Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Anslagen för utvecklingssamarbete

I statsbudgeten för 2018 är anslagen för utvecklingssamarbete 886 miljoner euro. Medlen fördelas mellan så kallat egentligt utvecklingssamarbete och övrigt utvecklingssamarbete. Det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, får en andel på 544 miljoner euro.

 Utrikesministeriet ansvarar för Finlands egentliga utvecklingssamarbete

2018 motsvarar anslagen för utvecklingssamarbete – 886 miljoner euro – 0,38 procent av Finlands bruttonationalinkomst. Anslagen fördelas mellan så kallat egentligt utvecklingssamarbete och övrigt utvecklingssamarbete.

Utrikesministeriet avsvarar för det egentliga utvecklingssamarbetet. Det handlar till exempel om bilateralt utvecklingssamarbete mellan Finland och ett partberland, stöd till FN:s, utvecklingsbankernas och finländska organisationers arbete samt humanitärt bistånd.­

Det övriga utvecklingssamarbetet består av utgifter för mottagning av flyktingar, utvecklingssamarbetets andel av EU:s budget och andra utgifter inom olika förvaltningsområden som räknas som utvecklingsbistånd. Där ingår också investe­ringar av statens bolag för utvecklings finansiering Finnfund som kan räknas som utvecklingssamarbete och en beräkning av andra utvecklingspolitiska investeringar.

Anslagen för utvecklingssamarbete 2018
Anslagen för utvecklingssamarbete 2018

pdfInfografik: Anslagen för Finlands utvecklingssamarbete 2018 (pdf, 2 sidor, 0,5Mt)

pdfInfografik: Anslagen för Finlands utvecklingssamarbete 2017

De medel som beviljas utvecklingssamarbetet ett år och de medel som används i praktiken under samma år (de s.k. utbetalningarna) skiljer sig alltid från varandra, eftersom anslagen är så kallade reservationsanslag. Det betyder att om alla beviljade medel av någon orsak inte används under året kan de ännu användas under de två följande åren.

Utvecklingssamarbetet utförs ofta under svåra förhållanden. Därför är det viktigt att det finns flexibilitet i användningen av pengarna. Dessutom räcker det flera år att få till stånd hållbara utvecklingsresultat och det förutsätter långsiktigt engagemang i samarbetet.

Finland har förbundit sig till att höja sina utvecklingsanslag till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten.

 Utvecklingen av anslaget unde de senaste åren

I statsbudgeten för 2017 var anslagen för utvecklingssamarbete 881 miljoner euro, 0,4 procent av Finlands bruttonationalinkomst. Det egentliga utvecklingssamarbetet var 528 miljoner euro. 

År 2016 använde Finland 956 miljoner euro till utvecklingssamarbete. Andel av bruttonationalinkomsten var 0,44 procent 2016. År 2015 andelen var 0,55.

De utgifter som kan räknas som utvecklingssamarbete sjönk förra året med 18 procent. Det så kallade egentliga utvecklingssamarbetet, som administreras av utrikesministeriet, sjönk med 35 procent. Procentuellt sjönk det multilaterala utvecklingssamarbetet mest (-59 procent) och därefter stödet till frivilligorganisationer (-39 procent). Det humanitära biståndets andel av det egentliga utvecklingssamarbetet ökade till 14 procent.

Övriga poster inom utvecklingssamarbetet ökade med 50 procent. De utgifter för mottagning av flyktingar som räknas till utvecklingssamarbetet var 118 miljoner euro 2016, vilket utgör cirka 12 procent av alla utbetalningar inom utvecklingssamarbetet.

Statistik om Finlands utbetalningar för utvecklingssamarbete 2016:

Maksatukset, aikajana

De största mottagarländerna

De tio största mottagarländerna eller -områdena 2015 var Afghanistan, Nepal, Etiopien, Tanzania, Moçambique, Kenya, Myanmar, Sudsudan, Vietnam och Somalia.

Maksatukset, maittain

 Statistik om användning av medel för utvecklingssamarbete

Det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA, Official Development Assistance) övervakas internationellt av biståndskommittén (Development Assistance Committee, DAC) som är underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Statistik om OECD/DAC-ländernas utvecklingssamarbete finns på DAC:s webbplats.

Finland främjar utvecklingssamarbetes öppenhet på internationell nivå

Finland har förbundit sig till att främja öppenhet inom utvecklingssamarbetet, också internationellt. Finland är en av initiativtagarna till initiativet för öppenhet i internationellt bistånd (International Aid Transparency Initiative, IATI).

IATI:s syfte är att samla in och offentliggöra information om utvecklingssamarbete i begripligt och jämförbart format. Över 130 aktörer inom utvecklingssamarbetet, allt från stater till stiftelser och föreningar, har redan förbundit sig till initiativet. Målet är att skapa en gemensam standard för öppen data för olika typer av aktörer. Om alla rapporterar om sina utbetalningar och resultat på ett enhetligt sätt är det enklare att göra jämförelser och öppenheten i kommunikationen ökar.

Takaisin ylös