Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 15.4.2016

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeille 2017–2018

Hakukierros suomalaisten kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden tukemiseen on käynnissä 8. kesäkuuta asti.

Ulkoasiainministeriö avaa osana vuoden 2017 talousarviovalmistelua hakukierroksen  kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden tukemiseen vuosina 2017–2018. Käytettävissä olevan määrärahan lopullinen suuruus varmistuu vasta, kun eduskunta on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion. Tuki on harkinnanvaraista valtionavustusta, jonka myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeet ovat osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Tuettavien hankkeiden tulee olla linjassa 4.2.2016 julkaistun kehityspoliittisen selonteon kanssa. Hakukierroksella kannustetaan erityisesti Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden merkityksestä ja pakolaiskriisien syistä suomalaisille viestiviin kasvatuksellisiin hankkeisiin sekä yhteishankkeisiin muiden toimijoiden kanssa, mukaan lukien järjestöjen ja yritysten välinen yhteistyö.

Valtionavustusta voi hakea uusille 1–2-vuotisille viestintä- ja globaalikasvatushankkeille. Haettava hanketuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan määräaikainen lisäpanos, jonka avulla kehitysmaiden näkökulmien ja kehityskysymysten tunnettuus suomalaisten parissa lisääntyy. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 prosenttia koko hankkeen budjetista. Jäljelle jäävän osuuden hankkeen kustannuksista hakijan tulee kattaa omarahoituksellaan.

Hankehakemuksilta edellytetään seuraavaa:

 • Hakijan tulee olla Suomessa rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö, joka hakuhetkellä on ollut rekisteröityneenä vähintään kaksi vuotta.
 • Hankkeen tulee edistää Suomen hallituksen määrittämiä kehityspoliittisia tavoitteita. Hankkeen toiminnoista ja viesteistä tulee heijastua kehitysmaanäkökulma (OECD/DAC-kehitysapukomitean määritelmän mukaisesti)
 • Hanke on vähintään ihmisoikeussensitiivinen eli ihmisoikeudet huomioiva
 • Hankkeen kohderyhmän ja sen saavuttamiseen käytettävien keinojen ja resurssien on oltava mielekkäässä suhteessa toisiinsa.
 • Hankkeen lähtötilanne on kuvailtu.
 • Hankesuunnitelmasta ilmenee selkeästi, mikä on sen tavoite ja pääviesti.
 • Hankkeella tulee olla looginen tulosketju ja tulostavoitteita mittaavat indikaattorit.

Lisäksi hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • Hakija pystyy perustietoilmoituksellaan, hankekokemuksellaan ja mahdollisella aikaisemmalla UM-rahoitteisella hankekokemuksellaan osoittamaan, että sillä on riittävät henkilö-, hallinto- ja taloudelliset resurssit hankkeen hallinnointiin ja toimeenpanoon. Hakijalla on kapasiteettia vastata hankkeen omarahoituksesta (rahallinen) ja tavara- ja palvelulahjoituksista.
 • Hakijalla on erityistä asiantuntemusta viestinnästä tai kehityskasvatuksesta.
 • Hankkeessa on perusteltuja ja suunnitelmallisia, lisäarvoa tuovia kumppanuuksia eri toimijoiden kesken esim. muiden järjestöjen, kunnallisten toimijoiden, yritysten, kulttuurilaitoksien tai oppilaitoksien kanssa.
 • Hankkeen toimintojen tulosperustaisuus.
 • Hankkeen kohderyhmän valinta, määrittely, osallistaminen ja viestin suunnitelmallinen levittäminen; uusien kohderyhmien saavuttaminen.
 • Hankkeen innovatiivisuus esim. toimintatavoissa tai kumppanuuksissa.
 • Hankkeen riskien hallinnan kattavuus.
 • Hankkeen aikataulun ja budjetin realistisuus sekä hankkeen kustannustehokkuus.
 • Hankkeen tulosten kestävyys.
 • Hankkeen seuranta.
 • Aiempien hankkeiden tulokset ja niiden hyödyntäminen.
 • Hankesuunnitelmassa on huomioitu muiden toimijoiden toiminta samalla sektorilla ja osoitettu mahdolliset yhtymäkohdat ja täydentävyys.
 • Vapaaehtoistyön tuoma lisäarvo.
 • Hakuilmoituksessa ilmoitettujen painopisteiden osuus hankkeen sisällössä.
 • Esiopetukseen, perusasteelle, lukioasteelle tai ammatilliseen toiseen asteen koulutukseen suuntautuvassa kasvatuksellisessa hankkeessa tavoitteiden ja sisällön yhteys opetussuunnitelmiin.

Valtionavustusta myönnetään käytettäväksi valtionavustusten yleisehtojen ja viestintä- ja globaalikasvatustuen lisäehtojen mukaisesti. Ehdot löytyvät ulkoministeriön verkkosivuston Viestintä ja globaalikasvatus -sivulta ja hakijoita pyydetään tutustumaan niihin ennalta. Ulkoasiainministeriö voi myös asettaa tukipäätöskohtaisia erityisehtoja.

Viestintä- ja globaalikasvatustukihakemukset tulee laatia ulkoasiainministeriön lomakkeille, jotka ovat saatavissa Viestintä ja globaalikasvatus -sivulta. Tukihakemuksen jättäminen edellyttää ensin perustietoilmoituksen toimittamista ulkoasiainministeriöön sähköisen asioinnin kautta. Perustietoilmoituslomake löytyy edellä mainitulta verkkosivulta ja se pyydetään toimittamaan 30.5.2016 mennessä. Ohjeet sähköiseen asiointiin löytyvät Sähköinen asiointipalvelu -sivulta. Asiointipalvelun käyttäminen edellyttää KATSO-tunnistautumista.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ulkoasiainministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta viimeistään kesviviikkona 8. kesäkuuta 2016 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja tuen hakemisesta saat kansalaisyhteiskuntayksiköstä sähköpostitse vgk.um@formin.fi

Takaisin ylös