Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 9.3.2016 | Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam

Tansanian uusi hallitus – naisten hyväksi?

Lokakuun 2015 vaaleissa valittu John Magufuli on ollut Tansanian presidentti reilut 100 päivää. Myös uusi hallitus, parlamentti sekä yhdistetyt ministeriöt ovat aloittaneet toimintansa. Uudessa parlamentissa naisedustajien määrä kasvoi hitusen ja ministeripaikoista naiset saivat noin 26 % eli saman osuuden kuin edellisessä hallituksessa.

Vaikka tasa-arvokysymykset olivat puolueiden vaaliohjelmissa hyvin mukana, ovat hallinnon ensiaskeleet tältä osin huojuvia. Ministeriöitä yhdistäessään presidentti siirsi tasa-arvoasiat jo muutenkin kuormitetun terveysministeriön alaisuuteen ja kansliapäälliköiden nimitykset vähensivät naisten osuutta ministeriöiden johdossa huomattavasti. Toisaalta presidentin korruption vastaiset aloitteet parantaisivat toteutuessaan myös naisten elämää.

Suomi rahoittaa Tansaniassa UN Womenin ohjelmaa, joka edistää naisten poliittista osallistumista.

Kuva: Stephanie Raison / UN Women
UN Womenin naisten poliittista osallistumista tukeva hanke tuki naisehdokkaita. Kuvissa naisia, jotka pyrkivät paikallishallintoon, parlamenttiin ja Sansibarin edustajaintaloon.
UN Womenin naisten poliittista osallistumista tukeva hanke tuki naisehdokkaita. Kuvissa naisia, jotka pyrkivät paikallishallintoon, parlamenttiin ja Sansibarin edustajaintaloon.

Tansaniassa järjestettiin presidentti-, parlamentti- ja aluehallinnon vaalit 25. lokakuuta 2015. Demokratiakehityksen kannalta vaalit olivat kiinnostavat. Vaaleihin osallistui aiempaa enemmän puolueita, naiset olivat aiempaa aktiivisempia sekä äänestäjinä että ehdokkaina ja ensimmäistä kertaa maan historian aikana valtapuolue CCM:n ja opposition välillä oli todellista vaalikamppailua.

Keväällä 2015 naisjärjestöt yhdistivät rivinsä ja laativat yhteisen tavoiteohjelman vaaleja ja perustuslakiuudistusta varten. Sen keskeisiä tavoitteita olivat naispäättäjien määrän lisääminen, naisia syrjivien kulttuuristen rakenteiden rikkominen, naisten taloudellisen aseman parantaminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen.

Puolueet ottivat naisliikkeen vaatimukset varsin hyvin mukaan vaaliohjelmiinsa. Lisäksi keskeiset vaalielimet sisällyttivät tasa-arvo- ja sukupuolinäkökulman ohjesääntöihinsä ja strategioihinsa. Lisäksi Suomen rahoittaman UN Womenin tuella valmisteltiin kahden lain asetuksia tavalla, joka tukee tasa-arvoista osallistumista poliittiseen toimintaan ja vaaliprosesseihin.

Esteinä köyhyys ja väkivalta

Tansanian vaalijärjestelmän mukaan puolueet asettavat kuhunkin vaalipiiriin yhden parlamenttiehdokkaan ja eniten ääniä saanut saa paikan. Parlamentissa on 264 varsinaista paikkaa, 113 naisille varattua erityispaikkaa (special seats) ja näiden lisäksi presidentti saa nimetä 10 kansanedustajaa.

Uudet puolueet lisäsivät naisten mahdollisuuksia päästä mukaan politiikkaan. Toisaalta tiukka kisa loi naisille myös ongelmia. Useissa tapauksissa puolueet yrittivät pelata varman päälle ja valitsivat ehdokkaikseen ”varmempia” miehiä. Naisia kehotettiin hakemaan heille varattuja erityispaikkoja.

Naisten osallistumista rajasivat edelleen myös naisten köyhyys, tavat ja asenteet sekä naisiin kohdistunut väkivalta. Vaaleja monitoroineet järjestöt raportoivat mm. raiskauksista, pahoinpitelyistä, äänestyskorttien viemisestä erityisesti vanhoilta naisilta sekä tapauksista, joissa puolueiden miesjohtajat vaativat naisilta seksiä vastineeksi ehdokaspaikasta tai heille kuuluneesta puolueen tuesta.

Parlamenttiin hitusen enemmän naisia

Erilaisista esteistä huolimatta vaaleissa oli kuitenkin aiempaa enemmän naisehdokkaita. Ensimmäistä kertaa maan itsenäisyyden aikana sekä presidentti- että varapresidenttiehdokkaana oli nainen. Presidenttiehdokkaana ollut Anna Mghwira (Alliance for Change and Transparency) tuli ääntenlaskussa kolmanneksi - tosin vain vajaalla prosentilla äänistä. Valtapuolue CCM:n varapresidenttiehdokas Samia Hassan Suhulu nousi maan johtoon yhdessä presidentti John Magufulin kanssa.

