Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utrikesministeriets Team Finlandverksamhet

Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar övervakar och främjar Finlands ekonomiska intressen i utlandet. Det geografiskt utbredda beskickningsnätverket erbjuder företag offentliga tjänster i samband med export och internationalisering, i samarbete med de övriga Team Finlandaktörerna.

Team Finland logo
Som en del av nätverket Team Finland främjar utrikesministeriet Finlands sak ute i världen: man arbetar för finska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och med Finlandsbilden.

Utrikesministeriet betjänar dig bland annat inom följande Team Finlandsektorer:

Påverkan på Finlands globala verksamhetsmiljö

Finlands externa ekonomiska relationer sköts av utrikesministeriet. Till utrikesministeriets Team Finlanduppgifter hör att varsebli och påverka förändringar i den globala verksamhetsmiljön.

Det kan till exempel röra sig om att avlägsna handelshinder eller stödja en internationell verksamhetsmiljö som gynnar konkurrens.

Förändringar i den globala verksamhetsmiljön har direkt inverkan på de av våra företag som är verksamma på den internationella marknaden. Förändringarna kan till exempel gälla höjda importtullar på målmarknaden, nya certifieringskrav som försvårar handeln, dumpning av konkurrenters produkter, EU:s frihandelsavtalsförhandlingar, eller vilken riktning Världshandelsorganisationen WTO:s handelsavtalsrunda tar.

Det är viktigt att de finska företag som verkar utomlands meddelar nätverket om eventuella handelshinder de stöter på för att man gemensamt ska kunna påverka dem.

En stor del av Finlands handelspolitik är EU:s gemensamma handelspolitik. En anmärkningsvärd del av påverkan på de finska företagens ekonomiska verksamhetsmiljö och verksamhetsförutsättningar är emellertid nationell verksamhet.

Eliminering av handelshinder

Till handelshinder räknas alla sådana åtgärder av både myndigheter och den privata sektorn som begränsar marknadstillträdet för varor.

Handelshinder kan utgöras till exempel av höga tulltariffer, ineffektiva eller obefogade import-, export- och tullformaliteter som höjer kostnaderna, tekniska föreskrifter som diskriminerar utländska företag eller produkter, bristfälligt skydd av industriell äganderätt och upphovsrätt och bristande transparens inom regleringen.

Vilket verktyg man använder för att avlägsna ett handelshinder avgörs från fall till fall, efter en detaljerad analys av problemet.

Handelshinder kan bland annat lösas med bilaterala verktyg, till exempel i samband med ministerledda resor för att främja export och internationalisering, med Europeiska kommissionens medverkan eller genom multilateralt samarbete. Man kan också använda sig av flera metoder på samma gång.

Tack vare det omfattande beskickningsnätet går det att påverka bilateralt direkt. Ofta ber utrikesministeriet Europeiska kommissionen att behandla problemet samtidigt, vilket ger ett slagkraftigare budskap som bättre når fram.

Bilateral påverkan utgår ofta från avtal som EU har slutit med tredje länder och problemlösningsmekanismer i anslutning till avtalen.  Finland har också bilaterala avtal med länder utanför EU, vilkas samarbetsmekanismer kan användas när man avlägsnar handelshinder. Ett exempel är Finlands och Rysslands ekonomiska kommission.

Det multilaterala samarbetet för att avlägsna handelshinder sköts genom Världshandelsorganisationen WTO. Europakommissionen sköter förhandlingarna i WTO utgående från de handelspolitiska målsättningar som EU:s medlemsstater har ställt upp.

Främjande av investeringar i Finland

Utrikesministeriet har som uppgift att göra Finland mera känt som ett lockande mål för utländska direkta investeringar. Det kräver aktivt och långsiktigt arbete utomlands.

Att utländska investeringar för med sig positiva verkningar så väl gällande ekonomi, teknologi som sysselsättning har man insett överallt i världen. Verksamheten för att locka investerare har blivit intensiv och alla konkurrerar med alla – industriländerna mot varandra, utvecklingsländerna sinsemellan och industriländerna mot utvecklingsländerna.

I den hårda internationella konkurrensen marknadsför utrikesförvaltningen Finland i samarbete med Invest in Finland. Invest in Finland är en organisation som arbetar för utländska investeringar i Finland.

I praktiken hjälper utrikesförvaltningen Invest in Finland att hitta branscher och målländer som är intressanta ur Finlands synvinkel, och med att skaffa kunder i målländerna med hjälp av sina beskickningar.

Till målländer väljer man i första hand sådana länder som gör märkbara investeringar utomlands eller som befinner sig i kraftig tillväxt, och vilkas investeringar hänför sig till de branscher man valt.

Finland marknadsförs också som investeringsobjekt när det handlar om viktiga internationella möten och besök på hög nivå.

Offentlig diplomati

Bilden av Finland påverkar i hög grad hur världen uppfattar Finlands företagsverksamhet, företagsklimat och invest eringsmiljö.

Arbetet med Finlandsbilden koordineras i Finland av Finland Promotion Board, vars sekretariat verkar i anslutning till utrikesministeriets kommunikationsavdelning.

Offentlig diplomati bedrivs av alla Finlands utlandsbeskickningar men omfattningen och målsättningarna kan variera.

Det fungerande finländska samhället, finländarnas nära förhållande till naturen och grundutbildningen som är i världsklass är inte bara företeelser att vara stolt över utan dessutom effektiva verktyg, om de används rätt.

Webbplatsen för Finlandsfrämjandet (finland.fi) heter thisisFINLAND. Under samma namn hittas verksamheten också i de sociala medierna på engelska, ryska och kinesiska.

Takaisin ylös