Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 5.2.2018

Moçambique: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är bra att vara försiktig i hela Moçambique. Undvik eventuella demonstrationer och rör dig inte ute när det är mörkt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten ökar på högtidsdagar och under semestersäsongerna. Var uppmärksam, följ nyheterna, undvik eventuella demonstrationer och rör dig inte ute när det är mörkt.

Det avtal om eldupphör som regeringen och oppositionspartiet Renamo ingick i december 2016 har hittills hållit och de allmänna förhållandena har blivit lugnare. Den tillspetsade inrikespolitiska situationen orsakade oroligheter särskilt i landets centrala delar, bl.a. provinserna Zambezia, Sofala, Manica och Tete. De som vistas i området uppmanas fortsättningsvis vara uppmärksamma.

I norra Moçambique har brottsligheten ökat, i synnerhet i Nacala-Portos hamn- och strandområden. Utöver den vanliga brottsligheten har särskilt utlänningar blivit utsatta för rån, i vissa fall våldsamma. Iaktta särskild försiktighet i landets norra delar, i provinsen Cabo Delgado, på grund av de väpnade sammandrabbningar som inträffat där.

Befolkningen är på det hela taget vänlig och hjälpsam, men det finns ändå skäl att se upp för närmare bekantskap med obekanta personer.

Brottsligheten

Brottsligheten ökar under semestersäsongerna (december–januari) och på högtidsdagar. Sannolikheten att bli rånad är större i huvudstaden Maputo än på landsbygden. Turister är föremål för större uppmärksamhet och det är lätt att känna igen utlänningar som inte kan portugisiska. Det lönar sig inte att besöka stranden i Maputo ensam, eller ens i ett mindre sällskap, om där inte finns andra människor. Fotgängare i Maputos centrum uppmanas undvika sluttningar mot havet och vägar där det växer mycket buskar. På Friedrich Engels-gatan som börjar vid huvudgatan Avenida Julius Nyerere har det förekommit rån under dagtid.

Ambassaden uppmanar finska medborgare att så snart som möjligt efter ankomsten bekräfta sin passkopias riktighet vid ambassaden. Ha med dig kopiorna av ditt pass och visum med inresestämplarna när du rör dig ute på stan.

Om du blir utsatt för rån ska du göra en polisanmälan för reseförsäkringen. Eftersom processen kan ta några dagar ska anmälan göras så snart som möjligt efter brottet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik, bilarna är ofta i dåligt skick och trafikkulturen skiljer sig från den finska. Bilisterna känner nödvändigtvis inte till eller respekterar inte trafikreglerna. Det är vanligt att bilisterna är påverkade av alkohol och droger i synnerhet under kvällstid och på veckoslut. Vi avråder från att köra bil utanför staden när det är mörkt. Håll fönstren stängda och dörrarna låsta, särskilt när du stannar i gatukorsningar. Polisen kan stoppa bilar i hopp om mutor. Det har också skett bilkapningar.

Vägarnas kvalitet och förhållandena varierar. Fordonen i kollektivtrafiken, i synnerhet minibussarna (chapas), är i mycket dåligt skick och chaufförerna kör ofta överhastighet. Vi avråder från att använda minibussarna eftersom de råkar ut för de värsta olyckorna.

Under regnperioden (november–april) är det svårt att ta sig fram längs landsvägarna på grund av översvämningar och störtregn. Kontrollera situationen före resan på webbplatsen för Moçambiques meteorologiska institut: Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) http://inam.gov.mz/index.php/pt

Om du tänker köra tvärs igenom landet ska du vara förberedd på att vissa vägar kräver fyrhjulsdriven bil. Kontrollera att bilen är i gott skick och att du har med dig förstahjälpen-väska, reservdäck, ändamålsenliga kommunikationsmedel och tillräckligt med vatten och bränsle för att köra hela vägen. Ge dig inte av på resa om du inte känner till de lokala förhållandena.

Naturförhållanden

Tropiska stormar är sannolika i november-april. Information hittar du på webbplatsen TSR - Tropical Storm Risk: http://www.tropicalstormrisk.com/.

Det finns en risk för översvämningar och jordskred efter långvariga regn. Försök inte korsa översvämningsområden eftersom det kan finnas elektrisk laddning i vattnet på grund av omkullfallna elledningar.

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det förekommer mycket hivvirus. Ta inga onödiga risker.

Under regnperioder kan det förekomma kolera i fattiga områden.

Det är viktigt att vara noga med hygienen.

Hälso- och sjukvårdens beredskap är svag.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Inställningen till sexuella minoriteter är i princip tolerant, även om offentliga uttryck för sexuell läggning inte rekommenderas. Innehav av narkotika är straffbart.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Maputo

Avenida Julius Nyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE
+258 214 824 00

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 5.2.2018

Takaisin ylös