Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Sanktioner, 21.4.2016

Iran: sanktioner

Senaste ändringar

Genom rådets beslut (Gusp) 2016/609 och genomförandeförordning (EU) nr 2016/603 som trädde i kraft den 21 april 2016 läggs en enhet till förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder i bilaga II till rådets beslut 2010/413/Gusp och i bilaga IX till förordning (EU) 267/2012 till och med den 22 oktober 2016. Tillgångar som tillhör personer eller enheter som omfattas av restriktiva åtgärder ska frysas och det är förbjudet att överlåta tillgångar eller ekonomiska resurser till dem.

Se beslutet (pdf)
Se genomförandeförordningen (pdf)

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

EU har riktat sanktioner mot Iran på grund av landets kärntekniska program sedan 2007 och på grund av situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i landet sedan 2011. Det sanktionssystem som hänför sig till det kärntekniska programmet baserar sig på rådets beslut 2010/413/GUSP och förordning (EU) nr 267/2012 samt senare ändringar. Beslutet och förordningen genomför FN:s säkerhetsråds sanktioner och föreskriver dessutom om EU:s omfattande autonoma sanktioner.

Med anledning av överenskommelsen som uppnåddes mellan Iran och gruppen E3/EU+3 den 14 juli 2015 om en gemensam handlingsplan angående det iranska kärntekniska programmet (s.k. Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) har tillämpningen av de finansiella sanktionerna på grund av Irans kärntekniska program hävts från och med den 16 januari 2016 i och med att Internationella atomenergiorganet IAEA har fastställt att Iran har uppfyllt de kärnteknikrelaterade åtaganden som avtalats i JCPOA. Samtidigt infördes också ett godkännandesystem med avseende på kärnteknikrelaterade överföringar till Iran, eller verksamheter med Iran, som inte omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015). Export av programvara för affärsresursplanering, liksom även av grafit, vissa råmetaller och halvfabrikat blev tillståndspliktiga från att ha varit förbjudna. De ändringar i sanktionerna på grund av Irans kärntekniska program som ska tillämpas från och med den 16 januari 2016 redogörs på engelska i ett meddelande på EU:s webbplats. 

De sanktioner som utfärdats på grund av situationen beträffande de mänskliga rättigheterna baserar sig på rådets beslut 2011/235/GUSP och förordning (EU) nr 359/2011.

Se rådets beslut (Gusp) 2015/1863 (pdf)

Se rådets förordning (EU) 2015/1861 (pdf)

Se rådets genomförandeförordningen (EU) 2015/1862 (pdf)

Innehållet i huvuddrag

Sanktioner mot det kärntekniska programmet

Exportförbud

 • artiklar som ingår i kontrollsystemet för missilteknik och andra artiklar som kan bidra till utvecklingen av system för kärnvapenbärare

 • vapen och alla slag av tillhörande utrustning

 • tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med ovan nämnda

 • avtal med iranska personer, enheter eller organ, som möjliggör för dessa att delta i kommersiella verksamheter som omfattar teknik enligt förteckningen i förordningens nya bilaga III, eller i tillverkning av varor och teknik som ingår i EU:s gemensamma militära förteckning

Importförbud

 • artiklar som ingår i kontrollsystemet för missilteknik

 • vapen och alla slag av tillhörande utrustning

Tillståndspliktig export och import

 • export och import av känsliga kärnteknikrelaterade produkter och teknologi

 • export av viss programvara för affärsresursplanering, vissa råmetaller och halvfabrikat

 • tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering i samband med ovan nämnda, när det gäller export

Transportrestriktioner

 • det är förbjudet att tillhandahålla bunkrings- eller ship-supply-tjänster, eller andra fartygstjänster, till fartyg i iransk ägo eller kontroll samt ingenjörs- och underhållstjänster till fraktluftfartyg i iransk ägo eller kontroll, om det finns rimliga skäl att anta att frakten innehåller varor med exportförbud

Frysning av tillgångar

 • frysning av tillgångar som tillhör bland annat personer och enheter i Irans revolutionsgarde samt förbud att ställa tillgångar eller ekonomiska resurser till dessa personers eller enheters förfogande

Reserestriktioner

 • reserestriktioner bland annat för personer som hör till revolutionsgardet

Sanktioner på grund av de mänskliga rättigheterna

Exportförbud

 • utrustning, teknik och programvara som är avsedda för övervakning av telekommunikation eller internet samt därmed sammanhängande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering
 • utrustning som kan användas för internt förtryck samt därmed sammanhängande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering

Frysning av tillgångar och reserestriktioner

 • frysning av tillgångar samt reserestriktioner för personer som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för folkrätt

Uppdaterat 15.8.2016

Takaisin ylös