Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Exportkontroll, 31.7.2014

Exporttillståndsförfaranden med anledning av Rysslandssanktionerna

Europeiska unionens råd har beslutat att ta i bruk restriktiva åtgärder som införts mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserat situationen i Ukraina. På grund av detta ändras även exporttilsståndsförfarandena från och med den 1 augusti. 

Exportrestriktioner för produkter med dubbel användning

Det är från och med den 1 augusti 2014 förbjudet att till Ryssland exportera varor och teknik med dubbel användning, om varorna eller tekniken är eller kan vara avsedda, helt eller delvis, för militär användning eller en militär slutanvändare. Tillstånd krävs också bland annat för att tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster. Tillstånd kan likväl beviljas även för sådan slutanvändning som avses ovan, om exporten grundar sig på ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts innan förordningen trädde i kraft.

Genomförandet av förordningen förutsätter enskilt tillstånd för export till Ryssland. Använd ansökningsblankett UML2011-0001.2.12 (PDF). Exportörer som har giltigt globalt exporttillstånd med Ryssland som destinationsland ska i e-tjänsten lämna in en ändringsansökan för att stryka Ryssland från listan över destinationsländer och mottagare i Ryssland.

Blanketter för att söka exporttillstånd

Exportrestriktioner för varor som har samband med oljeborrning och oljeproduktion

Artikel 3 i förordningen (EU) nr 833/2014 förbjuder direkt och indirekt export av vissa varor i samband med oljeborrning och oljeproduktion för en viss typs projekt i Ryssland.

Förbudet genomförs genom att det införs krav på tillstånd för export av varor som omfattas av tullpositionerna förtecknade i bilaga II till förordningen. Exporttillstånd krävs alltså för alla listade varor, oavsett slutanvändning. Tillståndet ansöks genom samma förfarande som exporttillståndet för produkter med dubbel användning. Exportörena ska säkerställa rätt tullposition för sina produkter, vid behov med bistånd av tullen, innan ansökan om exporttillstånd lämnas in. Tullpositionen ska anges i ansökan. I fält 16 i ansökningsblanketten (nummer enligt kontrollförteckningen) anges N/A om produkten inte omfattas av kontroll enligt bilaga I till förordningen om produkter med dubbelt användningsområde (EG) 428/2009.

Exporttillstånd beviljas inte, om varan är avsedd för slutanvändning i projekt i Ryssland som anges i artikel 3. I annat fall beviljas tillstånd. Till ansökan ska fogas bilagor i enlighet med ansökningsanvisningarna, bl.a. slutanvändarintyg för att verifiera slutanvändningen. Malltext för intyget finns på vår webbplats: WA-modell (End User Statement).

Tillstånd beviljas också för sådan slutanvändning som förbjuds i förordningen, om exporten grundar sig på ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts innan förordningen trädde i kraft. 

Att söka exporttillstånd

Närmare upplysningar:
Heikki Karri
Enheten för exportkontroll
Utrikesministeriet
E-post: vientivalvonta.um@formin.fi
Tfn 0295 351 137

Detta dokument

Uppdaterat 25.5.2015

Takaisin ylös