Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 2.3.2018

Papua Nya Guinea: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Risken för brottslighet är mycket stor. Naturkatastrofer och politiska oroligheter kan förekomma.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Aktuellt

Den politiska och allmänna säkerhetsituationen i landet är mera ostadig än förr. Passagerare borde bli förtrogen med varje ortens situation på förhand och göra nödvändiga säkerhetsarrangemang

Allmänna säkerhetsläget

När du planerar din resa är det bra att kontakta lokala myndigheter eller Finlands honorärkonsulat, eftersom säkerhetssituationen varierar mycket i olika provinser. Undvik stora folkmassor och politiska möten. Det finns risk för politiska oroligheter.

Särskilda säkerhetsrisker

I huvudstaden Port Moresby förekommer det mycket brottslighet. Vi avråder från att röra sig ute efter mörkrets inbrott utan bil.

Brottsligheten

I huvudstaden Port Moresby och i andra stadsområden är bilstölder, rån och misshandel vanliga. Bilkapningar och väpnade rån har ökat på landsvägen mellan staden Lae och Nadzabs flygfält. Resenärer bör vara synnerligen försiktiga på den vägen.

Undvik avlägsna områden eller att röra dig ensam, i synnerhet efter skymningen. Värdeföremål bör inte hålls synliga och framför allt kvinnor bör inte klä sig uppseendeväckande.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den offentliga trafiken är opålitlig och vägnätet i allmänhet dåligt eller mycket dåligt.

Naturförhållanden

Papua Nya Guinea är beläget inom ett seismiskt aktivt område. I kustområdena, särskilt i norr, finns det risk för flodvågor (tsunami) på grund av jordbävningar till havs.

Hälsoläget

Hälsovårdstjänsterna är ytterst begränsade. Malaria är vanligt i många områden, särskilt under regnperioden från november till april. Denguefeber förekommer också, speciellt i kusttrakterna. Tuberkulos förekommer allmänt. Även kolera och dysenteri förekommer. Antalet hiv-/aidspositiva är högt, det samma gäller andra könssjukdomar.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga, oftast långa fängelsestraff. Homosexualitet är kriminaliserat och offentliga ömhetsbetygelser kan leda till fängelsestraff.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 2.3.2018

Takaisin ylös