Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 23.10.2014

Rahasto auttaa kansainvälisten rikosten uhreja uuteen alkuun

Ulkoministeriö, kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahasto sekä perustettava uhrirahaston ystävät -yhdistys järjestivät lokakuun alussa ulkoministeriössä keskustelutilaisuuden, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta uhrirahaston toiminnasta ja saavutuksista.

Trust Fund for Victims, Uganda
Uhrirahaston ohjelmilla on autettu muun muassa entisiä lapsisotilaita sekä seksuaalisen väkivallan ja kidutuksen uhreja. Pohjois-Ugandassa uhrirahasto on järjestänyt psyykkisen avun lisäksi plastiikkakirurgista apua silpomisen ja palovammojen uhreille.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahasto on avustusohjelmillaan auttanut jo yli sataatuhatta vakavimpien kansainvälisten rikosten uhria.

Rahaston tavoitteena on auttaa kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ICC:ssä käsiteltävänä olevien rikosten uhreja sekä heidän läheisiään.

Uhrirahastolla on kaksi pääasiallista tehtävää: huolehtia tuomioistuimen määräämien, uhreille maksettavien hyvitysten täytäntöönpanosta sekä tukea ICC:n tilannemaihin kohdistuvien hankkeiden avulla rikosten uhreja, esimerkiksi järjestämällä fyysistä ja psyykkistä kuntoutusta, ja auttamalla heitä muulla tavoin uuteen alkuun elämässään.

Suomi on ollut vahvasti tukemassa uhrirahaston toimintaa ja on yksi sen suurimmista lahjoittajamaista.

Uhreilla on vahva
asema ICC:ssä

Ulkoministeriössä 7. lokakuuta järjestetty tilaisuus keräsi kiinnostuneita osanottajia useilta eri aloilta.

Tilaisuuden pääpuhujina olivat ulkoministeri Erkki Tuomioja, uhrirahaston johtokunnan jäsen ministeri Elisabeth Rehn sekä rahaston sihteeristön johtaja Pieter de Baan Haagista. Tilaisuuden vetäjänä ja haastattelijana toimi toimittaja Bettina Sågbom.

Ulkoministeri Tuomiojan mukaan uhrirahaston toiminnan tukeminen on ollut Suomelle erittäin tärkeää.

Kansainvälinen uhrirahasto -tilaisuus 1. lokakuuta 2014
Kansainvälinen uhrirahasto -tilaisuus järjestettiin ulkoministeriössä 7. lokakuuta 2014. Uhrirahaston sihteeristön johtaja Pieter de Baan kiitti Suomen valtiota vakaasta ja omistautuneesta yhteistyöstä uhrirahaston kanssa.  

Tällä hetkellä Suomen panostuksella rahoitetaan uhrirahaston ohjelmaa, joka pyrkii auttamaan konfliktien seksuaali- ja sukupuoliväkivallan uhreja.

Ulkoministeri Tuomiojan mukaan kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen on historiallinen saavutus. ICC on ensimmäinen ja ainoa kansainvälinen tuomioistuin, jonka perussäännössä on annettu uhreille vahva asema.

Uhrit voivat ottaa osaa tuomioistuinkäsittelyihin sekä saada rahallisen hyvityksen.

Ulkoministeri korosti, että jokaisella uhrilla on oikeus saada virallinen tunnustus rikoksen kohteeksi joutumisestaan.

Vääryyksien oikeudenmukainen käsittely edesauttaa myös rauhan ja yhteiskunnallisen vakauden palauttamista konfliktin jälkeen.

Toipumisen tie
on pitkä

Rahaston johtokunnan jäsenenä Rehn on todistanut paikan päällä monia uhrirahaston hallinnoimia avustusohjelmia, erityisesti Ugandassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Konfliktialueilla vakavasti traumatisoituneita uhreja on valtavasti, ja toipumisen tie on pitkä ja työläs. Rehn kuitenkin totesi, että jokainen avun saanut uhri saa uskomaan entistä vahvemmin muutoksen mahdollisuuteen myös laajemmassa yhteiskunnallisessa perspektiivissä.  

Avustusohjelmat auttavat paitsi yksilöitä, myös mahdollistavat luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden uudelleenrakentamista yhteisöissä.

Uhrirahaston avustusohjelmista saadut kokemukset ovat olleet erittäin kannustavia ja ohjelmien tuloksellisuus on tunnustettu myös rahaston toiminnasta tehdyssä ulkopuolisessa arviossa.

Plastiikkakirurgiaa, traumaterapiaa
ja mikrolainoja

Uhrirahaston sihteeristön johtaja de Baan painotti niin ikään kokonaisvaltaisen avun merkitystä. Rahaston ohjelmat pyrkivät paitsi avustamaan uhreja ja heidän perheitään myös  luomaan perustuksia sovinnolle ja rauhanrakentamiselle heidän omissa yhteisöissään.

Tässä tavoitteessa onnistumiseksi tarvitaan monialaista osaamista. Konfliktien jälkeisessä ensihoidossa keskeisintä on tietenkin avun antaminen fyysisesti ja psyykkisesti vammautuneille uhreille.

