Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Vientivalvontatiedotteet, 11.3.2016

Vientilupamenettelyt viennissä Iraniin 16. tammikuuta 2016 jälkeen

Iranin ydinohjelmaa koskevan yhteisen kattavan toimintasuunnitelman (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) toimeenpanon johdosta ulkoministeriö antaa seuraavat ohjeet vientilupamenettelyistä.

Ohjeet perustuvat seuraaviin säädöksiin:

  • YK:n turvallisuusneuvoston (YK TN) päätöslauselma 2231 (2015): www.un.org/en/sc/2231/
  • Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annettu neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012, jonka muuttamisesta 18. lokakuuta 2015 annettu neuvoston asetus (EU) 2015/1861 tuli sovellettavaksi 16. tammikuuta 2016 alkaen.

Asetuksen (EU) N:o 267/2012 muutetuissa liitteissä I, II, VIIA ja VIIB luetelluille tuotteille ja teknologialle on haettava vientilupaa hyvissä ajoin ennen vientiä. Erityisesti liitteen I mukaisten tuotteiden vientiä koskevien hakemusten käsittely kestää pitkään johtuen siitä, että ulkoministeriön on haettava viennille hyväksyntä YK TN:lta.

Asetuksen (EU) N:o 267/2012 muutetussa liitteessä III lueteltujen ohjusteknologian valvontajärjestelyn (MTCR) tuotteiden ja teknologian vienti Iraniin on kielletty. Samoin aseiden ja muiden puolustustarvikkeiden vienti on kielletty.

Asetuksen liitteessä I ovat ydinteollisuuteen liittyvät sensitiiviset tuotteet ja teknologia (NSG osat 1 ja 2), jotka ovat luvanvaraisia viennissä Iraniin (asetuksen 2 a-2 d artikla).

Viennissä Iraniin liitteen I tuotteille ja teknologialle ml. tekninen apu ja rahoitus on haettava yksittäislupaa ulkoministeriön asiointipalvelussa (http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49538).

Liitteessä I on ydinalan viejämaiden ryhmän (Nuclear Suppliers Group, NSG) luetteloihin (osat 1 ja 2) sisältyvät tuotteet ja teknologia. Liitteessä I luetellaan sekä ydinspesifiset aineet ja laitteet että ydinalan kaksikäyttötuotteet. Tuoteluettelossa käytetään NSG:n luokitusnumeroita.

Asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteeseen I tullaan lisäämään vastaavuustaulukko kaksikäyttöasetuksen (EY) N:o 428/2009 ja NSG:n luokitusnumeroille.

Vientilupahakemusta täytettäessä jokaisen tavaran kuvauksen oheen kenttään 16 on merkittävä asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteen I mukainen luokitusnumero sekä vastaava kaksikäyttötuoteasetuksen 428/2009 liitteen I mukainen luokitusnumero puolipisteellä (;) erotettuna.

Loppukäyttäjätodistus ja siinä olevien tietojen viranomaisvahvistus

Hakemukseen on liitettävä YK TN:n antaman mallin mukainen loppukäyttäjätodistus, jonka on vahvistanut Iranin viranomainen. Jos toimitus ja siihen liittyvät palvelut kuuluvat Iranin ydinohjelman mukaisiin hankintoihin, todistuksen vahvistaa Iranin ydinenergiaviranomainen (Atomic Energy Authority of Iran, AEOI). Jos toimitus ja siihen liittyvät palvelut ovat menossa muuhun siviililuontoiseen loppukäyttöön, todistuksen vahvistaa Iranin ulkoministeriö (Ministry of Foreign Affairs of Iran, MOFA).

Hakemukseen on liitettävä myös kaikki muu relevantti tekninen dokumentaatio sen arvioimiseksi, ovatko tuotteet ominaisuuksiensa puolesta sopivia ilmoitettuun loppukäyttöön. Koska vientiluvan myöntäminen edellyttää YK TN:n hyväksyntää, relevantin dokumentaation toimittaminen englanninkielisenä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Osoite loppukäyttäjätodistuslomakkeeseen: www.un.org/en/sc/2231/doc/160113-End-use-certification.docx

YK TN:n hyväksyntä

Päätyessään hakemuskäsittelyssään myönteiselle kannalle ulkoministeriön on haettava YK TN:n hyväksyntää ennen vientiluvan myöntämistä. Hakemuksen YK TN:a varten täyttää ulkoministeriö, ei viejä.

