Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Samhälleliga aktörer

I det finländska samhället finns många som deltar i utvecklingspolitiken och förverkligar utvecklingssamarbete på olika vis. Utrikesministeriet stödjer deras verksamhet på många sätt. Utvecklingssamarbete bidrar också till att finländarnas kunnande ökar.

Många ministerier bedriver utvecklingssamarbete inom sitt eget förvaltningsområde och förstärker därmed den politiska konsekvensen. Det betyder att man inom olika förvaltningsgrenar tar beslut som stödjer utvecklingsländerna, och säkerställer att Finland åtminstone inte undergräver utvecklingsmålsättningarna på något politiskt område.

Särskilt viktiga ur politisk konsekvensaspekt är jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, försvarsministeriet, arbets- och näringsministeriet samt finansministeriet.

I utvecklingssamarbetets förverkligande deltar också finländska statliga instanser, kommuner och högskolor med sina utbytesprogram, samt institutioner i Finland och i utvecklingsländerna i form av gemensamma projekt.

Forskare och yrkesfolk som sysslar med kommunikation och kultur förstärker finländarnas kunskap om utvecklingsländer, och främjar den offentliga debatten om utvecklingsfrågor.

Statliga aktörers utvecklingssamarbete medför mera kunnande

Den finska staten, i form av ministerier och statliga instanser, deltar i utvecklingsarbetet i samarbete med utvecklingsländernas offentliga sektorer. Målsättningen är att förstärka kunnandet hos utvecklingsländernas tjänstemän och funktioner i organisationerna.

Utrikesministeriet finansierar de statliga aktörernas samarbete med så kallade instrument för samarbete mellan institutioner (IKI). År 2014 inleddes 11 nya projekt vilkas sammanräknade budget är cirka 5,5 miljoner euro. Tiden för projektens förverkligande är i allmänhet tre år.

IKI-instrumentet kan tillämpas mycket flexibelt i projekt som förstärker olika former av kunnande. Det väsentliga är att utvecklingsländerna själva är aktiva och att projektet har positiva utvecklingskonsekvenser. Utrikesministeriet följer med projektens resultatinriktning och hållbarhet samt hur instrumentet kompletterar övriga funktionsformer.

IKI-instrumentet bidrar till unga finländska sakkunnigas möjligheter att delta i utvecklingssamarbetet. Det är ett fint exempel på hur utvecklingssamarbetet förstärker både de finländska aktörernas och samarbetsparternas kunnande.

Högskolor deltar i partnerskaps- och utbytesprogram

Utrikesministeriet stödjer samarbete mellan finländska högskolor och högskolor i utvecklingsländerna, samarbete som utökar bägge parters kunnande i utvecklingsfrågor. Samarbetet utgår från behov som högskolan i utvecklingslandet definierar. Principerna är ömsesidig inlärning och jämlikt partnerskap. Partnerhögskolorna förbinder sig att genomföra projektet och satsar egna resurser på det.

För närvarande ligger högskolesamarbetets tyngdpunkt på Finlands långvariga partnerländer inom det bilaterala samarbetet. Det är Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO som administrerar följande högskoleprogram:

HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) främjar administrativt och pedagogiskt kunnande i högskolor i utvecklingsländer och stödjer deras egna utvecklingsplaner.

Under programtiden 2012–2015 finansieras sammanlagt 23 projekt. Utrikesministeriet stödjer projekten med 10,5 miljoner euro ur anslagen för utvecklingssamarbete.

Under tiden 2012–2015 har bland annat följande utvecklats med hjälp av HEI ICI -projekt:

  • Utbildningsprogram inom hälsovården
  • Högskolesamarbete kring hållbar utveckling och ren teknologi
  • Konkreta utbildnings- och forskningsredskap
  • Uppföljningssystem för undervisningsresultat
  • Nätstudiefärdigheter

Nätverket North-South-South (NSS) är ett program i syfte att utveckla partnerskap mellan högskolor och mänskliga resurser i söder och i norr. Till programmets funktioner hör lärar- och studentutbyte, gemensamma intensivkurser i högskolor i söder samt åtgärder som bidrar till att nätverk bildas.