Trust Fund for Victims
Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahasto on avustusohjelmillaan auttanut jo yli sataatuhatta vakavimpien kansainvälisten rikosten uhria.

Tämän jälkeen tarvitaan kuitenkin myös apua normaaliin arkeen palaamisessa. Tämän mahdollistamiseksi uhrirahastolla on ohjelmia, jotka esimerkiksi auttavat pääsemään alkuun elinkeinonharjoittamisessa.

De Baan kertoi uhrirahaston avustusohjelmien pyrkivän monialaisuuteen, joissa tarvitaan lääkärien, psykoterapeuttien ja juristien asiantuntemuksen ohella myös muiden alojen osaamista.

Konfliktien uhreja avustetaan niin fyysisesti, psyykkisesti kuin taloudellisesti esimerkiksi plastiikkakirurgian, traumaterapian ja mikrolainojen avulla.

Uhrirahaston ystävät
esimerkkinä muille maille

Perustettavan uhrirahaston ystävät -yhdistysaloitteen taustalla on joukko eri aloilla toimivia henkilöitä, jotka oman ammattinsa tai muun syyn vuoksi tuntevat uhrirahaston toiminnan itselleen läheiseksi ja pitävät sen toimintaa arvokkaana.

Uhrirahaston sihteeristön johtaja de Baan kiitti Suomen valtiota vakaasta ja omistautuneesta yhteistyöstä uhrirahaston kanssa. Hän myös iloitsi perustettavasta yhdistyksestä ja totesi sen olevan inspiroiva esimerkki seurattavaksi myös muissa maissa.

Kansainvälisen uhrirahaston ystävät -taustajoukko
Ryhmäkuvassa vasemmalta oikealle, uhrirahaston sihteeristön johtaja Pieter de Baan sekä uhrirahaston ystävät -yhdistyksen taustajoukko ja heidän taustayhteisönsä: Satu Suikkari-Kleven ulkoministeriöstä, Bettina Sågbom Yleisradiosta, Sanna Kaitue asianajotoimisto Sandström & Koulusta, Riikka Warras Yleisradiosta, ministeri Elisabeth Rehn, Jan Ollila asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksesta, Johan Schmidt asianajotoimisto Peltonen LMR:stä, Unna Lehtipuu World Visionista ja Päivi Kaukoranta ulkoministeriöstä.

Kohti anteeksiantoa ja rauhanrakentamista

Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston toiminta oli näkyvästi esillä myös Johannesburgissa Etelä-Afrikassa syyskuussa Africa Legal Aidin (AFLA) järjestämässä seminaarissa Africa and the International Criminal Court: Lessons Learned and Synergies Ahead, jossa ministeri Elisabeth Rehn edusti uhrirahastoa.

Järjestäjätaho AFLA on yleisafrikkalainen kansalaisjärjestö, joka pyrkii toiminnallaan edistämään kansainvälisen oikeuden sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksien toteutumista.

Suomi, yhdessä Viron, Norjan ja Hollannin kanssa, tuki konferenssin järjestämistä taloudellisesti.

Rahaston ohjelmilla on autettu muun muassa entisiä lapsisotilaita sekä seksuaalisen väkivallan ja kidutuksen uhreja. Pohjois-Ugandassa uhrirahasto on järjestänyt psyykkisen avun lisäksi plastiikkakirurgista apua silpomisen ja palovammojen uhreille.

Kongon demokraattisessa tasavallassa kouluissa on järjestetty työpajoja, joiden tavoitteena on taiteen, kokemusten jakamisen ja keskustelun kautta edistää rauhanomaista yhdessäoloa.

Rehn muistutti rahaston toiminnan suuntautuvan sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Yhtäältä tarkoituksena on hyvittää uhrien kokemat loukkaukset, toisaalta päästä yli rikkomusten aiheuttamasta traumasta kohti anteeksiantoa ja rauhanrakentamista.

Lähitulevaisuudessa uhrirahasto pääsee ensimmäistä kertaa panemaan täytäntöön kansainvälisen rikostuomioistuimen määräämien hyvitysten maksamista. ICC on antanut ensimmäiset langettavat tuomiot Kongon demokraattisen tasavallan tapahtumiin liittyvissä Thomas Lubangan ja Germain Katangan tapauksissa. Lubangan tuomion osalta tuomioistuimessa on valitus vireillä. 

Edelliselle luettiin tuomio lapsisotilaiden värväämisestä ja käyttämisestä taisteluissa, Katangan taas todettiin syyllistyneen rikokseen ihmisyyttä vastaan ja neljään sotarikokseen.

Rehn kiitteli ICC:n päätöksiä, jotka ovat uhrien näkökulmasta uraauurtavia. Uhrirahastolla on merkittävä rooli päättää hyvitysten täytäntöönpanon tavoista.

 Lisätietoja uhrirahaston toiminnasta löytyy rahaston verkkosivuilta osoitteessa:

Takaisin ylös