Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 29.3.2016

Dar es Salaamin sähköverkon perusparannushanke

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea kestävää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Tansaniassa vahvistamalla Dar es Salaamin sähköverkkoa perusparannustöiden ja sähkönjakelujärjestelmän keskitetyn valvonnan ja ohjauksen avulla (SCADA). Hanke parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja vähentää sähköverkon häviöitä. Pääkaupungin jakeluverkkojen laitteet ovat ylikuormitettuja ja yli-ikäisiä, mikä lisää häviöitä ja johtaa toistuviin käyttökeskeytyksiin. Ilman toimivaa sähkönjakelua yksityissektorin kehitysnäkymät ovat heikot, mikä vaikuttaa negatiivisesti koko kansantalouden kehitykseen. Sähkön toimitusvarmuuden paraneminen vaikuttaa yritysten ja teollisuuslaitosten toimintaedellytyksiin, julkisten laitosten kuten koulujen, sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan sekä yksittäisten ihmisten arkeen ja elinoloihin. Yksi keskeinen hyödynsaajaryhmä ovat pienyrittäjät, joista merkittävä osa on naisia. Sähkön siirtäminen tehottomasti, vanhanaikaisella jakelujärjestelmällä ja sähkökatkoksia aiheuttavin, puutteellisin siirtoyhteyksin on myös ympäristön kannalta haitallista. Hankkeen toimeenpanosta vastaa Tansanian valtiollinen sähköyhtiö Tanesco. Hifab Oy toimii hankkeen suunnittelu- ja valvontakonsulttina ja Eltel Group Oy urakoitsijana. Hankkeen suunnitteluvaihe alkoi 2010 ja urakkatyö 2013. Urakan toimeenpano on edelleen viivästynyt. Se saataneen päätökseen v. 2016 huhtikuuhun mennessä. Urakan laitteet ja materiaalit on pääosin toimitettu Tansaniaan. Uudet sähköasema- ja keskusvalvomorakennukset laiteasennuksineen ovat lähes valmiita. Keskusvalvomojärjestelmän eli SCADA/DMS järjestelmän käyttöönottoa viimeistellään. Maakaapelit on saatu pääosin asennettua. Ilmajohto-osuuden suunnittelu on loppuvaiheessa. Tanescon henkilökuntaa on koulutettu sähköasemien ja keskitetyn käytönvalvonnan tehtäviin. Loppuvaiheen työt sisältävät rakennuksien viimeistelyn, laitteiden ja kaapeleiden asennuksen viimeistelyn ja käyttöönoton. Tanescon henkilökunnan koulutus jatkuu urakan valmistumiseen saakka. Hankkeen alkuperäisestä kokonaisrahoituksesta Suomen osuus on 26,5 milj.€. Hankkeen loppuunsaattamiseksi tarvitaan lisärahoitusta, josta Suomen osuus on 0,2 milj.€. Lisärahoitus käytetään urakan valvontaan ja paikallisten kouluttamiseen sekä urakan vaatimiin muutostöihin,

Rahoituspäätös 29.3.2016

200 000 €

Kohdemaa

Tansania

Toimiala

Sähkönsiirto ja -jakelu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Konsultit
Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28234001

Tunnus

UHA2016-000238

Luotu

15.1.2016

Sivua muokattu

6.4.2016

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Laaturyhmän käsittely

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös