Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Vientivalvontatiedotteet, 31.7.2014

Venäjä-pakotteisiin liittyvät vientilupamenettelyt

EU:n neuvosto on päättänyt ottaa käyttöön rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Tämän vuoksi myös vientilupamenettelyihin tulee muutoksia 1.8. alkaen.

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset

Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vienti Venäjälle on kielletty 01.08.2014 alkaen, jos ne ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettuja sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Myös mm. teknisen avun ja välityspalvelujen tarjoaminen asetetaan luvanvaraiseksi. Lupa voidaan kuitenkin myöntää myös edellä tarkoitettuun loppukäyttöön, jos vienti perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn sopimukseen.

Asetuksen toimeenpano edellyttää yksittäislupia viennissä Venäjälle. Käytä hakemuslomaketta UML2011-0001.2.12 (PDF). Niiden viejien, joiden voimassa olevissa koontiluvissa on määrämaana Venäjä, tulee panna vireille muutoshakemus asiointipalvelussa maan poistamiseksi määrämaaluettelosta sekä vastaanottajat Venäjällä.

Asiointipalvelun lomakkeet

Öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tuotteiden vientirajoitukset

Asetuksen (EU) N:o 833/2014 artiklassa 3 kielletään öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tiettyjen tuotteiden vienti suoraan tai välillisesti Venäjälle tietyntyyppisiin projekteihin.

Kiellon toteuttamiseksi asetuksen liitteessä II listattujen tullinimikkeiden piiriin kuuluvien tuotteiden vienti asetetaan luvanvaraiseksi. Vientilupaa tulee siis hakea kaikille listatuille tuotteille riippumatta niiden loppukäytöstä. Lupaa haetaan samassa menettelyssä kuin kaksikäyttötuotteiden vientilupaa. Viejien on varmistauduttava tuotteidensa oikeasta tullinimikkeestä, tarvittaessa tullin avustuksella, ennen vientilupahakemuksen vireille panoa. Tullinimike on merkittävä hakemukseen. Hakemuksen kenttään 16 (luokitusnumero) merkitään N/A jos tuote ei ole kaksikäyttötuoteasetuksen (EY) 428/2009 liitteen I mukaan valvottu.

Vientilupaa ei myönnetä, jos tuotteen loppukäyttö on artiklassa 3 mainituissa projekteissa Venäjällä. Muussa tapauksessa vientilupa myönnetään. Hakemuksen liitteet kuten täyttöohjeissa edellytetään, mm. loppukäyttäjätodistus (esim. WA-malli) loppukäytön todentamiseksi: WA-malli (Wassenaarin järjestely).

Lupa myönnetään myös asetuksessa kiellettyyn loppukäyttöön, jos vienti perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn sopimukseen.

Lisätietoa vientiluvan hakemisesta

Mahdolliset tiedustelut:
Heikki Karri
Vientivalvontayksikkö
Ulkoasiainministeriö
Sähköposti: vientivalvonta.um@formin.fi
Puh. 0295 351 137

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.9.2014

Takaisin ylös