamisesta jatkettiin tuloksekkaasti osapuolten ehdotuksista koostetun neuvottelutekstin pohjalta. Jatkokeskusteluja käytiin muun muassa tietojen harmonisoinnista, valtuutetuista toimijoista, yhden luukun järjestelmästä sekä kansainvälisistä standardeista. Tavarakauppatyöryhmän kanssa järjestetyssä yhteiskokouksessa käsiteltiin väliaikaista maahantuontia sekä tavaroiden palauttamista korjauksen jälkeen.

Pienet ja keskisuuret yritykset

EU ja Yhdysvallat jatkoivat keskusteluita siitä, miten pk-yritysten kannalta hyödyllistä tietoa voidaan jakaa kattavasti ja käyttäjäystävällisesti. Lisäksi keskusteluita käytiin pk-yrityksiin keskittyvän komitean roolista ja tiiviin yhteydenpidon tärkeydestä sidosryhmien kanssa.

Kestävä kehitys

Yhdysvallat esitteli oman tekstiehdotuksensa kauppaa ja ympäristöä sekä kauppaa ja työelämän normeja koskien. EU korosti, että se tulee tekemään institutionaalisia kysymyksiä, riitojenratkaisu mukaan lukien, vasta myöhemmässä vaiheessa, kun luvun sisällöstä on ensin keskusteltu.  EU valmistelee edelleen myös ilmastonmuutosta koskevaa osiota, joka tulee huomioimaan 2015 tehdyn Pariisin sopimuksen. Seuraavaksi työstetään yhteinen konsolidoitu neuvotteluteksti osapuolten esitysten perusteella.

Yleinen riitojenratkaisu

Yleisen riitojenratkaisuluvun (valtioiden välinen riitojenratkaisu) tavoitteena on luoda tehokas mekanismi sopimuksen tulkitsemiseen ja soveltamiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Neuvottelujen tällä osa-alueella on jo tapahtunut paljon lähentymistä. Neuvottelukierroksella keskityttiin paneeliraportin jälkeistä vaihetta (päätösten täytäntöönpano) koskeviin kysymyksiin. Neuvotteluissa edistyttiin jälleen osapuolten ko. tekstiehdotusten yhteensovittamisessa, mutta joitakin sisällöllisiä näkemyseroja on yhä jäljellä.

Lisätietoja neuvotteluista:
Ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osaston kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen, p. 0295 351 494

Takaisin ylös