Myös parlamenttiin pyrki aiempaa huomattavasti enemmän naisia. Näissä vaaleissa naisehdokkaita oli yhteensä 239, kun heitä vuoden 2010 vaaleissa oli 190. Valituksi tuli 25 naista, mikä on neljä enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Yhdessä erityispaikkojen kanssa naisia on uudessa parlamentissa 138, mikä on 36,6 prosenttia paikoista.

Erityispaikat jaetaan suurimpien puolueiden kesken samassa suhteessa äänestyksellä saatujen paikkojen kanssa. Niiden tarkoituksena on helpottaa naisten pääsyä mukaan poliittiseen päätöksentekoon. Naisjärjestöt kuitenkin arvioivat, että nykymuotoisena tapa toimii tavoitetteensa vastaisesti. Tämä johtuu siitä, että erityispaikkojen valintaan ei ole yhteisiä, esimerkiksi alueellista jakautumista koskevia sääntöjä vaan puolueet valitsevat edustajat, miten haluavat. Lisäksi erityispaikoilla olevia naisia kohdellaan parlamentissa toisen luokan edustajina, joilla ei ole esimerkiksi oikeutta johtaa komiteoita. Heitä ei voi myöskään valita ministereiksi.

Ministeripaikkojen jaossa naiset pärjäsivät vastaavasti kuin edellisessä hallituksessakin. Naisten osuus varsinaisina ministereinä väheni, mutta varaministereinä kasvoi, joten kokonaisuudessaan naisten osuus säilyi 26 prosentissa. Kansliapäälliköiden valinnassa naiset hävisivät: uusien nimitysten myötä naisten osuus ministeriöiden johdossa tippui 38 prosentista 20 prosenttiin.

Vaalien jälkeen - odotus

Vaalien jälkeen presidentti Magufuli on korostanut valtion varojen tehokasta käyttöä ja korruption kitkemistä. Presidentin tavoitteena on myös kerätä enemmän veroja, joiden avulla palveluita voitaisiin parantaa.

Tasa-arvokysymysten näkökulmasta merkit ovat ristiriitaisia. Presidenttiä itseään ei pidetä varsinaisena tasa-arvon airueena. Hän on lähtöisin Mwanzan alueelta ja kuuluu sukuma-heimoon, jossa ovat perinteisesti vallinneet hyvin patriarkaaliset tavat. CCM:n kannattajille puhuessaan presidentti onkin todennut, että hänen yhteisössään naiset ovat taka-alalla ja tukevat miehiään näiden työssä. Moni pani myös merkille, että virkaanastujaisissaan presidentti ei esitellyt vaimoaan Janet Magufulia ennen kuin edellisen presidentin pyynnöstä.

Myös ministerinimitysten yhteydessä tehdyt muutokset herättävät huolta naisjärjestöissä. Ministeriöitä yhdistäessään presidentti siirsi tasa-arvoasiat jo muutenkin kuormitetun terveysministeriön alaisuuteen. Pelkona on, että nämä saavat entistä vähemmän huomiota ja sen vähänkin huomion vain sinällään tärkeästä terveysnäkökulmasta, jolloin esimerkiksi naisjohtajuuden edistämiseen liittyvät kysymykset voivat jäädä sivuun.

Toisaalta monet presidentin - CCM:n vaaliohjelman mukaisista - aloitteista parantaisivat toteutuessaan naisten elämää. Yleisesti ottaen naiset ja tytöt kärsivät eniten yhteiskunnan läpäisevästä korruptiosta, heikosta terveydenhuollosta, huonosta vesihuollosta ja toimimattomasta koululaitoksesta. Näin ollen Magufulin toimet näihin ongelmiin puuttumiseksi lupaavat naisillekin hyvää.

Suomi tukee naisia

Suomi on tukenut vaaleihin liittyvää naisten poliittista osallistumista UN Womenin ohjelman kautta. Suomi on ohjelman päärahoittaja.

Ohjelman tavoitteena on 1) muuttaa poliittista osallistumista koskevat lait sellaisiksi, että ne edistävät naisten oikeuksia ja tasa-arvoa, 2) edistää naisten, nuorten ja vammaisten osallistumista puolueiden toimintaan ja vaaleihin ja 3) vaikuttaa mediaan, uskonnollisiin ja yhteisöjohtajiin, niin että nämä edistävät naisten, nuorten ja vammaisten johtajuutta ja yhteiskunnallista osallistumista. UN Women toteuttaa kesään 2016 jatkuvaa ohjelmaa tiiviissä yhteistyössä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Käytännössä ohjelmaan on kuulunut mm. lakeihin ja säädöksiin vaikuttamista, vaalielinten ja ehdokkaiden koulutusta sekä vaalien monitorointia erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan näkökulmasta. Kevään 2016 aikana UN Women mm. kouluttaa uusia naiskansanedustajia, joista monet ovat hyvin kokemattomia poliittisessa päätöksenteossa.

UN Womenin lisäksi Suomen rahoittama Uongozi-insituutti on tutkinut naisjohtajuutta Tansaniassa.

Milma Kettunen
Kehitysyhteistyöstä vastaava virkamies

Päivitetty 9.3.2016

Takaisin ylös