Under programtiden 2012–2014 fick 35 projekt stöd. Vissa av dem fortsätter år 2015. Utrikesministeriet stödjer projekten med 10,5 miljoner euro ur anslagen för utvecklingssamarbete.

År 2012–2014 riktades NSS-projekten till följande områden: biologi, energiproduktion, it-teknologi, innovationer, markförvaltning, medier, konst, djurvård och sociala vetenskaper.

Resultat från NSS-projekt:

  • Nya kontakter med parter och företagssektorn i söder
  • Förbättrade utbildningsmöjligheter för sårbara grupper tack vare stipendier, nätkurser och lokalt samarbete
  • Flera kvinnliga studerande efter finländsk modell
  • Mångsidigare undervisning och forskningssamarbete

HEI ICI och NSS-programmet förenas i en ny finansieringsform år 2016. Här kan du läsa mera om högskolesamarbetet:

Ny finansieringsmodell för kommunalt utvecklingssamarbete

Kommunerna och samkommunerna förverkligar också för sin del Finlands utvecklingspolitik. Med finländska kommuners samarbetsprojekt med kommuner i utvecklingsländerna kan man stödja utvecklingsländernas demokratiska utveckling och lokalförvaltningens kunnande inom sådana branscher och områden dit andra utvecklingssamarbetsmetoder och -instrument inte når.

Med projektens hjälp kan man till exempel verka för att medborgarnas kunnande ökar och för att utvecklingsländernas kapacitet att erbjuda service ska vara verkningsfull, ekonomiskt sett men också med hänsyn till olika folkgruppers behov och möjligheter att delta. Andra aktörer kan också delta i samarbetet, till exempel läroinrättningar eller företag.

Utrikesministeriet beviljar statligt understöd för planering av utvecklingssamarbetsprojekt. Det handlar om en ny finansieringsmodell som år 2015 har 500 000 euro till sitt förfogande.

Forskare i utvecklingspolitik producerar fakta om utvecklingsfrågor

Nya fakta och fräscha infallsvinklar krävs för att vi bättre ska kunna uppnå målen för hållbar utveckling och få fattigdomen att minska. Både medborgarna och beslutsfattarna behöver information. Genom den utvecklingspolitiska forskningen har forskarsamfund och olika intressegrupper möjlighet att göra insatser när utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet planeras.

Utrikesministeriet finansierar forskning som koncentrerar sig på utveckling och utvecklingsländer, forskning som bidrar till förståelse av fattigdom och utveckling och deras kausalitetsförhållande. Man strävar efter att upprätthålla och utveckla kontakter och nätverk inom forskningssamfunden i Finland, i utvecklingsländerna och på annat internationellt håll.

Utrikesministeriet och Finlands Akademi finansierar tillsammans Finlands Akademis utvecklingsforskning. Forskningsprojekten är vanligtvis fleråriga. Ansökningsanvisningar finns på webbplatsen Finlands Akademis utvecklingsforskning.

Utrikesministeriet beviljar också stöd till internationella forskningsinstitut och forskningsprojekt. Exempel på det är Nordiska Afrikainstitutet och European Centre for Development Policy Management (ECDPM) samt Europeiska utvecklingsrapporten (ERD).

Dessutom beviljar utrikesministeriet stöd till många multilaterala organisationers forskningsinstitut och forskningsprogram, exempelvis Världsbankens program Knowledge for Change (KCP) och FN:s Widerinstitut.

Utvecklingsforskning stöds också när den ingår i lands- eller regionprogram.

Kommunikationsspecialister väcker offentlig debatt om utvecklingsfrågor

Journalister och fotografer bidrar till finländarnas insikter i utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Utrikesministeriets enhet för utvecklingskommunikation bidrar till att finländska journalister lär sig mera om hur utvecklingspolitiken verkställs, genom att bevilja resestipendier och ett årligen återkommande introduktionsprogram om utvecklingsfrågor riktat till journalister.

Kulturaktörer gör att kulturkännedomen ökar

Utrikesministeriet beviljar varje år understöd för kulturella projekt som förverkligas i utvecklingsländer. Syftet är att främja långsiktigt samarbete och jämlikt utbyte av erfarenheter mellan kulturaktörer i Finland och utvecklingsländerna, samt att understödja pluralistisk kultur.

 
Takaisin ylös