Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Vientivalvontatiedotteet, 12.12.2014

Venäjä-pakotteisiin liittyvät vientilupamenettelyt (päivitetty)

EU:n neuvosto on 5.joulukuuta voimaan tulleella päätöksellä 2014/872/YUTP ja asetuksella (EU) N:o 1290/2014 tarkentanut voimassa olevia rajoituksia Ukrainan tilannetta horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Vientirajoitusten kohteena olevien öljynetsintään ja -tuotantoon liittyvien tuotteiden luetteloa (liite II) on päivitetty.

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset

Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vienti Venäjälle on kielletty 01.8.2014 alkaen jos ne ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Vientirajoitusta laajennettiin 12.9. alkaen (neuvoston asetus (EU) Nro 960/2014, 8.9.2014) myös tiettyihin yrityksiin, jotka valmistavat tuotteita sekä siviili- että sotilaskäyttöön. Kiellon piiriin kuuluvat yritykset luetellaan asetuksen Nro 833/2014 liitteessä IV.

Myös mm. teknisen avun ja välityspalvelujen tarjoaminen asetetaan luvanvaraiseksi. Lupa voidaan kuitenkin myöntää myös edellä tarkoitettuun loppukäyttöön, jos vienti perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn sopimukseen.

Asetuksen toimeenpano edellyttää yksittäislupia viennissä Venäjälle. Käytä hakemuslomaketta UML2011-0001.2.13 (pdf).

Niiden viejien, joiden voimassa olevissa koontiluvissa muiden maiden lisäksi on määrämaana Venäjä, tulee panna vireille muutoshakemus asiointipalvelussa maan poistamiseksi määrämaaluettelosta sekä vastaanottajat Venäjällä. Erillinen pelkästään Venäjää koskeva koontilupa voi tulla kyseeseen, jos viejä täyttää edellytykset helpotetun menettelyn käyttöönotolle.

Sen lisäksi mitä lupahakemuksen täyttöohjeissa sanotaan, viejien on liitettävä hakemukseensa myös alla olevan tekstin mukainen vakuutus. 

[Yritys x] vakuuttaa, että se on asianmukaisesti varmistunut, että viennillä/vienneillä ei rikota neuvoston asetusten (erityisesti (EU) N:o 269/2014 ja 208/2014) sisältämää kieltoa asettaa suoraan tai välillisesti varoja tai taloudellisia resursseja pakoteasetusten liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen saataville tai hyödynnettäväksi.

Öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tuotteiden vientirajoitukset

Asetuksen (EU) N:o 833/2014 artiklassa 3 kielletään öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tiettyjen tuotteiden vienti suoraan tai välillisesti Venäjälle ja niihin liittyvien teknisen avun ja välityspalvelujen tarjoaminen tietyntyyppisiin projekteihin.

Kiellon toteuttamiseksi asetuksen liitteessä II listattujen tullinimikkeiden piiriin kuuluvien tuotteiden vienti asetetaan luvanvaraiseksi. Asetuksen 833/2014 liitettä II päivitettiin asetuksella (EU) N:o 1290/2014, joka tuli voimaan 5.12.2014.

Tullinimikkeiden 8413 50 ja 8413 60 eteen lisättiin ”ex” ja niiden tarkoittamia pakotteiden alaisten tuotteiden kuvausta tarkennettiin. Kyseiset kohdat koskevat siten nyt vain moottorikäyttöisiä jaksoittain työskenteleviä ja pyöriviä syrjäytyspumppuja nesteille, joiden maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 18 m3/h ja maksimiulosvirtauspaine suurempi kuin 40 baaria ja jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan porauslietettä ja/tai sementtiä öljyteollisuuden porauskaivoihin.

Tämä muutos vähentää merkittävästi tarvetta anoa vientilupia pienille pumpuille, kuten esimerkiksi hydraulipumpuille.

Lupaa haetaan samassa menettelyssä kuin kaksikäyttötuotteiden vientilupaa. Viejien on varmistauduttava tuotteidensa oikeasta tullinimikkeestä, tarvittaessa tullin avustuksella, ennen vientilupahakemuksen vireille panoa. Tullinimike on merkittävä hakemukseen. Hakemuksen kenttään 16 (luokitusnumero) merkitään N/A jos tuote ei ole kaksikäyttötuoteasetuksen (EY) 428/2009 liitteen I mukaan valvottu.

Vientilupaa ei myönnetä, jos tuotteen loppukäyttö on artiklassa 3 mainituissa projekteissa Venäjällä. Muussa tapauksessa vientilupa myönnetään. Hakemuksen liitteet kuten täyttöohjeissa edellytetään, mm. loppukäyttäjätodistus loppukäytön todentamiseksi.

Tekstimalli todistukseen löytyy internetsivuiltamme http://formin.finland.fi/vientivalvonta

Sen lisäksi mitä yksittäislupahakemuksen täyttöohjeissa sanotaan, viejien on liitettävä hakemukseensa myös alla olevien tekstien mukaiset vakuutukset:

[Yritys x] vakuuttaa etteivienti liity syvänmeren öljynporaukseen ja -tuotantoon, arktisilla alueilla tapahtuvaan öljynporaukseen ja -tuotantoon tai liuskeöljyhankkeisiin Venäjällä.

[Yritys x] vakuuttaa, että se on asianmukaisesti varmistunut, että viennillä/vienneillä ei rikota neuvoston asetusten (erityisesti (EU) N:o 269/2014 ja 208/2014) sisältämää kieltoa asettaa suoraan tai välillisesti varoja tai taloudellisia resursseja pakoteasetusten liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen saataville tai hyödynnettäväksi.

Lupa myönnetään myös asetuksessa kiellettyyn loppukäyttöön, jos vienti perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn sopimukseen.

Lue lisää pakotteista:

Lisätietoa vientiluvan hakemisesta:

Mahdolliset tiedustelut:

Heikki Karri, puh. 0295 351 137
Heikki Yrjölä, puh. 0295 351 141
Sähköposti: vientivalvonta.um@formin.fi

Pakotteisiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä pakotteet.um@formin.fi

Päivitetty 19.12.2014

Takaisin ylös