Jos YK TN hyväksyy ulkoministeriön esittämän hakemuksen, ulkoministeriö myöntää vientiluvan viivytyksettä ilmoitettuaan ensin YK TN:lle kansallisen vientiluvan numeron sekä kauppasopimuksen numeron ja toimitusta koskevat logistiset tiedot ml. kaikki siihen osallistuvat osapuolet, jotka mahdollisesti vielä hakemuksen tekohetkellä puuttuivat.

YK TN:n hyväksyntää ei tarvita asetuksen (EU) N:o 267/2012 artiklassa 2 b ja 2 d tarkoitetuissa tapauksissa.

YK TN:n hyväksynnän käsittely etenee YK:n päätöslauselman 2231 (2015) liitteenä olevan JCPOA:n liitteessä IV esitettyjen määräaikojen mukaisesti. Ulkoministeriö ilmoittaa myönnetystä vientiluvasta ja YK TN:n mahdollisesti epäämästä luvasta myös muille EU:n jäsenvaltioille, EU:n komissiolle sekä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.

Toimitusajankohtaa koskeva ilmoitus

Ulkoministeriölle on ilmoitettava toimitusajankohta, koska ulkoministeriön tulee ilmoittaa siitä YK TN:lle ja Kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA) kymmenen päivän kuluessa.

Asetuksen liitteessä II luetellaan muut kuin liitteisiin I ja III sisältyvät tuotteet ja teknologia, joilla voidaan edistää jälleenkäsittelyyn tai rikastamiseen tai raskasveteen liittyvää toimintaa tai muuta toimintaa JCPOA:n kanssa ristiriitaisella tavalla ja jotka ovat luvanvaraisia viennissä Iraniin (asetuksen 3 a-3 d artikla).

Viennissä Iraniin liitteen II tuotteille ja teknologialle ml. tekninen apu ja rahoitus on haettava yksittäislupaa ulkoministeriön asiointipalvelussa (http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49538).

Hakemusmenettely ja -käsittely ovat samat kuin normaalia kaksikäyttötuotteiden vientilupaa haettaessa. Vientilupahakemusta täytettäessä kenttään 16 (luokitusnumero) on merkittävä asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteen II mukainen luokitusnumero (esim. II.A0.011).

Loppukäyttäjätodistuksen laadinnassa tulee käyttää ulkoministeriön antamaa NSG-mallitekstiä: http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=142627&GUID={1C9C85D9-0D4E-423B-806D-685A1D630415}

Näille vienneille ei tarvita YK TN:n hyväksyntää. Sen sijaan ulkoministeriön on ilmoitettava muille EU:n jäsenmaille, EU:n komissiolle ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle aikomuksestaan myöntää vientilupa vähintään 10 päivää ennen sen myöntämistä.

Myös lupahakemuksista vaihdetaan tietoja paitsi jos ne koskevat 3 c tai 3 d artiklassa tarkoitettuja tuotteita ja teknologioita.

Asetuksen liitteissä VIIA ja VIIB olevat  ydin- ja sotilasalan teollisuuden ERP-ohjelmistopaketit, tietyt raakametallit ja puolivalmisteet sekä grafiitti ja edellisiin liittyvä tekninen apu ja välityspalvelut ovat luvanvaraisia viennissä Iraniin (artikla 10 d ja 15 a).

Viennissä Iraniin liitteiden VIIA ja VIIB tuotteille ml. tekninen apu ja rahoitus on haettava yksittäislupaa ulkoministeriön asiointipalvelussa (http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49538).

Hakemusmenettely ja -käsittely ovat samat kuin normaalia kaksikäyttötuotteiden vientilupaa haettaessa. Vientilupahakemusta täytettäessä kenttään 16 (luokitusnumero) on merkittävä asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteen VIIB mukainen tullinimike. Liitteen VIIA osalta luokitusnumeroksi merkitään N/A.

Loppukäyttäjätodistuksen laadinnassa tulee käyttää ulkoministeriön antamaa NSG-mallitekstiä: http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=142627&GUID={1C9C85D9-0D4E-423B-806D-685A1D630415}

Näille vienneille ei tarvita YK TN:n hyväksyntää. Sen sijaan ulkoministeriön on ilmoitettava muille EU:n jäsenmaille ja komissiolle aikomuksestaan myöntää vientilupa vähintään 10 päivää ennen sen myöntämistä. Myös luvan epäämisestä ilmoitetaan EU:n jäsenvaltioille ja EU:n komissiolle sekä lisäksi EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.

Lisätietoja:
Vientivalvontayksikkö
Ulkoasiainministeriö
Sähköposti: vientivalvonta.um@formin.fi

Päivitetty 11.3.2016

Takaisin ylös