Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 13.6.2013

Statsrådet godkände den första Team Finland-strategin

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 276/2013
13.6.2013

Projektet Team Finland syftar till att främja Finlands externa ekonomiska relationer, internationaliseringen, utländska investeringar och Finlandsbilden genom att sammanföra centrala aktörer och tjänster inom detta område. Team Finland-strategin godkändes av statsrådet i dag den 13 juni. Strategin fastställer årligen de gemensamma prioriteringarna för verksamheten inom detta område.

- I en föränderlig värld bör staten på bred front främja ackumuleringen av olika värdekomponenter i samhällsekonomin. Den vägen skapar vi tillväxt, sysselsättning och välfärd i hemlandet. Vi ska inte bara exportera, utan också aktivt leta upp bra saker att ta hem från stora världen", understryker statsminister Katainen.

Strategin bereddes i styrgruppen för externa ekonomiska relationer, som leds av statsminister Jyrki Katainen. Under beredningen hörde styrgruppen aktörer inom Team Finland-nätverket, intressentgrupper och frivilligorganisationer.

Stöd för internationalisering

Under 2014 kommer tjänsterna att effektiviseras särskilt när det gäller rådgivning i internationaliseringsfrågor, framtagande av information och när det gäller påverkan och att bilda nätverk på målmarknaden. Tjänster som producerats med statliga medel riktas tydligare än förut till så kallade marknadsbrister, dvs. tjänster som det lönar sig att producera med offentliga medel.

Prioritetsområdena för internationaliseringstjänsterna är cleantech (inklusive energi- och resurseffektivitet, förnybar energi, vatten- och luftkvalitet), informations- och kommunikationsteknik och programvarubranschen, life sciences, bioekonomi, arktiskt kunnande, kreativa branscher och design samt utbildning. Tjänsterna erbjuds globalt, men tyngdpunkterna i innehållet är regionala.  På de stora tillväxtmarknaderna kommer man exempelvis att effektivisera lokal påverkan, medan rådgivning för små och medelstora företag i internationaliseringsfrågor och att utveckla nätverk mellan företagen och kunderna är det centrala på närmarknaden.

Rådgivningstjänsterna för företagen fokuseras på initialstöd till små och medelstora företags internationalisering.  De tjänster som Finlands beskickningar utomlands erbjuder ska definieras noggrannare än hittills, med nätverksbildande och påverkan med tanke på beslutsfattarna som prioritet.  De olika organisationernas prognostiseringstjänster och tjänster som gäller Finlandsbilden sammanförs.  I samband med ändringen införlivas det av Tekes ledda FinNode-nätverket med den gemensamma prognostiseringstjänsten och Team Finland.

När det gäller internationaliseringstjänsterna kommer man att fästa särskild vikt vid att utveckla den regionala verksamheten i Finland. Under ledning av arbets- och näringsministeriet kommer man att förtydliga den regionala verksamhetsmodellen för Team Finland-nätverket och precisera de olika aktörernas roller. Det centrala målet är att förbättra den klientorienterade verksamheten genom att samordna alla statsfinansierade tjänster som hänför sig till internationaliseringen under Team Finland-konceptet.

Påverka företagens villkor utomlands

I strategin fastställs sådana prioriteringar för verksamheten genom vilka Finland påverkar företagens villkor utomlands.  I EU-länderna satsar man på att förebygga protektionismen och på spetsprojekt för att stärka den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden, den inre marknaden för tjänster, energipolitiken, reformer av reglerna om statligt stöd samt problem i samband med skatteundandragande och skatteflykt. I EU:s externa ekonomiska relationer prioriteras de stora tillväxtmarknaderna såsom Förenta staterna, Kina, Ryssland, Indien och Brasilien. I handelspolitiken fokuserar man på förhandlingar mellan EU och Förenta staterna samt s.k. sektorspecifika avtal. Viktiga teman är immateriella rättigheter, offentlig upphandling och harmonisering av tekniska föreskrifter.

Främja investeringar i Finland

Man främjar utländska investeringar. En viktig reform är att engagera Team Finlands omfattande nätverk utomlands till detta arbete.  Så här blir verksamheten geografiskt klart mer omfattande är för närvarande.  Tyngdpunkterna för det aktiva försäljningsarbetet under 2013 är miljöaffärsverksamhet, mobilbranschen och programvaror samt forskning- och utvecklingsverksamhet tillsammans med finländska aktörer särskilt med avseende på informations- och kommunikationstekniken och läkemedelsforskningen. När man kartlägger investeringsmöjligheterna strävar man efter en så bred geografisk spridning som möjligt.

Arbetet med Finlandsbilden

När det gäller arbetet med Finlandsbilden särskiljer sig Finland genom tre spetsteman: renhet, design och kunnande. Tanken är att framhäva sådant som intresserar den breda allmänheten och som väcker intresse för Finland. Detta gör kommunikationen om Finlandsbilden effektiv och fördelarna sträcker sig brett över hela samhället, utanför enskilda branscher. Man skapar en separat helhet med olika evenemang och kommunikation kring dessa spetsteman. Under 2014 slipas samarbetet mellan de olika organisationerna som arbetar med kommunikationen om Finlandsbilden så att den är effektiv och verktygen och nätverksplattformarna för kommunikationen om Finlandsbilden samordnas.

Team Finland-strategin har publicerats på statsrådets kanslis webbsidor på adressen www.vnk.fi/julkaisut/, och på Team Finlands webbsidor http://team.finland.fi.

Ytterligare information: Tuomas Tapio, enhetschef, tfn 0295 160 190, och Nina Hyvärinen, specialsakkunnig, tfn 0295 160 191, statsrådets kansli

Detta dokument

Uppdaterat 13.6.2013

Takaisin ylös