Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Publikationer, 27.2.2014

Utvärderingsrapport 2013:1 Komplementaritet i Finlands utvecklingspolitik och -samarbete: Finlands landprogram för Zambia

Ann Bartholomew

ISBN 978-952-281-204-9 (pdf)
ISSN 1235-7618

pdfKomplementaritet i Finlands utvecklingspolitik och -samarbete: Finlands landprogram för Zambia

Denna fallstudie av komplementariteten i landprogrammet för Zambia ingår i en större utvärdering av komplementariteten i Finlands utvecklingspolitik och -samarbete. Fallstudien bestod av en omfattande dokumentgranskning samt ett begränsat antal intervjuer med Utrikesministeriets (UM) personal i Helsingfors.

Under den utvärderade perioden (2004–2012) var drivkraften för extern komplementaritet i Zambia i huvudsak landets ramverk för harmonisering av biståndet, underbyggda av Parisdeklarationen, snarare än av Finlands politiska riktlinjer och former för genomförandet. Finlands landprogram anpassades till den zambiska regeringens (GoZ) primära nationella planer. Samarbetet med övriga givare var gott. Finland lyckades inte begränsa sitt landprogram till tre sektorer samt allmänt budgetstöd, vilket skulle ha inneburit en större arbetsfördelning bland givarna.

Det fanns bara begränsad styrning och övervakning från UM:s sida avseende hur man åstadkommer intern komplementaritet mellan Finlands olika utvecklingsinstrument. Komplementariteten med icke-statliga organisationer (NGO), Institutionella samarbetsinstrumentet (IKI), regionala program och den privata sektorn var begränsad i och med att endast vissa projekt hade planerats specifikt för att stödja sektorsprogram.

Utvärderingen rekommenderar förstärkning av den externa komplementariteten genom större utnyttjande av partnerländernas system och minskning av antalet sektorer och program. Den interna komplementariteten kan ökas genom formulering av gemensamma mål och syften samt förstärkning av gemensam implementering av landprogrammet, NGO-samarbetsprogrammen och IKI-instrumentet. UM bör också öka de fasta personalresurserna för Zambiaärenden på avdelningen för Afrika och Mellanöstern för att säkerställa större effektivitet i programmet.

Nyckelord: komplementaritet, harmonisering, anpassning, landprogram, Zambia

Detta dokument

Uppdaterat 6.3.2014

Takaisin ylös