Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Pakotteet, 17.8.2016

Iran: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

Komission 17.8.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1375 täydennetään asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteitä I ja III lisäämällä niihin vastaavuustaulukot neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (kaksikäyttötuoteasetus) mukaisille luokitusnumeroille. Liite I sisältää ydinalan viejämaiden ryhmän (NSG) luetteloon sisältyvät tavarat, joiden vienti ja tuonti on luvanvaraista, Liitteessä III luetellaan ohjusteknologian valvontajärjestelyn (MTCR) luetteloon sisältyvät tavarat, joiden vienti ja tuonti on kielletty. Lisäksi täytäntöönpanoasetuksella tehdään teknisiä täsmennyksiä asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä VIIB olevaan luetteloon grafiitista, raakametalleista ja puolivalmisteista, joiden vienti on luvanvaraista.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

EU on kohdistanut pakotteita Iraniin sen ydinohjelman vuoksi vuodesta 2007 alkaen ja maan ihmisoikeustilanteen vuoksi vuodesta 2011 alkaen.

Ydinohjelmaan liittyvä pakotejärjestelmä perustuu neuvoston päätökseen 2010/413/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 267/2012 myöhemmin tehtyine muutoksineen. Päätös ja asetus panevat täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet ja säätävät lisäksi laajoista EU:n autonomisista pakotteista.

Iranin ydinohjelmaa koskevasta yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta (ns. Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) E3/EU+3-ryhmän välillä 14.7.2015 saavutetun sopimuksen johdosta Iranin ydinohjelman johdosta asetettujen talous- ja rahoituspakotteiden soveltaminen keskeytettiin 16.1.2016 alkaen, kun Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) vahvisti, että Iran oli pannut täytäntöön JCPOA:ssa sovitut ydinalaan liittyvät toimenpiteet. LIsäksi tuolloin otettiin käyttöön lupajärjestelmä, joka koskee YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2231 (2015) ulkopuolelle jääviä Iraniin suuntautuvia ydinalan siirtoja ja Iranin kanssa toteutettavia ydinalan toimia. ERP-ohjelmistopakettien samoin kuin grafiitin, tiettyjen raakametallien ja puolivalmisteiden vienti muuttui kielletystä luvanvaraiseksi.

Iranin ydinohjelman johdosta asetetuissa pakotteissa 16.1.2016 alkaen sovellettavia muutoksia selostetaan tiedotteessa joka on julkaistu EU:n verkkosivuilla: ks. tiedotteen 23.10.2016 päivitetty englanninkielinen versio.

Katso neuvoston päätös (YUTP) 2015/1863 (pdf)

Katso neuvoston asetus (EU) 2015/1861 (pdf)

Katso neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1862 (pdf)

Ihmisoikeustilanteen takia asetetut pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/235/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 359/2011.

Sisältö pääpiirteittäin

Ydinohjelman vastaiset pakotteet

Vientikiellot

 • ohjusteknologian valvontajärjestelyn luetteloon sisältyvät tuotteet ja muut tuotteet, jotka voivat edistää ydinasejärjestelmien kehittämistä
 • aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet
 • edellisiin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • järjestelyt, joilla autetaan iranilaista henkilöä, yhteisöä tai elintä osallistumaan asetuksen liitteessä III lueteltuihin teknologioihin liittyvään kaupalliseen toimintaan tai EU:n puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden tai teknologioiden valmistukseen

Tuontikiellot

 • ohjusteknologian valvontajärjestelyn luetteloon sisältyvät tuotteet
 • aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet

Luvanvarainen vienti ja tuonti

 • ydinteollisuuteen liittyvien sensitiivisten tuotteiden ja teknologioiden vienti ja tuonti
 • tiettyjen ohjelmistopakettien, raakametallien ja puolivalmisteiden sekä grafiitin vienti
 • edellisiin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus, kun kysymys on viennistä
 • vientilupaa haetaan ulkoasiainministeriöltä. Ks. vientivalvontatiedote

Kuljetusrajoitukset

 • polttoainetäydennyspalvelujen tai iranilaisessa omistuksessa tai määräysvallassa oleville aluksille suunnattujen muiden täydennys- tai huoltopalvelujen tarjoaminen sekä teknisten palvelujen ja huoltopalvelujen tarjoaminen iranilaisessa omistuksessa tai määräysvallassa oleville rahti-ilma-aluksille on kielletty, jos on peruteltu syy todeta, että rahtina on vientikiellon alaisia tuotteita

Varojen jäädyttäminen

 • muun muassa Vallankumouskaartiin kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen sekä kielto asettaa varoja tai taloudellisia resursseja ko. henkilöiden ja yhteisöjen saataville.

Matkustusrajoitteet

 • muun muassa Vallankumouskaartiin kuuluvien henkilöiden matkustusrajoitteet

Ihmisoikeuspakotteet

Vientikiellot

 • telekommunikaation tai Internetin valvontaan tarkoitetut laitteet, teknologiat ja ohjelmistot sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet

 • ihmisoikeusloukkauksista vastuullisten henkilöiden varojen jäädyttäminen sekä matkustusrajoitteet

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 8.11.2016

Takaisin ylös