Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

EU-bidrag

Utrikesministeriet understöder finländska frivilligorganisationers projekt som har fått EU-finansiering. Organisationer som av Europeiska kommissionen har beviljats bidrag för projekt inom utvecklingssamarbete och internationell fostran kan ansöka om tilläggsstöd hos utrikesministeriet (co-financing) för att täcka de totala kostnaderna.

När en finländsk frivilligorganisation har fått ett positivt beslut från kommissionen ska den lämna in en fritt formulerad ansökan till utrikesministeriets enhet för frivilligorganisationer, undertecknad av personer med rätt att teckna organisationens namn.

Till ansökan ska bifogas en kopia av Europeiska kommissionens beslut om projektstöd och av projektplanen i godkänd form samt ett sammandrag av det huvudsakliga innehållet. Ministeriet strävar efter att behandla inkomna ansökningar så fort som möjligt och meddelar därefter organisationen sitt beslut.

Utrikesministeriets finansieringsandel

Utrikesministeriets finansieringsandel av finländska frivilligorganisationers EU-projekt kan vara högst så stor som anges i tabellen nedan. Tabellen gäller all projektfinansiering som har beviljats via instrument inom EU:s yttre förbindelser och deras program eller via Europeiska utvecklingsfonden.

Kommissionens andel

Utrikesministeriets andel

Organisationens andel

Utvecklingssamarbete: en finländsk frivilligorganisation och en eller flera partnerorganisationer i syd

75 %

10 %

15 %

80 %

10 %

10 %

90 %

5 %

5 %

Internationell fostran: en finländsk frivilligorganisation

75 %

15 %

10 %

Utvecklingssamarbete och internationell fostran: partnerskapsprojekt (flera europeiska aktörer)

75 %

15 %

10 %

80 %

10 %

10 %

90 %

5 %

5 %

Handikapprojekt (utvecklingssamarbete och internationell fostran)

75 %

17,5 %

7,5 %

80 %

14 %

6 %

90 %

7 %

3 %

Med ett partnerskapsprojekt avses ett projekt där en finländsk frivilligorganisation deltar tillsammans med en eller flera ansökningsdugliga europeiska aktörer. I utvecklingssamarbetsprojekten deltar också en eller flera organisationer från ett partnerland i syd. Organisationens självriskandel räknas utifrån den del av budgeten som organisationen ansvarar för.

Utrikesministeriet kan för ett partnerskapsprojekt enligt ovan också bevilja en så kallad nationell andel beräknad från den totala utgiftsbudgeten. I fråga kommer särskilt ansökningar där den finländska frivilligorganisationen är huvudansökare och partnern en frivilligorganisation från en ny medlemsstat i EU eller någon annan ansökningsduglig aktör. Villkoret är att partnern i den andra medlemsstaten inte kan få den s.k. nationella andelen av egna myndigheter. Ansökningarna bedöms separat fall för fall.

Takaisin ylös