Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 24.9.2014

EU:s Rysslandssanktioner utvidgades – huvuddragen i ändringarna

Europeiska unionen har utvidgat sina sanktioner mot Ryssland med anledning av situationen i Ukraina. Läs mera om huvuddragen i utvidgningen.

Europeiska unionen har utvidgat de restriktiva åtgärder som den infört mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

Utvidgningarna gäller sektorer som redan är föremål för restriktioner, med andra ord militär utrustning, produkter med dubbel användning och kapitalmarknader samt oljeutvinning och -prospektering.

Dessutom har det lagts nya namn till den förteckning över personer och sammanslutningar som är föremål för restriktiva åtgärder.  Alla nya åtgärder har trätt ikraft den 12 september 2014.

1. Restriktioner som hänför sig till kapitalmarknaden

Förordningen som trädde ikraft i början av augusti förbjuder deltagande i medellång och långsiktig finansiering av vissa ryska finansieringsinstitut. Nu omfattas också vissa ryska företag som verkar inom den militära industrin och oljesektorn av förbudet. Företagen förtecknas i bilagan till förordningen.

Förbudet omfattar också utanför EU etablerade dotterbolag till  företag som finns förtecknade i bilagan samt aktörer som agerar på dessa företags vägnar.

Dessutom utvidgades förbudet så att löptiden för finansieringsinstrument som berörs av förbudet, den så kallade maturiteten, nu är över 30 dagar mot tidigare 90 dagar.  Förbudet gäller instrument som emitterats efter att förordningen trädde ikraft.

I förbudet infördes också nya lån och krediter med en lånetid över 30 dagar. 

Förbudet omfattar inte lån som finansierar laglig export- eller importhandel.

2. Exportrestriktioner för produkter med dubbel användning.

I början av augusti förbjöds export till Ryssland eller för användning i Ryssland av varor och teknik med dubbel användning, om dessa produkter är eller kan vara avsedda för militär användning eller en militär slutanvändare.

Exportrestriktionerna utvidgades nu till att också omfatta vissa företag som tillverkar varor både för civilt och militärt bruk. Företagen som omfattas av förbudet ingår i bilagan till förordningen.

Det är också förbjudet att tillhandahålla finansiering och tekniskt bistånd för sådana affärstransaktioner och varor.

Förbudet hindrar dock inte export avsedd för civil luftfarts- och rymdindustri, inte heller export för underhållet av befintlig civil kärnteknisk kapacitet inom EU.

Förbudet påverkar inte fullgörande av avtal som ingåtts innan förordningen trädde i kraft.

3. Exportrestriktioner för produkter med anknytning till oljeprospektering och oljeutvinning

I början av augusti förbjöds exporten av vissa produkter som används till djuphavs- eller arktisk oljeprospektering och -utvinning eller till oljeskifferprojekt i Ryssland. Exportförbudet är nu utvidgat till att även omfatta vissa tjänster

  • borrning,
  • provpumpning,
  • lodningstjänster och iståndsättning av borrhål för produktion samt
  • leverans av flytande plattformar

om de är avsedda för djuphavs- eller arktisk oljeprospektering och -utvinning eller till oljeskifferprojekt i Ryssland.

Förbudet omfattas inte av sådana tjänster som är nödvändiga för hälsan eller miljön vid förebyggande av mycket hotfulla situationer eller vid lindrande av följderna av sådana. 

Förbudet påverkar inte fullgörandet av avtalsförpliktelser som ingåtts innan förordningen trädde i kraft.

4. Export- och importförbud för militär utrustning  

Förbudet som gäller finansiering av export av militär utrustning preciserades genom att en uttrycklig hänvisning till försäkringar och återförsäkringar av sådana produkter lades till.

5. Restriktiva åtgärder som hänför sig till personer eller företag   

Rådet har lagt nya personer och sammanslutningar till förteckningen över personer och sammanslutningar som är föremål för restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.  Namnen ingår i bilagan till förordningen.

Dessa personers och sammanslutningars medel och ekonomiska resurser, alltså i praktiken all slags egendom de har ska frysas.

Det är också förbjudet att överlåta medel och ekonomiska resurser till personer och sammanslutningar som anges i förteckningen.

6. Exporttillståndsförfaranden

Exporttillstånd för produkter med dubbel användning samt för produkter som kräver licensiering och som gäller oljeprospektering och -utvinning ska sökas hos utrikesministeriet.

Läs närmare om de utvidgade Rysslandssanktionerna:

 Läs mera om exporttillståndsförfaranden:

Takaisin ylös